Sosiaaliturvauudistuksen kolumnit

Kehittyneen hyvinvointivaltion ongelmat ja vaihtoehtoiset sosiaaliturvamallit

26.11.2021 11.58
Sosiaaliturvakomitea on määritellyt sosiaaliturvan nykyjärjestelmän keskeiset ongelmat ja ne on konkretisoitu viiteen raporttiin. Komitea on pääsemässä yhteiseen näkemykseen siitä, mitkä raporttien kuvaamista ongelmista siirretään jaostoille jatkovalmisteluun.

Väestön kuihtuminen uhkaa sosiaaliturvan rahoituspohjaa 

28.9.2021 14.15
STM
Olli Kangas ja Pasi Moisio
Sosiaaliturva on periaatteessa ketjukirje, jossa jokainen sukupolvi on vuorollaan etuuksien saajana ja rahoittajana. Suomi on maailman kolmanneksi ikääntynein maa, ja yhä pienempi työikäisten sukupolvi rahoittaa sosiaaliturvan.

Sosiaaliturvan periaatteet on linjattava, jotta voimme ratkaista sen ongelmat

31.8.2021 13.35
STM
Sosiaaliturvakomitea käsitteli toukokuussa puheenjohtajiston luonnosta kannanotoista, joissa komitean määrittelemät sosiaaliturvan keskeiset ongelmakokonaisuudet on konkretisoitu 18 ongelmaksi. Seuraavaan komitean kokoukseen 6.9.2021 tulee käsiteltäväksi puheenjohtajiston luonnoksesta versio, jossa jokaisen ongelman kohdalla esitetään myös sen ratkaisun periaatteet. Luonnos noudattelee nykyiseen lainsäädäntöön kirjattuja periaatteita.  Jos komitea hyväksyy linjaukset, jaostot voivat aloittaa niiden pohjalta ratkaisuehdotusten valmistelun määriteltyihin sosiaaliturvan ongelmiin. 

Sosiaaliturvan digitalisaation lähtökohdat

20.8.2021 13.13
STM
Sosiaaliturvauudistuksen yhteyteen perustettiin keväällä 2021 digitalisaation mahdollisuuksia kartoittava asiantuntijaryhmä. Kevään aikana ryhmä kuvasi sosiaaliturvan toimeenpanosta syntyvää monimutkaisuutta sekä digitalisaation mahdollisuuksia sen poistamiseksi. Lomakauden jälkeen ryhmä suuntaa katseensa pitemmälle tulevaisuuteen: tavoitteena on muodostaa visio 2030-luvun digitaalisesta sosiaaliturvasta. Tässä kirjoituksessa kerrotaan lyhyesti ryhmän toiminnasta ja tavoitteista osana sosiaaliturvauudistusta. Ensimmäinen kohta käsittelee sosiaaliturvan monimutkaisuutta ja toinen pitemmän aikavälin visiota järjestelmän digitalisoimiseksi.

Tuottaako sosiaaliturva haluamiamme asioita?

21.5.2021 10.39
STM
Kohta vuoden ajan sosiaaliturvakomitea, jaostot ja tutkijaverkosto ovat käyneet läpi selvityksiä, tutkimuksia ja asiantuntijanäkemyksiä Suomen sosiaaliturvan tilasta ja ongelmista. Iso kuva uudistuksen haasteista alkaa selkiytyä. Sosiaaliturvan suuret rakenteelliset ongelmat eivät näytä liittyvän sosiaaliturvan tasoon tai kattavuuteen, vaan koko järjestelmän tarkoituksenmukaisuuteen - siihen, tukeeko ja tuottaako sosiaaliturvajärjestelmämme oikeita ja haluamiamme asioita: elämän ennakoitavuutta, työllisyyttä, toimintakykyä ja osallisuutta? 

