Valtionavustukset ruoka-apuun

Avustuksen käyttötarkoitus

Ruoka-aputoiminnan valtakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen erityisen tuen tarpeessa oleville.

Hakuaika

1.4.2020 - 15.4.2020

Valtionavustuksen määräraha

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa haettavaksi valtion vuoden 2020 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen järjestöille ruoka-aputoiminnan valtakunnalliseen järjestämiseen.

Tähän tarkoitukseen on varattu momentilla 33.03.63 yhteensä 1 200 000 euroa.

Avustukset on tarkoitus myöntää yhdelle tai useammalle kolmannen sektorin toimijalle. Avustuksen myöntämisessä painotetaan ruoka-apua jo antavien järjestöjen toiminnan tukemista ja kehittämistä valtakunnallisesti yhteneväisin periaattein. Avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota toiminnan tarkoituksenmukaisuuteen ja pitkäjänteisyyteen. Lisäksi avustuksen myöntämisessä halutaan varmistaa avustettavan toiminnan maantieteellinen kattavuus.

Eduskunta on jo useina vuosina osoittanut resursseja ruoka-aputoimintaan, jota järjestetään tällä hetkellä yli 160 paikkakunnalla. Toimijoiden antamien selvitysten mukaan ruoka-avun jakaminen on muotoutunut järjestöjen vakiintuneeksi toiminnaksi, joka tavoittaa arviolta 20 000—25 000 henkilöä viikoittain. Ruoka-apua saaneet ovat pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Ruoka-avun jakajien arvion mukaan avun tarvitsijoiden määrä on lisääntynyt ja laajentunut koskemaan myös niitä henkilöitä, joilla on esim. äkillisen työttömyyden aiheuttamia taloudellisia ongelmia.

Haun sisältö

Ruoka-aputoiminnan valtakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen erityisen tuen tarpeessa oleville (yhteensä 1 200 000 euroa)

Avustus on tarkoitettu ruoka-apua järjestäville toimijoille. Sen tarkoituksena on vahvistaa ja tukea ruoka-aputoiminnan järjestämistä koko maassa sekä levittää ruoka-aputoiminnan hyviä käytäntöjä.

Keskeisenä tavoitteena on välillisesti vahvistaa ruoka-aputoiminnan järjestämisen koordinointia, yhteisten toimintamallien kehittämistä, valtakunnallista kattavuutta sekä ruoka-aputoiminnan yhteyttä osallisuutta lisäävään ja toiminnallisia elementtejä sisältävään toimintaan.

Myöntämisperusteet

Avustusharkinnassa huomioidaan valtionavustusten myöntämisen yleiset edellytykset. Avustusta voidaan myöntää hakijalle ensisijaisesti ruoka-aputoiminnan järjestämiseen liittyviin kustannuksiin. Avustuksella tuetaan paikallisesti ja valtakunnallisesti merkittävää ja tarkoituksenmukaisesti järjestettyä toimintaa. Avustuksen edellytyksenä on hakijan vakiintunut toiminta ja yhteistyö sekä paikallistasolla että valtakunnallisesti.

Myöntämisperusteissa painotetaan toiminnan maantieteellistä kattavuutta. Hankkeen tulee tehdä yhteistyötä laajasti alueen kuntien ja kuntayhtymien, seurakuntien, järjestöjen tai yritysten kanssa osallisuutta edistävän toiminnan vahvistamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon apua tarvitsevien palveluihin ohjautumisen varmistamiseksi.

Lisäksi edellytetään, että hakija tiedottaa ruoka-aputoiminnastaan valtakunnallisessa, ruoka-aputapahtumia ja yhteisöllistä ruokailua järjestävien toimijoiden verkkopalvelussa (Ruoka-apu.fi).

Toimijalla on oltava riittävä asiantuntijuus hankkeen sisällöistä sekä lain mukaisista vaatimuksista elintarvikkeiden käsittelemiseksi, säilyttämiseksi ja kuljettamiseksi. Hankesuunnitelmassa on kuvattava riittävällä selkeydellä ja tarkkuudella suunniteltu toiminta siten, että sen toteuttamiskelpoisuutta voidaan arvioida.

Omarahoitusta ei edellytetä.

Hakukelpoisuus 

Hakijoina voivat olla ruoka-apua toteuttavat oikeuskelpoiset, rekisteröidyt, yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt. 

Hakemusasiakirjat 

Hakemuksen tulee sisältää:

 • täytetty hakulomake
 • erittely hankkeessa mukana olevista toimijoista ja yhteistyötahoista (toimijaluettelo sisältäen yhdistysrekisterin rekisterinumerot)
 • hankkeen talousarvio
 • hakijan viimeisin toimintakertomus 
 • vapaamuotoinen hankesuunnitelma (enintään 25 sivua), joka sisältää seuraavat asiat:
  • suunnitelma avustuksen käytöstä ja tavoitellut aikaansaannokset
  • arvio toiminnan piirissä olevista asiakasmääristä
  • avustettavan toiminnan suunniteltu maantieteellinen toiminta-alue/ kattavuus
  • esitys mahdollisesta avustuksen jakautumisesta hakemuksen eri toimijoiden kesken
  • selvitys yhteistyöstä kuntien ja kuntayhtymien sekä mahdollisten valtakunnallisten kehittämishankkeiden kanssa
  • selvitys toiminnan suunnitellusta seurannasta ja valvonnasta

Avustuksen saajien tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä sosiaali- ja terveysministeriölle. Selvityksen antamisesta ohjeistetaan tarkemmin valtionavustuspäätöksessä.

Valtionavustuksen hakeminen

Hakemus tulee toimittaa 15.4.2020 mennessä sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon osoitteeseen [email protected] tai STM kirjaamo, PL 33, 00023 Valtioneuvosto. Hakemukseen tulee liittää viitetietona diaarinumero VN/5957/2020.

Valtionavustuksen käyttöaika

Avustusten käyttöaika päättyy 31.12.2021.

Lisätiedot

Henna Leppämäki (sisällölliset kysymykset), [email protected] p. 0295 163 132

Anne Väisänen (valtionapuprosessiin liittyvät kysymykset), [email protected], p. 0295 163 247