Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp: Ett rökfritt Finland genom att utveckla tobaks- och nikotinpolitiken

Social- och hälsovårdsministeriet 31.5.2018 8.00
Pressmeddelande 80/2018

En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet föreslår en färdplan. Om åtgärderna i färdplanen genomförs systematiskt kommer användningen av tobaks- och övriga nikotinprodukter i Finland att upphöra före utgången av år 2030. Då skulle under 5 procent av den vuxna befolkningen använda dem dagligen. För att nå detta mål som inskrivits i tobakslagen bör tobakspolitiken följas upp och utvärderas under varje regeringsperiod och nya åtgärder utvecklas.

Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till familje- och omsorgsminister Annika Saarikko på Tobaksfria dagen den 31 maj.
 
- Jag anser att till exempel arbetsgruppens förslag att effektivisera förebyggandet av användningen av tobaksprodukter, såsom snus, inom ungdomsarbetet och de ungas hobbyverksamhet är intressant. Att stärka arbetsplatsernas och företagshälsovårdens roll som stöd att sluta röka är ett viktigt initiativ, säger minister Saarikko. 
 
Arbetsgruppen föreslår förändringar i fråga om bland annat lagstiftning och beskattning, utvidgning av rökfria miljöer, stöd för att sluta röka, höjning av åldersgränser, utvidgade rökförbud, begränsningar av resandeinförsel samt effektivare uppföljning av användningen av tobaks- och nikotinprodukter. Arbetsgruppen föreslår att dessa åtgärder genomförs i början av nästa valperiod.
 
Arbetsgruppens ordförande Ilkka Oksala konstaterar att man inte kommer att få ett slut på rökning före utgången av 2030 utan verkligen effektiva nya åtgärder. 
 
- Det är också viktigt att förhindra att rökning ersätts med snus eller andra nya tobaksprodukter som hela tiden kommer ut på marknaden. Man ska komma ihåg att även dessa produkter är ytterst farliga för hälsan, säger Oksala.
 

Enhetliga förpackningar införs

Arbetsgruppen föreslår att reglering som gäller enhetliga produkter och förpackningar (s.k. plain packaging) ska införas. Enligt förslaget gäller alltså enhetligheten produkter, tobaksprodukternas förpackningar, nikotinvätskor och påfyllningsbehållare. Därigenom minskas möjligheterna att använda produkterna i fråga och/eller deras detaljhandelsförpackningar som ett verktyg för att marknadsföra hälsoskadliga produkter.
 

Beskattningen kan höjas i samma takt som under denna regeringsperiod

Arbetsgruppen föreslår att höjningarna av tobaksskatten fortsätts under de följande valperioderna på minst samma nivå som under denna valperiod. Priset för ett paket cigaretter av genomsnittspris uppskattas stiga med cirka 2,50 euro till följd av skattehöjningarna åren 2016–2019. Efter att skattehöjningarna genomförts är 2020 priset på ett paket cigaretter av genomsnittspris ca 8,20 euro, varav skattens andel är 5,60 euro.
 
Arbetsgruppen föreslår även att möjligheterna att beskatta nikotinprodukter som inte innehåller tobak och som lyder under tobakslagen utreds.
 

Åldersgräns på 20 år för försäljning av tobaksprodukter  

Arbetsgruppen föreslår att tobakslagen ändras så att tobaksprodukter, nikotinvätskor och tobakssur-rogat som innehåller nikotin inte får säljas eller i övrigt överlåtas eller förmedlas till en person under 20 år. Samma åldersgräns föreslås också för införsel och innehav av produkterna. 
 

Fler rökfria områden

Arbetsgruppen vill öka antalet rökförbud och förbud mot användning av andra tobaksprodukter i lokaler där det finns minderåriga, såsom lekparker och badstränder. Enligt förslaget omfattar rökförbuden i fortsättningen även kollektivtrafikhållplatser, perronger och taxistolpar. Arbetsgruppen rekommenderar dessutom offentliga aktörer, såsom kommuner, att skydda människor mot exponering för tobaksrök genom att begränsa rökning på till exempel torg.
 
Det föreslås att lagen om bostadsaktiebolag ändras så att det genom ett majoritetsbeslut kan beslutas om rökförbud på balkonger eller i inomhuslokaler som de boende besitter.
 
Arbetsgruppen föreslår att om man bryter mot ett rökförbud leder det till en administrativ påföljdsavgift i likhet med en felparkeringsavgift.
 

