Kansalaisen palvelut

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian mukaisesti kansalaisen osallisuutta ja aktiivisuutta oman elämänsä hallinnassa ja omahoidossa tuetaan tuottamalla terveys- ja hyvinvointitietoa ja erilaisissa kanavissa saatavilla olevia palveluita, joiden avulla tietoa voi hyödyntää. Kansalainen voi itse asioida sähköisesti ja tuottaa omia terveys- ja hyvinvointitietojaan omaan ja ammattihenkilöiden käyttöön esimerkiksi tallentamalla hyvinvointisovelluksen tai oirearviointipalvelun tiedot Omatietovarantoon. Omatietovarantoon tallennettuja hyvinvointi- ja aktiivisuustietoja voi tarkastella jo myös Omakannassa.

Sähköisillä ratkaisuilla turvataan palveluiden yhdenvertainen saatavuus myös esim. harvaan asutuilla alueilla ja erityisryhmille. Kansalaisten itsenäistä asiointia ja tiedon hallintaa parantavia palveluja ovat mm. Omakanta ja siellä katseltavissa oleva reseptilista, lääkehoitoa tukevat hyvinvointisovellukset ja digitaaliset palvelut, Omaolo, Virtuaalisairaala ja apteekkien verkkopalvelut.

Omakanta-palvelu

Valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin sisältyvässä Omakannassa kansalainen näkee omat reseptinsä, niiden toimitustiedot ja esim. yhteenvetotason potilaskertomustiedot.  Täysi-ikäinen kansalainen voi tehdä ja ylläpitää Omakannassa tahdonilmauksiaan, mukana lukien luovutustenhallintaan liittyvät suostumukset ja kiellot, seuraamaan tietojen käytön lokitietoa ja tekemään reseptin uusimispyynnön. Omakanta-palvelu pohjautuu Potilastiedon arkiston, Tiedonhallintapalvelun ja Reseptikeskuksen tietoihin sekä sosiaalihuollon asiakastietojen arkistoinnin etenemisen myötä jatkossa myös Asiakastiedon arkiston tietoihin.

Omien hyvinvointitietojen syöttäminen Omatietovarantoon on tulevaisuudessa mahdollista mm. hyvinvointisovellusten, Omaolon ja Virtuaalisairaalan avulla.

Lisätietoa sähköisistä hyvinvointipalveluista

Lääkehoidon tiedot kokoava lista

Lääkityslista on osa valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita, ja sitä on työstetty jo pitkään edistymättä tuotantoversioon ja käyttöönottoihin. Lääkityslista näkyy saman sisältöisenä kaikille potilaan hoitoon osallistuville tahoille – potilaan mahdollisesti asettamien luovutuskieltojen rajoitukset huomioiden – sekä jatkossa myös apteekkitoimijoille käyttöoikeuksien rajoissa ja Omakannan kautta itse lääkkeen käyttäjälle.

Kaikki potilaan hoitoon osallistuvat, lääkitysmerkintöjä tekevät ammattihenkilöt päivittävät lääkityslistaan sisältyviä tietoja osana lääkehoidon toteuttamista. Tavoite on, että lääkityslista päivittyy järjestelmäpalveluna automaattisesti eikä vaadi erillisiä merkintöjä. Näin se on aina mahdollisimman ajantasainen, kun lääkitysmerkinnät on tallennettu Reseptikeskukseen. Lääkityslistasta odotetut hyödyt edellyttävät vielä Reseptikeskuksen sisällön ja rakenteisuuden kehittämistä sen vaatimusten mukaisiksi sekä uusia, sähköisiä toimintamalleja mahdollistavia säädösmuutoksia.

Lisätietoa lääkityslistasta

Kansallisen toteutuksen ja lääkehoidon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden hyötyjen saavuttamiseksi tarvitaan vielä palvelumuotoilua ja erilaisten digitaalisten palveluiden kehittämistä.

Omaolo

Omaolo on osa SoteDigin asukkaille tuottamia valtakunnallisia palveluita. Omaolo tuo uuden sähköisen tavan asioida jo olemassa olevien sosiaali- terveydenhuollon palveluiden rinnalle. Omaolon kautta voi luotettavasti arvioida hoidon tarvettaan.

Lisätietoja

Riikka Vuokko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163600  


Heidi Tahvanainen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163540