Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen lääkitystiedon näkökulmasta

Laki sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä hyväksyttiin 13.3.2019. Sen tavoitteena on luoda ajanmukaiset ja yhdenmukaiset edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa syntyvien henkilötasoisten asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen käytölle tilastointiin, tutkimukseen, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen, tietojohtamiseen, viranomaisohjaukseen ja -valvontaan sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

Lääkitykseen liittyvien tietojen kattavuus ja laatu edellyttävät vielä kehittämistä, jotta tieto olisi yhtenäisemmin hyödynnettävissä myös toisiokäyttötarkoituksiin. Tällä hetkellä lääkityksestä tallentuu paljon tietoa, mutta se on hajallaan eri tietovarannoissa ja sitä tuotetaan erilaisin toimintamallein ja rakentein.

Rationaalisen lääkehoidon mukaisesti seurattavia lääkehoidosta kertyviä tietoja olisivat mm. kustannustiedot, laatutiedot, vaikuttavuustiedot, turvallisuustiedot ja yhdenvertaisuustiedot.

Lue lisää sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä.

Sote-tietopaketit

Sote-tietopaketit toimivat tietojohtamisen työvälineenä. Sote-tietopaketteja voidaan käyttää seurannan, vertailun ja päätöksenteon tukena. Sote-tietopaketeissa palvelujärjestelmää tarkastellaan tuote- ja palveluluokittain ja niiden avulla saadaan selville asukas-, asiakas- ja suoritekohtaisia kustannuksia sekä alueiden välisiä tuotettujen palvelujen kustannusten eroja. Tietopaketit sisältävät kaikki julkisesti rahoitettavat sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden kustannukset. Sosiaali- ja terveyspalelujen järjestäjä voi hyödyntää tietoa erityisesti strategisessa päätöksenteossa ja resurssien allokoinnissa eri palvelukokonaisuuksien välillä. Tietopaketit auttavat järjestäjää vertailemaan esimerkiksi tuotannon painottumista avohuollon ja raskaiden palvelujen välillä ja kohdentamaan resursseja strategisten tavoitteiden mukaisesti. Tietopakettien avulla voidaan arvioida, mikä palvelujärjestelmän rakenne tuottaa eniten terveys- ja hyvinvointihyötyä ja on kustannuksiltaan edullisin.

STM ja Sitra ovat kehittäneet ja arvioineet sosiaali- ja terveydenhuollon sote-tietopaketteja yhdessä keväästä 2015 lähtien. Vuoden 2018 alussa vastuu Tietopakettihankkeesta siirtyi Sitralta STM:lle.

Tutustu Sote-tietopakettien käsikirjaan 2.2.

Lääkehuollon indikaattorit

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta, saavutettavuutta, laatua ja kustannuksia on tarkoitus arvioida ja ohjata kustannusvaikuttavuusmittariston tietoon pohjautuen. Lääkehuollon osalta mittaristo on vielä puutteellinen ja lääkehoidon palveluita olisi jatkossa tarve pystyä arvioimaan ja ohjaamaan osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Lisätietoja

Riikka Vuokko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163600  


Heidi Tahvanainen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163540