Kansalaisen palvelut

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian mukaisesti kansalaisen aktiivisuutta elämänhallinnassa ja omahoidossa lisätään tuottamalla hyvinvointitietoa ja palveluita, joiden avulla tietoa voi hyödyntää. Kansalainen voi asioida sähköisesti ja tuottaa itse tietoja omaan ja ammattilaisten käyttöön. Sähköisillä ratkaisuilla turvataan, että palvelut ovat tasa-arvoisesti saatavilla harvaan asutuilla alueilla ja erityisryhmille. Kansalaisien toimintamahdollisuuksia parantavia hankkeita ovat mm. Omakanta-laajennus, Oma lääkityslista, ODA, Virtuaalisairaala ja apteekkien verkkopalvelut.

Omakanta-palvelu

Kansallisessa palvelussa kansalainen näkee omat reseptinsä, niiden toimitustiedot  ja yhteenvetotason potilaskertomustiedot. Tulevaisuudessa on mahdollista tehdä myös omia kirjauksia Omakantaan. Täysi-ikäinen kansalainen pystyy jo nyt hallinnoimaan omia kieltoja ja suostumuksiaan, seuraamaan tietojen käytön lokitietoa ja tekemään reseptin uusimispyynnön. Omakanta-palvelu pohjautuu potilastiedon arkiston tietovarantoon. Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Asiakastietolakiin on esitetty muutoksia, jonka jälkeen kansalaiset voivat tallettaa tietojaan tai hyvinvointisovelluksen tuottamia tietoja Omatietovarantoon. Henkilöllä on oikeus päättää tietojensa käytöstä ja poistamisesta Omatietovarannosta. Henkilö voi antaa suostumuksen siihen, että palvelunantaja saa hyödyntää työtehtävissään asiakkaan Omatietovarannossa olevat hyvinvointitiedot. Henkilöllä on kuitenkin oikeus kieltää omatietovarannossa olevan hyvinvointitiedon näyttäminen.

Omien hyvinvointitietojen syöttäminen Omatietovarantoon on tulevaisuudessa mahdollista Omakanta-palvelussa esimerkiksi ODA- ja  Virtuaalisairaala-palveluiden avulla.

Lisätietoa

Oma lääkityslista

Lääkityslista pohjautuu valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Lääkityslista näkyy samansisältöisenä kaikille potilaan hoitoon osallistuville tahoille – potilaan mahdollisesti asettamien luovutuskieltojen rajoitukset huomioiden – sekä jatkossa myös apteekkitoimijoille ja Omakanta-palvelun kautta potilaalle itselleen. Kaikki potilaan hoitoon osallistuvat, lääkitysmerkintöjä tekevät ammattihenkilöt päivittävät lääkityslistaa. Tavoite on, että lääkityslista päivittyy automaattisesti eikä vaadi erillisiä merkintöjä. Näin se on aina mahdollisimman ajantasainen, kun lääkitysmerkinnät on tallennettu Reseptikeskukseen.

Asiakastietolakiin esitettyjen muutosten käytäntöön vieminen mahdollistaa lääkkeiden käyttäjän itsensä lääkkeiden käyttöön liittyvät kirjaukset, esimerkiksi itsehoitolääkkeiden käyttö tai todelliset annokset, Omakankanta-palvelun Omatietovarannon kautta. Sovelluskehitystä tätä varten lienee käynnissä.

Lisätietoa

  • THL: Lääkitysmäärittelyt 2016 – Periaatteet, linjaukset ja rajaukset  
     
  • Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa on havaittu, ettei tällä hetkellä ole varmaa tietoa käynnissä olevista hankkeista tai niiden etenemisestä sovelluskehitykseen liittyen. On tärkeää mahdollistaa lääkkeiden käyttäjien itsensä tekemät lisäykset tai havainnot lääkkeiden käyttöön liittyen. Tällaisen sovelluksen kehittämiseksi on tarve. 

ODA

ODA (Omat digiajan hyvinvointipalvelut) -hankkeessa (hankepilotointi 10/2017–10/2018) tuotetaan kansalaisille käyttöliittymä hyvinvointipalveluihin ja digitaaliseen asiointiin. Hanke kuuluu osaksi hallitusohjelman kärkihankkeita. Hankkeessa kehitetään väylät asiakkaan tilanteen arviointiin, hoidon ja palvelun suunnitteluun sekä toteutukseen.

ODA-hanketta toteuttaa 14 toimijaa ja tarkoitus on, että käyttöliittymä eri palveluihin on käytettävissä koko maassa vuonna 2018. Hankkeessa tuotettavat palvelut on tarkoitettu hyvinvoinnistaan kiinnostuneille, ja ne tarjoavat yhden väylän palveluiden piiriin pääsyyn niille, jotka ovat hyvinvoinnistaan huolestuneita.
 

Esimerkki ODA-käyttöliittymään perustuvasta digitaalisesta hoitopolusta


ODA-hanke kokoaa digitaalisen hoitopolun vaiheet yhteen. Asiakkaan näkökulmasta digitaalinen hoitopolku nopeuttaa ja helpottaa ongelman tai oireen hoitamista. Hoitopolkua ohjaa mm. päätöksentuki. Tavoitteena on, että ”turhat” hoitopolun vaiheet jäävät pois ja toteutetaan vain tarpeelliset käynnit (esimerkiksi ei lähetteen saamiseksi käyntiä, vaan lähete arviolomakkeeseen perustuen). 

Lisätieota

Toimet rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman alatyöryhmissä:

  • Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa on pohdittu, voisiko oma-arvion ja omahoito-ohjeiden saamisen jälkeen hoitopolku viedä verkkoapteekkien asiakkaaksi. 
  • Lisäksi työssä on pohdittu, voisiko lääkkeiden käyttäjän olla mahdollista tunnistaa omaan lääkehoitoon liittyvä riski oma-arvion avulla. Välineet tunnistamiseen (lääkityslista ja sähköinen päätöksentuki) ovat pian olemassa, mutta sovellukset puuttuvat.

Lisätietoja

Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU