Rintasyövän seulonta

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä; siihen sairastuu vuosittain yli neljä tuhatta suomalaisnaista. Rintasyövän ennuste on varsin hyvä, sillä 89 prosenttia sairastuneista on elossa viiden vuoden jälkeen sairauden toteamisesta.

Rintasyövän seulontatutkimuksella pyritään havaitsemaan rintasyöpä aikaisemmin kuin ilman seulontaa pystyttäisiin. Suomessa osallistutaan ahkerasti rintasyövän seulontaan: 50–69-vuotiaat kutsutaan seulontaan kahden vuoden välein ja lähes 90 prosenttia kutsun saaneista noudattaa sitä.

Rintasyövän seulonnan hyödyt ja haitat

Rintasyöpäseulonnan tärkein hyöty on rintasyöpäkuolleisuuden väheneminen. Seulontaan kutsutuilla yli 50-vuotiailla naisilla rintasyöpäkuolemien määrä on noin 22 prosenttia pienempi kuin niillä, joita ei kutsuta seulontaan. Seulonta voi estää yhden rintasyöpäkuoleman noin 6000 seulontaan kutsuttua naista kohti vuodessa: vuosittain seulonnalla estetään Suomessa noin 50 rintasyöpäkuolemaa.

Seulonnalla rintasyöpä löytyy yleensä varhain. Varhaisvaiheessa löytynyt syöpä lisää mahdollisuuksia hoitoihin, jotka säästävät rintarauhaskudosta.

Seulonnan haittana on ylidiagnosointi ja ylihoitaminen. Osa rintasyövän seulonnassa löytyneistä syövistä on hitaasti kasvavia syöpiä, jotka eivät koskaan kehittyisi hoitoa vaativiksi. Kaikki syövät hoidetaan, sillä etukäteen ei tiedetä, mitkä niistä alkavat kasvaa.

Haittana ovat myös turhat epäilyt poikkeavuudesta (ns. väärät positiiviset löydökset). Seulontakuvissa näkyy usein muutoksia, jotka jatkotutkimuksissa kuitenkin todetaan hyvänlaatuisiksi. Jatkotutkimukset ja niiden odottelu aiheuttavat tarpeetonta huolta ja vaivaa.

Seulonta ei löydä kaikkia syöpiä. Normaalista seulontatuloksesta huolimatta nainen voi sairastua rintasyöpään ennen seuraavaa seulontakertaa. Rintaimplantti voi peittää rintakudosta ja siten haitata rintasyövän toteamista.

Rinnan altistaminen säteilylle seulonnassa lisää rintasyövän vaaraa hieman; sen arvioidaan aiheuttavan 1–2 rintasyöpäkuolemaa miljoonaa seulottua naista kohden.

Seulontakutsut

Rintasyövän seulonnan järjestää kunnan seulontayksikkö, joka lähettää seulontaikäisille henkilökohtaisen, kirjallisen kutsun seulontakuvaukseen. Kutsussa on annettu valmiiksi kuvausaika, jonka voi tarvittaessa vaihtaa kutsussa ilmoitetulla tavalla. Jos naisella on rintaimplantti, on asiasta ilmoitettava ennen kuvausta seulontayksikköön, sillä tällöin tarvitaan pidempi kuvausaika. Kutsu tulee 2–3 viikkoa ennen kuvausaikaa. Jos kutsun saanut päättää olla osallistumatta kuvaukseen, on siitä hyvä ilmoittaa yksikölle. Näin vapautunut aika voidaan antaa sellaiselle, joka haluaa vaihtaa oman aikansa.

Seulontakutsut lähetetään väestörekisteritietojen perusteella, joten kutsun saavat myös naiset, joilla on aikaisemmin todettu rintasyöpä.

Alle 50-vuotiaita tai yli 70-vuotiaita seulotaan vain erityisluvalla, esimerkiksi jos seulonta liittyy tutkimushankkeeseen. Rintasyövän riskiryhmään kuuluville (suuren riskin suvut ja geenivirheen BRCA1-, BRCA2- tai p53-kantajat) suositellaan säännöllistä seurantaa, johon liittyy lääkärikäynnin lisäksi usein magneettikuvaus, mammografia ja/tai ultraäänitutkimus.

Jos kutsua ei seulontavuonna jostain syystä tule, asiaa voi tiedustella oman kunnan terveystoimesta.

Rintasyövän seulontakuvaukseen valmistautuminen

  • Seulontakuvaukseen on hyvä ottaa mukaan seulontakutsu ja henkilöllisyyden tunnistamista varten ajokortti tai muu vastaava henkilökortti. Vaikka itse kuvaus ei kestä kauan aikaa, kannattaa seulontakäyntiin varata aikaa noin puoli tuntia. Kuvaus ei vaadi esivalmisteluja.
  • Jos rinnat ovat erittäin arat esimerkiksi kuukautiskierron takia, kannattaa kuvausaika vaihtaa.
  • Ennen varsinaista kuvausta röntgenhoitaja tarkistaa henkilötiedot ja tiedustelee mahdollisista rintoihin liittyvistä muutoksista (leikkaus, kyhmy) ja hormonikorvaushoidosta. Näihin vastaamiseen kannattaa varautua ennalta. Aiemmin mammografiakuvauksessa olleen kannattaa ottaa kuvat mukaan vertailua varten. Tämä tarkoittaa yksityisesti otettuja, kotona säilytettyjä kuvia. Vertailu on tärkeää, sillä osa rintasyövistä kuvautuu rinnan rauhasrakenteesta huonosti erottuvina tiivistymiä, joita ei voi havaita ennen kuin ne kasvavat tai muutoin muuttuvat. Aiemmin otetut seulontakuvat ovat yleensä valmiiksi seulontayksiköllä, mutta kuvien siirtymisessä saattaa esiintyä ongelmia mm. sen vuoksi, että kunta voi kilpailuttamisen seurauksena ostaa seulontapalvelut vuosittain eri yksiköiltä.
  • Mahdollisen rintaimplantin merkki ja asettamisvuosi on hyvä selvittää ennen kuvausta.