Begränsningar för resandeinförsel

Arbetsgruppen vill minska betydligt antalet cigaretter och övriga tobaksprodukter som införs skattefritt som resandeinförsel från länder utanför EU från nuvarande nivå (bl.a. från 200 cigaretter till 40 cigaretter, från 50 cigarrer till 10). 

Den ökande användningen av snus ska stoppas

Genom ännu kraftfullare åtgärder vill arbetsgruppen ingripa mot den kontinuerliga ökningen av snusanvändningen. Gruppen föreslår att gränsen för resandeinförsel för snus, tuggtobak och tobak för användning i näsan sänks från 1 000 gram till 100 gram per dygn. För att detta i praktiken ska ha effekt anser arbetsgruppen att antalet påföljder för överträdelser mot begränsningarna för resandeinförsel bör ökas. Den föreslår att grova gärningsformer för smuggling och olaga befattningstagande med infört gods tas in i strafflagen. Detta ger ännu bättre möjligheter för myndigheterna att övervaka olaglig import och handel med tobaks- och nikotinprodukter.
 

Stöd för tobaksavvänjning ska tillhandahållas mångsidigt

Enligt arbetsgruppen ska hela vårdkedjan inom tjänsterna på bas- och specialnivå förmås att upprätthålla kompetensen inom tobaksavvänjning samt erbjuda och delta i tobaksavvänjningen av patienter. Användning av tobaksprodukter bör tas upp vid klientmöten inom social- och hälsovården. Alla av läkare receptförskrivna läkemedel för avvänjning som används vid behandling av tobaks- och nikotinberoende bör omfattas av läkemedelsersättningen inom sjukförsäkringen. Det vore önskvärt att få arbetsplatser och företagshälsovården att stödja människor att sluta röka. Koloxidmätningar bör göras i samband med att en gravid rökare besöker rådgivningen.

Förebyggande av rökning ska ingå i ungdoms- och idrottsverksamhet

Arbetsgruppen föreslår att det för beviljande av riksomfattande understöd föreskrivs som ett understödskriterium i idrottslagen och ungdomslagen att man förbinder sig till förebyggande av använd-ningen av tobaks- och nikotinprodukter. Kommuner kan också ta detta som ett kriterium för beviljande av sina understöd som gäller ungdoms- samt idrotts- och motionsarbete. God praxis vid förebyggande av ungas rökning och användning av nikotinprodukter bör spridas i ungdomsarbetet, inom motion och idrott.
 

Arbetsgruppen har även många andra initiativ

I tobakslagen bör definitionen ”tobakssurrogat som innehåller nikotin” införas och dessa regleras på samma sätt som tobaksprodukter och nikotinvätskor. Utredningar om regleringen görs under nästa regeringsperiod. Läkemedelslagen kan ändras så att myndigheterna får större prövningsrätt i situationer som gäller distributionskanaler för receptfria läkemedel som innehåller nikotin, och där det receptfria läkemedlet tydligt upprätthåller personens nikotinberoende i stället för att främja tobaksavvänjning.
 
Enligt arbetsgruppen ska användningen av tobaks- och nikotinprodukter beaktas i klassificeringssystemet för bildprogram för att barn och unga ska kunna skyddas bättre inför effekterna av den rökning och användning av nikotinprodukter som syns i filmerna.
 
Arbetsgruppen föreslår dessutom att man ska utreda möjligheten att åstadkomma ett ersättningssystem som baserar sig på produktansvar. Systemet ska ersätta de kostnader för tobaksrelaterade sjukdomar och tobaksavvänjning som orsakas samhället. Likaså bör offentliga medel inte investeras i företag vars omsättning till över 50 % utgörs av produkter som lyder under tobakslagen.
 

Det är nödvändigt att ingripa mot tobakens miljökonsekvenser 

Arbetsgruppen föreslår åtgärder genom vilka miljö- och hälsorisker med tobak minskas. I den s.k. plastfärdplanen bör bland annat cigarettfimpar som innehåller kadmium, arsenik och bly beaktas. I Finland slängs årligen cirka fyra miljarder fimpar, som inte bryts ned, ner på marken. Dessa utgör årligen 680 000 kilo farligt avfall. De utvecklas så småningom till skadlig mikroplast.

Ytterligare information

Ilkka Oksala, direktör, Finlands näringsliv, tfn 050 301 8590
Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63311 
Mervi Hara, verksamhetsledare, ASH Finland, tfn 050 460 2324
Reetta Honkanen, överinspektör, Valvira, tfn 0295 209 630