Aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa

Aktiviteten hos dem som får utkomstskydd för arbetslösa kontrolleras i perioder på 65 utbetalningsdagar för arbetslöshetsförmånen. Detta motsvarar oavbruten arbetslöshet i cirka 3 månader. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Rinnes regering ska de skyldigheter och nedsättningar av arbetslöshetsförmåner som ingår i aktiveringsmodellen slopas, när det har fattats beslut om åtgärder som har motsvarande sysselsättningseffekter. Beredningen pågår. 

Arbetslöshetsförmånen förblir normal om den arbetssökande:

1) är i arbete sammanlagt så mycket att arbetet utfört under en kalendervecka skulle räknas in i arbetsvillkoret för löntagare. Arbetsvillkoret uppfylls då personen är i lönearbete minst 18 timmar under en kalendervecka och det betalas kollektivavtalsenlig lön för arbetet. I aktiveringsmodellen räcker det att dessa 18 timmar tjänas in under perioden på 65 utbetalningsdagar. I vissa branscher räcker ett mindre timantal (undervisning vid en läroanstalt) och i vissa branscher uppfylls arbetsvillkoret på grundval av löneinkomst (anställningsförhållanden i skapande och framställande branscher).

I aktiveringsmodellen kan man tjäna in det krävda antalet timmar i lönearbete till exempel genom att man tre på varandra följande dagar arbetar i sex timmar eller två på varandra följande dagar arbetar i nio timmar. Man kan också tjäna in timmarna till exempel genom att arbeta i nio timmar under den första och sista dagen av perioden på 65 utbetalningsdagar. Dessutom kan man tjäna in timmarna genom att arbeta i några timmar under varje kalendervecka så att antalet timmar uppgår till minst 18 under de 65 utbetalningsdagarna. Arbetstimmar kan tjänas in hos antingen en eller flera arbetsgivare. Också arbete som utförs under veckoslut beaktas i aktiveringsmodellen, eller

2) i företagsverksamhet har tjänat in sammanlagt minst 23 procent av den månadsinkomst som krävs för arbetsvillkoret för företagare. I aktiveringsmodellen innebär detta år 2018 att kravet på aktivitet uppfylls då den inkomst som fås av företagsverksamhet under perioden på 65 utbetalningsdagar är minst 241,04 euro, eller

3) deltar fem dagar i sysselsättningsfrämjande service. Man ska komma överens om deltagandet i sysselsättningsfrämjande service – exempelvis arbetskraftsutbildning, frivilliga studier och arbetsprövning – med arbets- och näringsbyrån. Mer information om sysselsättningsfrämjande service får du hos arbets- och näringsbyrån. Mer information hittar du också via denna länk Tjänster som främjar sysselsättningen och kostnadsersättning, eller

4) deltar fem dagar i någon annan av arbetskraftsmyndigheten anordnad service eller verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning. Denna verksamhet ska vara jämförbar med den sysselsättningsfrämjande service som beskrivs i punkt 3. Det kan till exempel vara fråga om yrkesvals- och karriärvägledning och arbetsträning, eller

5) deltar fem dagar i rekryteringsstödjande verksamhet som ordnas på en arbetsplats eller i sysselsättningssyfte under den tid som han eller hon får arbetslöshetsförmån. Närmare bestämmelser om dessa åtgärder utfärdas genom statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Det är fråga om ett rekryteringsförsök eller rekryteringsutbildning under vilken personen har rätt att få arbetslöshetsförmån.

Om den arbetslösa är tillräckligt aktiv betalas förmånen till samma belopp som tidigare. Om den arbetslösa inte är tillräckligt aktiv minskas arbetslöshetsförmånen med 4,65 procent för följande 65 utbetalningsdagar. Den ekonomiska effekten motsvarar en självriskdag per månad. Avdraget gäller den inkomstrelaterade dagpenningen, arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen.

Arbetslöshetsförmånen återgår också till det normala om den har börjat betalas ut som minskad och:

1) personen är sysselsatt i heltidsarbete längre än två veckor utan avbrott: när personen på nytt blir mottagare av arbetslöshetsdagpenning betalas arbetslöshetsförmånen ut i normal storlek

2) personen har varit sysselsatt på heltid som företagare eller på motsvarande sätt i eget arbete längre än två veckor utan avbrott: när personen på nytt blir mottagare av arbetslöshetsdagpenning betalas arbetslöshetsförmånen ut i normal storlek

3) personen blir delvis sysselsatt och den jämkade arbetslöshetsförmånen för ansökningsperioden inte betalas ut på grund av löneinkomst eller arbetstid: arbetslöshetsförmånen betalas ut som normalstor när personen efter en sådan period på nytt blir mottagare av arbetslöshetsdagpenning eller

4) personen blir på nytt mottagare av arbetslöshetsdagpenning efter att den av TE-byrån bestämda tiden utan ersättning (karens) eller skyldigheten att vara i arbetet har gått ut. På det här sättet hindrar man en så kallad dubbel påföljd

Arbetslöshetsförmånen återgår också till det normala om förmånen har börjat betalas ut som minskad och mottagaren fyller arbetsvillkoret på nytt. I det här sammanhanget börjar den maximala betalningstiden för arbetslöshetsdagpenningen på nytt från början.

Minskningen i utkomstskyddet för arbetslösa är alltid 4,65 procent, även om det händer upprepade gånger att kravet på aktivitet inte uppfylls. Utkomstskyddet minskar således inte ytterligare.

 

 

Mer information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163288  


Liisa Siika-aho, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163085