Sosiaaliturvakomitean työssä alkaa nyt seuraava vaihe

7.5.2021 9.44
STM
Pasi Moisio
Sosiaaliturvakomitea määritteli viime kesänä sosiaaliturvan neljä keskeistä ongelmakokonaisuutta. Komitean jaostot ja tutkijaverkosto ovat konkretisoineet näitä kokonaisuuksia talven aikana omissa ongelmaraporteissaan. Raporttien luonnoksia on jo käsitelty komitean aikaisemmissa kokouksissa, mutta nyt ensimmäistä kertaa kaikkien neljän ongelmakokonaisuuden raporttiluonnoksia tarkastellaan yhdessä kokonaisuutena. Sosiaaliturvan keskeiset ongelmat koskettavat lähtökohtaisesti monia sosiaaliturvan osia, joten on tärkeää, että komitea tarkastelee niitä kokonaisuutena. Jaostojen ja tutkijaverkoston asiantuntijat viimeistelevät ongelmaraportit syksyn aikana komitean palautteen pohjalta.

Sosiaaliturvauudistuksessa on kyse myös tavasta toimia ja prosessista, jolla yhteiskunnallista lisäarvoa luodaan

14.4.2021 14.14
STM
Kumpi on tärkeämpää: sosiaaliturvan sisällöllinen uudistaminen vai onnistunut toimeenpano? Luultavasti tarvitsemme näitä molempia käsi kädessä. Sisältöjen lisäksi sosiaaliturva on myös niiden organisoimista asiakkaille tarjottaviksi palveluiksi. Tarvitaan toimintamalleja, niitä tukevia järjestelmiä ja teknologioita. Toimeenpanoon liittyvät kysymykset on järkevää huomioida jo lainsäädäntövaiheessa.

Sosiaaliturvauudistuksen kolumni
Miksi oikeudet ja velvollisuudet palveluihin eroavat Suomessa muista maista? 

19.3.2021 8.37
STM
Sosiaaliturvakomitea määritteli kesällä neljä sosiaaliturvan keskeistä ongelmakokonaisuutta. Ensi viikolla komitea käsittelee viimeistä näistä eli palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisen ongelmia. Selvitystyössä on noussut yhä selkeämmin esiin se, että palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen Suomessa eroaa verrokkimaistamme. Eron aiheuttaa erilainen oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino sosiaaliturvassa, niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. 

Tilannekuva selkiytymässä sosiaaliturvan rakenteellisista ongelmista

3.3.2021 8.56
STM
Sosiaaliturvakomitean työn ensimmäinen vaihe on ongelmalähtöisen tilannekuvan laatiminen Suomen sosiaaliturvasta. Aloitus noudattaa komiteatyöskentelyn periaatetta, jonka mukaan pyritään yhteiseen näkemykseen asioiden tilasta, vaikka poliittisista arvovalinnoista ja ratkaisukeinoista oltaisiin eri mieltä.

Ongelmallinen kolmiosuhde – perusturva, asumistuki ja toimeentulotuki

21.1.2021 8.13
STM
Pasi Moisio
Asumistuki ja toimeentulotuki ovat osa monen pienituloisen tai perusturvan varassa olevan kotitalouden toimeentuloa. Perusturvaetuudet ja asumistuki on tarkoitettu kattamaan normaalit jokapäiväiset menot, kun taas toimeentulotuen tehtävä on täydentää niitä yllättävissä tilanteissa ja erityisissä menoerissä. Toimeentulotuesta on kuitenkin muodostunut perusturvan ja asumistuen pitkäaikainen täydentäjä. Tämä on yksi keskeinen sosiaaliturvan rakenteellinen ongelma. 

Sosiaaliturvauudistuksen kolumni
Etuuksien käyttö heijastelee maahanmuuttajien heikkoa työmarkkina-asemaa

11.12.2020 11.06
STM
Viime viikolla julkaistiin tutkimus maahanmuuttajista ja Kelan etuuksien käytöstä. Millaisia etuuksia maahanmuuttajat saavat, kun niitä vertaa suomalaisten sosiaaliturvaetuuksien koko palettiin? Mitä näiden etuuksien saaminen kertoo ihmisen elämäntilanteesta?

Pasi Moisio: Työllisyys ja sosiaaliturva - kannustinloukut aina keskuudessamme

17.11.2020 14.09
STM
Pasi Moisio
Sosiaaliturvan ja koko hyvinvointivaltion rahoitus nojaa korkeaan työllisyyteen. Sosiaaliturvan kannustavuus työntekoon, osaamisen hankkimiseen ja yrittäjyyteen onkin aina ollut keskeisellä sijalla sosiaaliturvapolitiikassa. Sosiaaliturva tukee työllisyyttä lisäämällä elämän ennakoitavuutta ja mahdollistamalla riskinoton ja osaamisen hankkimisen - oli kyse sitten päätöksestä vaihtaa työ- tai asuinpaikkaa, opiskelusta uuteen ammattiin tai oman yrityksen aloittamisesta. 