Rintasyövän seulontakuvaus

Rintasyövän seulontapaikkana voi olla yksityinen tai yleishyödyllinen lääkäriasema, terveyskeskus, kunnan seulonta-asema tai liikuteltava seulontayksikkö (seulontavaunu).

Menetelmänä käytetään mammografiaa. Röntgenhoitaja ottaa rinnoista kahdesta suunnasta kuvat (viistokuva ja etukuva) mammografialaitteella siten, että paljas rinta puristetaan levyn ja kuvaustason väliin.

Kaksi radiologian erikoislääkäriä tulkitsee mammografiakuvat erikseen. Tämän jälkeen he suorittavat ns. yhteisluennan, jossa tarkastetaan uudestaan kummankin tekemät löydökset. Jos rintasyövän mahdollisuutta ei voida poissulkea, nainen kutsutaan jatkotutkimuksiin. Tällainen kaksoisluenta parantaa luotettavuutta 10–15 prosenttia.

Mammografiakuvissa voi tulla esille monenlaisia muutoksia, jotka voivat tarvita jatkoselvittelyä. Rintasyöpä näkyy tiiviimpänä kudosalueena tai kalkkirykelmänä. Kuvissa näkyvistä kalkeista suurin osa on hyvänlaatuisia.

Seulontakuvauksen tulos lähetetään kolmen viikon kuluessa. Suurin osa saa niin sanotun terve-kirjeen eli seulonnassa ei todettu rintasyöpään viittaavaa. Jos kuvista löytyy poikkeavaa, lähetetään kutsu jatkotutkimuksiin. Kuvaus voi olla myös teknisesti riittämätön, jolloin tarvitaan uusintakuvaus tuloksen saamiseksi. Sekä jatko- että uusintakuvaukseen kutsutaan joko kirjeitse tai puhelimitse.

Jatkotutkimukset

Rintasyövän seulontakuvaukseen osallistuneista 2–3 prosentilla todetaan poikkeava löydös. Heidät kutsutaan jatkotutkimuksiin (varmistustutkimuksiin), joilla varmistetaan tulos. Jatkotutkimukset tehdään joko seulontayksikössä tai sairaalassa. Eri kunnilla on erilaiset käytännöt, jotka riippuvat muun muassa seulontakuvauspaikasta. Jatkotutkimukset ovat maksuttomia. Jos ne tehdään sairaalassa, niistä voidaan periä poliklinikkamaksu. Tästä tiedotetaan jatkotutkimuskutsussa.

Yleisimpiä jatkotutkimuksia ovat mammografialisäkuvat (sivukuva, kohdesuurennuskuva), ultraäänitutkimus ja neulanäyte.

Harvemmin tehtäviä jatkotutkimuksia ovat rintarauhasen tiehyiden varjoainekuvaus (galaktografia eli duktografia), nesterakkuloiden tyhjennys (pneumokystografia) ja rinnan muutosalueen lanka- tai väriainemerkkaukset. Magneettikuvausta käytetään täydentävänä tutkimuksena vain harvoin, muun muassa ennen leikkausta.

Suurin osa jatkotutkimusten tuloksista on hyvänlaatuisia. Kolmasosa lähetetään leikkaukseen sairaalaan, mutta kaikilla leikatuilla ei kuitenkaan ole rintasyöpää.

Kutsuista ja tarkastuksista tiedot Joukkotarkastusrekisteriin

Seulontojen kutsu- ja tarkastustiedot lähetetään Suomen Syöpärekisterin yhteydessä toimivaan Joukkotarkastusrekisteriin. Se ylläpitää valtakunnallista rintasyövän joukkotarkastusrekisteriä ja toimittaa valtakunnallisen seulontatilaston.

Syöpä seulontakertojen välissä

Välisyöpä (intervallisyöpä) on syöpä, joka ilmaantuu rintasyövän seulonnassa terveiksi todetuille henkilöille ennen seuraavaa seulontakertaa. Noin joka kolmas seulontaikäisten naisten rintasyöpä on välisyöpä. Niiden määrä kasvaa seulontavälin pidentyessä.

Välisyöpäriski on kohonnut tiivisrintaisilla ja hormonikorvaushoitoa käyttävillä naisilla ja riski pienenee naisen ikääntyessä.

Osa seulontaikäisistä naisista käy mammografiatutkimuksissa seulontojen välillä, jos hoitava lääkäri on lähettänyt heidät niihin oireiden takia tai lisääntyneen riskin (esim. hormonikorvaushoidon käytön) vuoksi. Tämä voi olla syynä siihen, että syövät löytyvät seulontojen välillä eivätkä seuraavalla seulontakierroksella.

Oireettomille naisille, jotka eivät kuulu korkean rintasyöpäriskin ryhmiin, ei suositella mammografiakuvausta seulontakertojen välillä.

Lisätietoja

Soila Karreinen, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163491  

Muualla verkossa

Rintojen tarkkailu (Syöpäjärjestöjen verkkosivu)