Hoppa till innehåll
Media

Proposition om inbesparingar i sjukförsäkringsutgifterna till riksdagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2012 10.00
Pressmeddelande -

I enlighet med regeringsprogrammet och rambeslutet från april föreslår regeringen inbesparingar på 153 miljoner euro i statens sjukförsäkringsutgifter. Av summan utgör läkemedelsersättningarnas andel 113 miljoner, resekostnadernas andel 20 miljoner och andelen för FPA-ersättningar för anlitandet av privata hälsovårdstjänster 20 miljoner euro. Samtidigt skulle systemet med FPA-ersättningar förenklas.

Regeringen överlämnade sin proposition om genomförandet av inbesparingarna till riksdagen den 17 september. Propositionen hänför sig till budgetförslaget för år 2013. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2013, men en del av ändringarna av läkemedelsersättningarna skulle verkställas först i början av 2013.

Ändring av läkemedelspriserna och patienternas självrisker

Utgifterna för läkemedelsersättningar skulle minskas genom att både priserna på läkemedel och FPA-ersättningarna till patienterna skulle sänkas. Situationen för patienter med höga läkemedelskostnader skulle underlättas genom en sänkning av årssjälvrisken (det s.k. kostnadstaket).

På basis av sjukförsäkringen får patienterna en del av kostnaderna för läkarordinerade läkemedel ersatta i form av grundersättning eller specialersättning. Grundersättningen skulle sjunka från nuvarande 42 till 35 procent. Om ett läkemedel har godkänts som specialersättningsgillt är FPA-ersättningen för närvarande antingen 72 eller 100 procent. Den högre specialersättningen skulle kvarstå på tidigare nivå, men den lägre skulle sänkas till 65 procent. För majoriteten av finländarna skulle förändringen i läkemedelskostnaderna uppgå till mindre än tio euro per år.

Efter att kostnadstaket har nåtts är självrisken för receptbelagda läkemedel endast 1,50 euro per inköpstillfälle. För att underlätta situationen för personer med höga läkemedelskostnader skulle kostnadstaket sänkas till 670 euro.

Läkemedelspriserna skulle sänkas genom att partipriserna för läkemedel som inte omfattas av referensprissystemet skulle minskas med fem procent. Sänkningen av läkemedelspriserna skulle delvis kompensera patienterna för den minskade ersättningsprocentsatsen, eftersom ersättningen och självrisken skulle räknas utgående från det nedsatta priset.

Ersättning i eurobelopp i stället för det nuvarande systemet med taxor

Sjukvårdsersättning på basis av sjukförsäkringen betalas för kostnader för anlitandet av privata hälsovårdstjänster. Ersättning kan fås för privata läkares eller tandläkares arvoden och för läkar- och tandläkarordinerad undersökningar och behandlingar. Ministeriet föreslår att ersättningssystemet förenklas så att en ersättning i eurobelopp fastställs för läkar- och tandläkararvoden liksom för olika former av undersökningar och behandlingar. Med undantag av laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar skulle ersättningarna kvarstå på tidigare nivå.

För närvarande räknas ersättningsbeloppet som en procentuell andel av den taxa som FPA har fastställt. För undersökningar och behandlingar betalar kunden dessutom alltid en fast självrisk per gång. Systemet med taxor har ansetts administrativt betungande och svåröverblickligt för kunderna. En ersättning i eurobelopp skulle förtydliga ersättningsgrunderna och göra det enklare att jämföra priserna. Patienten skulle redan på förhand få veta ersättningsbeloppet och sin egen betalningsandel.

Ersättningarna i eurobelopp skulle fastställas av FPA. Samtidigt skulle FPA sänka nivån på ersättningarna för laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar som har ordinerats av privata läkare och tandläkare. För patienterna skulle ersättningarna för sådana undersökningar minska med cirka en tredjedel. Produktionspriserna för laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar har under de senaste åren sjunkit och patienterna har för undersökningarna fått en större ersättningsandel än för till exempel läkararvoden. Sänkningen av ersättningsnivån ger staten 20 miljoner euro i inbesparingar i sjukförsäkringsutgifterna.

Större självrisk för resekostnader

På basis av sjukförsäkringen ersätts resekostnader som en patient orsakas av resor till läkare, sjukhus eller rehabilitering. Patienten betalar endast en självrisk per resa. Självrisken per resa skulle stiga med 5 euro, dvs. från 9,25 euro till 14,25 euro. Resekostnaderna har också en årssjälvrisk (ett s.k. kostnadstak), som motsvarar kostnaderna för 17 enkelresor. Kostnadstaket skulle alltjämt nås på basis av kostnaderna för 17 enkelresor och skulle således öka från 157,25 till 242,25 euro. Självriskandelarna justerades senast 2001 även om resekostnaderna har ökat med cirka tio procent per år.

Ytterligare information

Regeringssekreterare Virpi Korhonen, tfn 0295 163192, [email protected]
Regeringssekreterare Sanna Pekkarinen, tfn 02951 63196, [email protected]På vår webbplats Arbetsgruppen för läkemedelsersättning
Förslaget till besparingar inom sjukvårdsersättningarna är klart (Pressmeddelande 27.6.2012)
Besparingsförslag gällande läkemedelsersättning lämnas till riksdagen senast i höst (Pressmeddelande 12.4.2012)
Läkemedelsersättning från sjukförsäkringen  
Sjukdom och rehabilitering  

 

Tillbaka till toppen