Kunnat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä

Miten Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -strategian tavoitteista tehdään ja on tehty totta?

”Sairauksien hoidosta on siirryttävä hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen.” - neuvotteleva virkamies Heli Hätönen

Mikä on kuntien rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä?

"Kunnalla on vastuu palveluiden järjestämisestä ja kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Kunnan tehtävänä on luoda terveen elämän edellytyksiä ja aktivoida kuntalaisia. Jokaisen hallinnonalan on arvioitava päätöstensä vaikutuksia kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tähän velvoittaa terveydenhuoltolaki."

"Kunnan eri toimialojen on oltava aktiivisia väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa. Paremmin koulutetut ja työelämässä mukana olevat ihmiset ovat keskimäärin terveempiä kuin vähemmän koulutusta saaneet tai työttömät. Esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja opetustoimen on pidettävä yhdessä huolta siitä, että yksikään nuorista ei putoa peruskoulun jälkeen jatkokoulutuksen ja sitä kautta työelämän ulkopuolelle. Kunnan, työterveyshuollon ja työvoimaviranomaisten on tuettava työttömänä olevia, jotta he pystyvät pitämään yllä työ- ja toimintakykyään."

"Terveyttä ja hyvinvointia edistävä työ onnistuu kunnassa parhaiten silloin, kun se on järjestelmällistä ja jatkuvaa. Kunnan kannattaa luoda tälle työlle pysyvät rakenteet: terveyttä ja hyvinvointia kuvaavat seuranta- ja raportointikäytännöt, hallinnonalat ylittävä johtamisjärjestelmä, hyvät käytännöt ja osaava henkilöstö."

Miten omaa hyvinvointiaan ja terveyttään voi itse edistää? Mitkä ovat suurimmat paheemme?

"Hyvinvoinnin ja terveyden lähtökohtina ovat omat tiedot, taidot ja voimavarat, joiden avulla jokainen voi tehdä terveellisiä valintoja. Jos voimavarat menevät jokapäiväisen elämän perustarpeiden kanssa ponnisteluun, terveyteen vaikuttavat elämäntavat eivät ehkä ole päällimmäisenä mielessä."

"Työ on tärkeä hyvinvoinnin ja terveyden voimavara. Työn ja vapaa-ajan tasapaino lisää työhyvinvointia ja jaksamista. Myös osallisuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä. Kannattaa miettiä myös sitä, miten itse vahvistamme yhteisöllisyyttä."

"Terveellinen ja monipuolinen ravinto ja liikunta ovat terveyden peruspilareita. Tietoa ravinnon terveellisyydestä saamme ylen määrin. Pulmana on oikean tiedon soveltaminen. Liikunta parantaa monella tavalla hyvinvointiamme."

"Suurimpia paheitamme lienevät laiskuus, mukavuudenhalu ja periksi antaminen epäterveellisille elintavoille. Paheitamme ovat myös ystävien laiminlyöminen ja se, että työ saa liian suuren osan elämässämme."

Lisätietoja