Hoppa till innehåll
Media

Europeisk läkemedelsförskrivning

Patientdirektivet förpliktar att godkänna recept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz, om läkemedlet som avses i receptet får säljas i det medlemsland där man ämnar hämta ut läkemedlet.

Patienten ska be om europeisk läkemedelsförskrivning

Med ett recept som skrivits ut i Finland kan man också hämta ut läkemedel på andra håll i Europa. Patienten måste själv komma ihåg att be läkaren skriva ut ett recept som kan godkännas på andra håll i Europa (dvs. en så kallad europeisk läkemedelsförskrivning), om han eller hon vill hämta ut läkemedlet utanför Finland.

Patienten betalar själv hela kostnaden för läkemedlet som denne har köpt utanför Finlands gränser och ansöker senare om ersättning hos FPA. Man får sjukförsäkringsersättning för läkemedelspreparat, om preparatet ska ersättas enligt Finlands lagstiftning . Även om vissa läkemedelspreparat inte får säljas i Finland, beviljas sjukförsäkringsersättning om något motsvarande preparat är ersättningsbart i Finland.

Läkare skriver ut verksamma ämnet på receptet

Med undantag av biologiska preparat ska det verksamma ämnet skrivas ut på receptet om patienten hämtar ut läkemedlet utanför Finland. Ett varumärke kan skrivas ut på receptet om den som förskriver läkemedlet anser det vara nödvändigt av medicinska skäl, men läkemedelsförskrivningen ska då innehålla motiveringar till varför varumärket används.

Ett europeiskt recept kan i allmänhet inte skrivas ut för ett läkemedelspreparat som har narkotiska eller psykotropa verkningar.

Apoteken kvarhåller prövningsrätten vid expedierande av läkemedel

Ett apotek kan vägra expediera ett läkemedel till en patient om det på apoteket om det utländska receptets äkthet, innehåll eller begriplighet väcker misstankar.

Recptets giltighetstid fastställs i enlighet med lagstiftningen i det land där läkemedlet hämtas ut. Till exempel i Finland är receptet giltigt i ett år, på andra håll varierar giltighetstiden.

Tillbaka till toppen