Palvelujärjestelmä  – rajalliset resurssit oikeaan käyttöön

Tiedonhallinnan kehittyneet ratkaisut ja uusia toimintamalleja tukevat digitaaliset palvelut ovat avainasemassa palvelujärjestelmän kustannusvaikuttavassa kehittämissä ja toiminnan muutoksen mahdollistamista asiakaslähtöisesti.

Kun toimintamalleja uudistetaan ja yhteistyö on moniammatillista, henkilöresursseja voidaan käyttää järkevällä tavalla. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä olisi käytössään työtä ja sen toimintaprosesseja tukevia tietojärjestelmiä ja sähköisiä sovelluksia, joissa heillä olisi käytettävissä ajantasaiset ja kattavat hoidon tai palvelun toteuttamiseen tarvittavat tiedot. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää myös ammattihenkilöiden osaamisen kehittämistä ja mm. nykyistä yhtenäisempää kirjaamisen mallia.

Potilastietojärjestelmähankkeet: UNA ja Apotti

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen ja samanaikainen yhtenäistäminen on käynnissä vanhentuneen järjestelmäkannan uusimiseksi, yhteistoiminnan ja yhteentoimivuuden sujuvoittamiseksi sekä palveluintegraation edistämiseksi. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamista ja konsolidointia tehdään useilla alueilla, mutta se vaatii myös riittävän resursoinnin. Kanta-palvelut tukevat vanhojen järjestelmien poistoa mm. vanhojen tietojen arkistoinnin osalta.

Alueelliset järjestelmähankinnat tehdään sote-organisaatioiden yhteistyönä hankintalain mukaisesti kilpailuttamalla. UNA ja Apotti ovat sote-organisaatioiden yhteistyöhankkeita uudistamistyön edistämiseksi. Hankkeet eivät ole toistensa kilpailijoita vaan ovat toteuttaneet yhteistyötä useilla eri osa-alueilla.

Sähköinen päätöksentuki ja uudet teknologiat

Kliiniseen päätöksentekoon on kehitetty erilaisia sähköisiä työvälineitä, joka yhdistää potilaan tilaa kuvaavat sähköiseen potilaskertomukseen tallennetut tiedot lääketieteelliseen tietoon tuottaen käyttäjälleen potilaskohtaisesti räätälöityjä toimintaohjeita. Päätöksentuenjärjestelmiä tarvitaan eri työvaiheiden tueksi, kuten lääkkeen määräämisessä ja toimittamisessa, lääkehoidon toteuttamisessa ja seurannassa.

Uusien teknologioiden käyttöönotolla voidaan lisätä lääkehoidon vaikuttavuutta ja saada kokonaiskustannuksia pienennettyä. Lääkkeiden annostelurobotiikan tuomia mahdollisuuksia hyödyntämällä lääkehoidosta voidaan saada vaikuttavampaa ja turvallisempaa. Robotiikan avulla lääkeisiin liittyvää logistiikkaa saadaan nopeammaksi, automaattisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tekoälystä lääkkeiden valmistajat voivat saada ennakoivaa tietoa esimerkiksi lääkkeiden kysynnän muutoksista.

Tutustu Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma Hyteairoon

Lääkityslista terveydenhuollon ammattihenkilön työkaluna

Kansallisen ajantasaisen lääkityslistan höydyt perustuvat siihen, että kaikki keskeiset, rakenteiset lääkitystiedot päivittyvät yhteen paikkaan, johon on pääsy kaikilla lääkehoitoon osallistuvilla toimijoilla. Lääkityslista näkyy samanlaisena kaikille osapuolille (paitsi kielloilla rajatut tiedot) ja kaikki asianosaiset päivittävät tietoja lääkehoidon merkintöjä tekemällä. Lääkityslista ei vaadi erillistä ylläpitoa, vaan se päivittyy aina, kun rakenteiset lääkitystiedot tallennetaan valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin riippumatta siitä, missä organisaatiossa tiedot on alun perin tuotettu. Myös apteekkien on jatkossa mahdollista tarkastaa lääkityksen kokonaisuus, kun lääkityslistan käyttö etenee vaiheittain.

Lääkityslistan tietosisällön hyödyntäminen esim. kansallisessa ohjauksessa täsmentyy myöhemmin.

Lääkityslista-näkymä ja toiminnallisuus

 

Lääkityslistan toiminnallisuutta on kuvattu julkaisussa: Lääkitysmäärittelyt 2016 – Periaatteet, linjaukset ja rajaukset THL:n sivuilla.

Määrittelyitä on jatkettu tämän jälkeen projektoimalla kansallisen lääkityslistan määrittelytyötä uudemmassa julkaisussa Lääkitysmäärittelyt- Periaatteet, linjaukset ja rajaukset, THL, 2018

Lisätietoja

Riikka Vuokko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163600  


Heidi Tahvanainen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163540