FI SV

Riksomfattande tema: Jämställdhet i arbetslivet

Prioriteringsområde 3: Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

Särskilt mål 8.1 Minska könsdifferentieringen i arbets- och studiekarriärer

Åtgärder: Jämställdhet i arbetslivet

Verklig jämställdhet förutsätter förebyggande av diskriminering, åtgärder som främjar jämställdhet och eliminerar strukturfaktorer och andra faktorer som utgör ett hinder för jämställdhet. Ställningen och villkoren för grupper som utsätts för diskriminering kan förbättras genom särskilda åtgärder. Åtgärderna syftar till att förändra strukturer, verksamhetskulturer och praxis som upprätthåller differentieringen. Åtgärderna inom denna helhet tar fram nya modeller och information med sikte på varaktiga förändringar på riksnivå t.ex. genom utveckling av anvisningarna och regleringen. Projekten kan genomföra verksamhetsstudier, utredningar, utvecklingsarbete, utbildningar, och pilotverksamhet samt sprida modeller och innehålla kommunikation om jämställdhetsfrågor.

De kan bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen, underlätta sammanjämkningen av arbete och familj och luckra upp den traditionella könsfördelningen på arbetsmarknaden. Målet är framförallt att öka pappornas uttag av föräldraledighet och stödja föräldrar som återgår till arbete efter familjeledighet. Åtgärderna kan utveckla metoder som integrerar jämställdhet i åtgärder för sysselsättning av män och kvinnor vid strukturomvandlingar samt främja jämställdhet och förebygga diskriminering i de förändrade sätten att använda arbetskraft (t.ex. del- och visstidsanställda, hyrd arbetskraft etc.). På arbetsmarknaden är det viktigt att främja skyddet av havandeskap och även ge stöd till mammor och pappor utan en anställning att återgå till efter familjeledighet.

Projekten kan främja jämställdheten i utbildning och studier med målet att bl.a. minska könsstereotypiska val av läroämnen och studieinriktningar. Åtgärderna kan även rikta sig till grupper som har en särskilt svag ställning på arbetsmarknaden på grund av andra faktorer än kön (t.ex. etnisk bakgrund, ålder).

Genomföranderapport år 2016