Vakuutustoiminta

Miten Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -strategian tavoitteista tehdään ja on tehty totta?

”Vakuutustoiminta on järjestettävä siten, että se on tehokas ja asiakkaiden kannalta turvallinen ja kohtuuhintainen.” - johtaja Hannu Ijäs

Silmälasipäinen miesMitä tehokkuus tässä tarkoittaa? Miksi se ei nyt ole tehokas?

”Tehokkuudella tarkoitetaan tässä sitä, että vakuutustoiminnan sääntely tukee vakuutusyhtiöiden, eli vakuutuslaitosten, tarkoituksenmukaista ja sitä kautta tehokasta toimintaa. Silloin keskeistä on tasapuolinen kilpailu. Keskeistä on myös se, miten ajanmukaista ja toimivaa vakuutusalaa koskeva lainsäädäntö on.”

”Se, että toiminta ei nyt olisi tehokasta, on ennakko-oletus joka vaatisi tarkempaa tutkimusta. Se ei välttämättä kaikilta osin pidä paikkaansa. Aina pitää kuitenkin pyrkiä entistä tehokkaampaan toimintaan, mutta ei ole olemassa mitään perusteellista tutkimusta siitä, että toimialalla olisi erityistä tehottomuutta.”

”Keskeistä on myös se, että henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sääntelystä hyvin merkittävä osa tulee EU:sta. Vakuutusosaston tehtävänä on huolehtia siitä, että EU:n lainsäädäntö on toimeenpantu asianmukaisesti ja että kansallista liikkumavaraa on mahdollisuuksien mukaan käytetty hyväksi.”

”Työeläkevakuutuksen osalta sääntely on lähes poikkeuksetta kansallista. Erityisesti työeläkevakuutuksissa, kilpailuasiat ovat viime vuosina olleet enemmän esillä kuin henki- ja vahinkovakuutuksissa.  Niitäkin pitää ja on tarkasteltu jatkuvasti lain uudistuksia tehtäessä. Eli myös henki- ja vahinkovakuutuksissa toimivien markkinoiden mahdollisimman tehokas toiminta pitää ottaa huomioon ja turvata lainsäädäntöä kehitettäessä.”

Miten vakuutusalan kilpailua voidaan edistää?          

”Lainsäädännön keinoin siten, että kartoitetaan niitä alueita, joissa voidaan lakia muuttamalla parantaa kilpailuolosuhteita. Muutokset voivat liittyä vakuutusmaksuja koskevaan sääntelyyn tai siihen kuinka helposti laitoksia voi perustaa. Eli lisätään yhtiöiden liikkumavaraa vakuutusmaksun laskuperusteita määriteltäessä tai parannetaan edellytyksiä, joilla uusien toimijoiden tulo markkinoille on mahdollista.”

”Myös ajanmukainen ja selkeä lainsäädäntö tukee keskinäistä kilpailua, jos se ei tarpeettomasti haittaa yhtiöiden toimintaa. On syytä kiinnittää huomiota siihen, ettei ala keskity liikaa. Suomessa muutamalla isolla toimijalla on kaikilla vakuutustoimialan eri sektoreilla hyvin isot markkinaosuudet.”

Lisätietoja