Undersökningar om informationsteknologin inom hälso- och sjukvården

Finland tillsammans med de övriga nordiska länderna placerar sig ständigt bland de fem toppländerna i internationella jämförelser av informationsteknologin inom hälso- och sjukvården.

Dessa undersökningar som närmast företas regelbundet av EU (European Hospital Survey 2013, Benchmarking deployment of eHealth among General Practitioners 2013) och WHO (From Innovation to implementation - eHealth in the European WHO Region 2016) koncentrerar sig bland annat på tillgången till elektronisk patientjournal, informationsutbyte, teleövervakning o.d. teknologier.

WHO

OECD

OECD-undersökning 2016:

Allmänartikel om utvärderingen av eHealth:

EU

The Information Technology & Innovation Foundation ITIF

Nordiska ministerrådet

Egna utvärderingar

SHM och Institutet för hälsa och välfärd lät göra en undersökning om nuläget för informationshanteringen inom hälso- och sjukvården och framtidsplanerna till stöd för strategiarbetet.

Teknologikartläggningsserien (STEPS) har gjorts sedan år 2003. Institutet för hälsa och välfärd har ansvaret

How does Finland score in international ICT surveys?