Pasi Moisio: Hyvä paha monimutkaisuus - Sosiaaliturvan monimutkaisuuden kolme kerrosta

29.10.2020 14.59
STM
Pasi Moisio
Suomen sosiaaliturvajärjestelmää kritisoidaan usein monimutkaiseksi, mutta mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme monimutkaisuudesta? Monimutkaisuus voi äkkiseltään vaikuttaa huonolta ja tarpeettomalta asialta, mutta se voi olla myös välttämätöntä sosiaaliturvan tavoitteiden toteuttamiseksi ja asiakkaan tilanteen huomioimiseksi. Voisiko monimutkaisuutta ajatella jatkumona, joka alkaa helpoimmin poistettavasta ja tarpeettomasta monimutkaisuudesta, ja päättyy sosiaaliturvan perusrakenteista ja perustavanlaatuisista arvovalinnoista juontuvaan monimutkaisuuteen? 

Pasi Moisio: Sosiaaliturvakomitea aloittaa ongelmien selvittämisen sosiaaliturvan monimutkaisuudesta

17.9.2020 15.38
STM
Pasi Moisio
Keväällä 2020 aloittanut sosiaaliturvakomitea määrittelee ensimmäiseksi, mihin sosiaaliturvan ongelmiin se työssään etsii ratkaisuja. Jo ennen kesälomia komitea hahmotteli sosiaaliturvan neljä keskeistä ongelmakokonaisuutta: 1) sosiaaliturvan monimutkaisuus, 2) ansiotyön ja sosiaaliturvan yhdistäminen, 3) vähimmäisturva, perusturva ja asuminen sekä 4) palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen.

Pasi Moisio: Avoin tietopohja mahdollistaa komiteatyön läpinäkyvyyden ja tutkimusperusteisuuden

5.6.2020 8.30
STM
Pasi Moisio
Sosiaaliturvakomitean periaatteiden mukaisesti kaikilla komitean työhön osallistuvilla on oltava käytössään sosiaaliturvasta samat tiedot. Näin uudistuksen valmistelu ja päätöksenteko on tasavertaista. Haluamme, että myös muut suomalaiset voivat seurata ja arvioida uudistuksen valmistelua ja päätöksentekoa samojen tietojen perusteella. Tämä on mahdollista vain yhteisen ja avoimen tietopohjan kautta.

Pasi Moisio: Sosiaaliturvakomitean kansanedustajajäsenillä yhteisiä näkemyksiä sosiaaliturvan ongelmista

20.5.2020 9.43
STM
Pasi Moisio
Sosiaaliturvan uudistamista valmisteleva komitea on aloittanut työnsä sosiaaliturvaan liittyvien ongelmien kartoituksella. Komitean kansanedustajajäseniltä on kerätty alustavia näkemyksiä siitä, mitä ovat ne sosiaaliturvan keskeiset ongelmat, joihin komitean tulisi etsiä ratkaisuja. Vielä ei siis pyritä etsimään ratkaisuja ongelmiin, vaan määrittelemään ratkaistavia ongelmia.

Pasi Moisio: Sosiaaliturvakomitean tärkein työvaihe

7.5.2020 11.13
STM
Kuvassa Pasi Moisio
Sosiaaliturvakomitea on aloittanut ensimmäisen ja ehkä tärkeimmän työnsä eli sosiaaliturvauudistuksessa ratkaistavien ongelmien määrittelyn.

Ministeri Pekonen ja tutkimusprofessori Moisio: Sosiaaliturvauudistus hyötyy komiteatyöstä

20.2.2020 10.36
STM
Ministeri Pekonen ja tutkimusprofessori Moisio puolikuvissa kasvot kohti kameraa.
Komiteatyö tuo tosiasiat ja ristiriidat avoimesti esiin. Eri näkökulmien ja arvojen erittely käy malliksi muullekin yhteis­kunnalliselle keskustelulle.