Hoppa till innehåll
Media

Kvalitetsrekommendationen om vård och tjänster för äldre förnyas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2007 7.35
Pressmeddelande -

Kvalitetsrekommendationen om vård och tjänster för äldre, som har sammanställts av social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund år 2001, skall förnyas. Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter att bereda kvalitetsrekommendationen tillsammans med Kommunförbundet utgående från utlåtanden om utkastet till den nya rekommendationen. Målet är att godkänna kvalitetsrekommendationen hösten 2007.

Länsstyrelserna, kommunerna och organisationerna har önskat en mer exakt kvalitetsrekommendation, som skulle vara ett verktyg för att utveckla äldreomsorgen för beslutsfattare och ledningen inom kommunerna. Med hjälp av en riksomfattande rekommendation kan kommunerna utveckla sina servicestrukturer utifrån de lokala behoven och resurserna. Kvalitetsrekommendationen stöder länsstyrelserna i styrnings- och övervakningsarbetet.

I utkastet till kvalitetsrekommendationen läggs en större tyngdpunkt än förr vid främjandet av hälsa och välmående, vid etiska principer och värderingar i samband med vård och service för den åldrande befolkningen samt vid verkställandet, utvärderingen och uppföljandet av strategin för äldrepolitiken

Kommunerna sammanställer strategier för äldrepolitiken

Enligt den nya kvalitetsrekommendationen skall varje kommun sammanställa en strategi för äldrepolitiken, i vilken ingår de strategiska linjedragningarna för personalen samt för producerandet avtjänster. I och med personalstrategin tryggas kompetensen, personalstrukturen, välmåendet på arbetsplatserna och en fungerande arbetsfördelning inom äldreomsorgen. Strategin fungerar också som ett hjälpmedel för ledarskap.

Personaldimensioneringen för vårdpersonalen har också preciserats och utvidgats. Rekommendationerna baserar sig på personalens storlek i förhållande till mängden klienter. Målet är att personaldimensioneringen hålls på en eftersträvad nivå i olika situationer. Det här kan uppnås till exempel genom att grunda permanenta system för vikarier till hem- och institutionsvården.

Utkastet innehåller också rekommendationer för lokaliteter. Huvudprincipen är att klienter vid långvårdsenheter inom socialvården erbjuds ett eget rum. Inom hälsovården erbjuds ett en persons rum vid terminalvård. Målsättningen är att antalet en persons rum utökas märkbart inom de närmaste åren i samband med att institutionerna grundrenoveras.

Bakgrund

Kvalitetsrekommendationen om vård och tjänster för äldre från år 2001 utvärderades av Stakes i en rapport år 2006. Enligt rapporten har kvalitetsrekommendationen varit ett betydande hjälpmedel för kommunerna då de har utvecklat tjänster för äldre. För att rekommendationen skall ha ett ännu större inflytande måste den ändå förnyas. Målet är att förnya kvalitetsrekommendationen så att den motsvarar de nuvarande och kommande utmaningarna gällande den äldre befolkningens hälsa, välmående och service.

En finskspråkig version av ukastet för kvalitetsrekommendationen finns på adressen www.stm.fi>Ajankohtaista>Lausuntoasiat

För mer information: konsultativ tjänsteman Viveca Arrhenius, tfn 050 561 3833

Tillbaka till toppen