Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi ja rationaaliseen lääkehoitoon liittyvä tutkimus

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi

Näyttö lääkkeiden hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta on perusta lääkkeiden rationaaliselle käytölle (lääkepolitiikka 2020). Hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnin tavoite on tiivistää näyttö lääkehoidon hyödyistä, haitoista, talousvaikutuksista sekä lääkkeen käytön laajemmista yhteiskunnallisista näkökohdista (sosiaaliset, eettiset, poliittiset, juridiset näkökohdat) lääkkeiden käyttöön liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Tutkimusnäytön kokoamisessa hyödynnetään terveydenhuollon menetelmien arvioinnin (HTA, health technolgy assessment) lähestymistapoja.

Arviointitoimintaa pohtivan ryhmän tehtävä on selvittää, miten lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tulee järjestää tulevaisuudessa. Ryhmässä ovat edustettuna lääkkeiden hintalautakunta (Hila), Fimea, HUS, PPSHP, Duodecim, Kela, Palveluvalikoimaneuvosto, STM, THL:n rokotusohjelmayksikkö ja lääketeollisuus. Ryhmän työskentely painottuu syksylle 2016 ja keväälle 2017.

Ryhmä laatii selvityksen arviointitoiminnan järjestämisestä. Selvityksen tavoitteena on

  • Koota arviointitoiminnan suunnittelussa huomioitavat asiat

  • Kuvata lääkkeiden arvon arviointitoiminnan nykytila Suomessa

  • Tunnistaa nykyjärjestelmän keskeisimmät kehittämiskohteet

  • Ehdottaa kansallisia tavoitteita lääkkeiden arvon arviointitoiminnalle

  • Ehdottaa kansallista mallia lääkkeiden arvon arviointitoiminnalle

  • Arvioida arviointitoiminnan edellyttämät resurssit ja rahoitustarve

  • Määrittää, mitä arviointitoimintaan liittyviä asioita tulee vielä selvittää

Ehdotus arviointitoiminnan järjestämisestä koskee julkisen terveydenhuollon lääkkeiden arviointia. Tavoitteena on, että kansallinen riippumaton arviointitoiminta (HTA) tukee päätöksentekoa ja hankintamenettelyjä (esim. hinnan määräytyminen ja hallitun käyttöönoton sopimukset). Lisäksi arviointeja täydentävää näyttöä kootaan säännönmukaisesti terveydenhuollon tietovarannoista.

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi ryhmän puheenjohtaja on johtaja Lauri Pelkonen (STM) ja sihteerinä on lääketaloustieteilijä Piia Rannanheimo (Fimea).

Rationaalisen lääkehoidon tutkimus

Suomessa tehdään paljon rationaaliseen lääkehoitoon liittyvää tutkimusta. Tutkimus kohdistuu muun muassa lääkkeiden käyttöön ja lääkehoidon riskienhallintaan, lääkeinformaatioon, omahoitoon ja lääkehoitoon sitoutumiseen, lääkehoitoprosessien toimivuuteen ja turvallisuuteen, lääkehoidon kokonaishallintaan ja sähköisten tietojärjestelmien hyödyntämiseen siinä sekä lääke-epidemiologiaan. Viime vuosien aikana on erityisesti lisääntynyt järjestelmälähtöinen lääkitysturvallisuustutkimus eri toimintaympäristöissä.

Tutkimustyöryhmän tehtävänä on välittää tutkimustietoa rationaalisesta lääkehoidosta muiden työryhmien käyttöön, luoda tutkijoiden verkosto ja laatia suositus siitä, miten tulevat sote-alueet voivat tuottaa tietoa lääkehoidon rationaalisuudesta osana toimintaansa ja hyödyntää tietoa toimintansa kehittämisessä.

Tutkimusryhmä on yhteydessä rationaalisen lääkehoidon tutkijoihin ja muodostaa verkoston tutkimustiedon keruuta varten sekä edistää tutkijoiden välistä yhteistyötä muun muassa uusien tutkimushankkeiden käynnistämisessä.

Rationaaliseen lääkehoitoon liittyvän tutkimusryhmän puheenjohtaja on professori Marja Airaksinen (Helsingin yliopisto) ja sihteerinä on erikoistutkija Leena Saastamoinen (Kela).