Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ojämställd fördelning av vårdledigheterna

Social- och hälsovårdsministeriet
10.12.2012 11.59
Pressmeddelande -

Jämställdheten mellan könen har ökat, men ändå anses männens ställning i samhället bättre än kvinnornas. Även om kvinnornas position i arbetslivet har förbättrats anser kvinnorna att löneskillnaderna, svårigheterna att göra karriär och bristen på uppskattning av yrkeskunnigheten är förtretliga. Unga män upplever ojämställdhet i utbildningsärenden.

Familjeledigheterna fördelar sig fortfarande ojämnt: man anser att det är avsevärt svårare för män än för kvinnor att ta ut familje- och vårdledighet.

Detta framgår av den i dag offentliggjorda jämställdhetsbarometern, som följer upp attityderna till, åsikterna om och erfarenheterna av jämställdheten mellan könen i Finland.

"Förutom den tre veckor långa pappaledigheten har det för pappan från början av nästa år öronmärkts en sex veckor lång egen föräldraledighetsperiod utöver den ledighet som kan delas mellan båda föräldrarna. Det blir flexiblare för pappan att ta ut föräldraledighet som riktar sig till honom. Förhoppningsvis bidrar reformen till att papporna börjar ta ut familjeledigheter mer aktivt", konstaterade minister Paavo Arhinmäki med ansvar för jämställdhetsfrågor när jämställdhetsbarometern offentliggjordes.

Det tycks vara svårare att bli vårdledig för deltidsanställda än för heltidsanställda, och det är alltjämt lättare för kvinnor att ta ut familjeledigheter.

"För att främja jämställdhet bör man ytterligare förlänga och kvotera föräldraledigheten. Vi bör ha den så kallade 6+6+6-modellen som målsättning. Med tanke på hur vårdnadsansvaret delas vore det till exempel skäl att överväga en kvotering av vårdledigheten separat för mammorna respektive papporna. Detta skulle uppmuntra till ett delat ansvar för vårdnaden av små barn. I fråga om uttaget av familjeledigheter har man noterat att egna kvoter för papporna har försnabbat utvecklingen och gjort papporna mer begivna på att ta ut familjeledigheter. Ensamförsörjare borde ha rätt att ta ut vardera förälderns andel" sade Arhinmäki.

Det mest oroväckande resultatet i barometern är att de sexuella trakasserierna mot män och kvinnor över 55 år har ökat. Kvinnor råkar ut för sexuella trakasserier märkbart oftare och offren är ofta kvinnor under 35 år.

Barometern visar att främjandet av jämställdheten betraktas som en gemensam sak; såväl männen som kvinnorna skulle dra nytta av ökad jämställdhet. Jämställdhet innebär således inte en förbättring av enbart kvinnornas ställning. Könsstrukturerna bör brytas, vare sig de gäller män eller kvinnor. Minister Arhinmäki kommer att tillsätta en arbetsgrupp för att ventilera mansaspekterna i jämställdhetspolitiken. Arbetsgruppen inleder sitt arbete i början av nästa år.

Mer information

Överinspektör Päivi Yli-Pietilä, SHM, tfn 0295 163 228, [email protected]
Forskare Nelli Kiianmaa, Statistikcentralen, tfn 09 1734 2971, [email protected], (från och med 14.12. Tarja Nieminen, [email protected])

 På vår webbplats

Tasa-arvobarometri 2012 (SHM:s publikationer 2012:23)

Tillbaka till toppen