Sosiaaliturvakomitean jaostot

Sosiaaliturvauudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, jonka työtä tukee viisi jaostoa:

  • työllisyyden ja osaamisen jaosto
  • työ- ja toimintakykyjaosto
  • asumisen jaosto
  • hallintojaosto
  • tutkimus- ja arviointijaosto

Työllisyyden ja osaamisen jaosto

Jaoston vastuualueena on työttömyysturvaan, työllisyyteen ja osaamiseen liittyvien etuuksien ja palvelujen uudistaminen. Työssä otetaan huomioon lasten, nuorten ja perheiden toimeentuloedellytykset. Jaoston tulee työnsä aikana kuulla asiantuntijoina opiskelijoita ja nuoria edustavia järjestöjä.

Työ- ja toimintakykyjaosto

Jaoston vastuulla on työ- ja toimintakykyyn liittyvien etuuksien ja palvelujen kehittäminen ja yhteensovittaminen. Jaoston tehtävänä on myös selvittää tarkoituksenmukaisen etuus- ja palvelujärjestelmän rakentamista niille tosiasiassa työkyvyttömille henkilöille, jotka ovat nykyisin työttömyysetuuksien piirissä tai viimesijaisen toimeentulotuen varassa. Tässä yhteydessä tarkastellaan muun muassa sairauspäivärahaa, kuntoutuksen tukia ja työttömyysetuuksia. Työssä otetaan huomioon lasten, nuorten ja perheiden toimeentuloedellytykset.

Asumisen jaosto

Jaoston vastuulla on asumisen tukien kehittäminen. Jaoston tehtävänä on selvittää asumisen tukien uudistamistarpeita erillisenä tukena, mutta osana sosiaaliturvajärjestelmää ja ottaen huomioon toimeentulotukiriippuvuuden vähentämisen. Tavoitteena on kehittää asumisen tukia yksilöllisempään suuntaan, mikä edellyttää asumistuen ruokakuntakäsitteen muutostarpeiden selvittämisen. Työssä otetaan huomioon lasten, nuorten ja perheiden toimeentuloedellytykset.

Asumisen jaoston alaisuudessa työskentelee Lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut -työryhmä ajalla 1.2.2022 – 31.3.2023.

Hallintojaosto 

Jaoston vastuualueena on etuuksien käsitteistön ja maksuajankohtien yhtenäistäminen ja hakemisprosessi n yksinkertaistaminen. Jaosto tarkastelee muun muassa perhe-ja tulokäsitteitä. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle ymmärrettävämpi kokonaisuus ja mahdollisuus hakea yhdellä hakemuksella useita etuuksia parantaen samalla järjestelmän läpinäkyvyyttä. Lisäksi jaosto kehittää digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämistä etuusjärjestelmän ja siihen kytkeytyvän palvelujärjestelmän toimeenpanossa tietosuoja huomioon ottaen sekä selvittää tietojärjestelmien kehittämistarpeita.

Hallintojaoston alaisuudessa työskentelee sosiaaliturvan toimeenpanon monimutkaisuutta ja digitalisaation hyödyntämistä selvittävä asiantuntijaryhmä.

Tutkimus- ja arviointijaosto

Jaoston vastuualueena on komitean ja muiden jaostojen ehdotusten vaikutusarviointi ja komitean työn tutkimusperusteinen koordinaatio. Vaikutusarviointi sisältää muun muassa vaikutukset kansalaisiin lapsi-ja sukupuolivaikutukset mukaan lukien ja taloudelliset vaikutukset. Jaosto vastaa myös ehdotusten valtiosääntöoikeudellisesta arvioinnista. Jaosto vastaa komitean teettämien selvitysten ja tutkimusten koordinaatiosta sekä kokeilutiedon hyödyntämisestä sosiaaliturvan uudistamisessa. Jaosto työskentelee komitean ja muiden jaostojen antamien toimeksiantojen perusteella ja koordinoi muiden jaostojen työn tutkimuspohjaisuutta. Tutkimus- ja arviointijaosto voi nimetä kuhunkin muuhun jaostaan yhden jäsenen. Jaoston kokoonpanoa täydennetään tarpeen mukaan akateemisilla tutkijoilla ja muilla asiantuntijoilla

Sosiaaliturvakomitea on antanut syksyllä 2021 tutkimus- ja arviointijaostolle tehtäväksi selvittää vaihtoehtoisia sosiaaliturvan järjestämistapoja, kuten perustuloa, negatiivista tuloveroa, perustiliä sekä perusturvaetuuksien yhdistämistä ja syyperusteista järjestelmää.
Selvitystyön edistämiseksi on perustettu asiantuntijaryhmä, joka aloitti työnsä joulukuussa 2021.