FI SV EN

Urvalskriterier för social- och hälsovårdsministeriets projektansökan och deras vikter: Jämställdhet i arbetslivet

Den 14 januari 2015 undersökte och godkände uppföljningskommittén för Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020”, i enlighet med allmänna förordningen 1303/2013, de metoder och kriterier som har tillämpats vid valet av projekt. Det finns tre urvalskriterier för Finlands strukturfondsprogram:

I Allmänna urvalskriterier

De allmänna urvalskriterierna är krav som bygger på EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Innan förfarandet för godkännande av projekt inleds ska finansiären på ett tillräckligt bra sätt försäkra sig om att kraven är uppfyllda. De allmänna urvalskriterierna är en kontroll- och minneslista för finansiären. I datasystemet ska finansiären kryssa för alla kriterier som uppfylls. Om ett kriterium inte uppfylls kan finansiering inte beviljas för projektet.

II Särskilda urvalskriterier

De särskilda urvalskriterierna har fastställts specifikt enligt särskilt mål. De begränsar inte projekts stödberättigande, utan strävar efter att lyfta fram de bästa projekten. Vissa urvalskriterier gäller sådana tyngdpunkter eller prioriteringar i programmet som ger ett särskilt mervärde. Alla projekt ska påverka tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen.

Finansiären anger poäng och prioriteringar för projektet, inklusive motiveringar, vid varje bedömningskriterium enligt särskilt mål. Poängskalan är 1–5. I projektansökan kan urvalskriterierna viktas enligt målen för ansökan. Prioriteringarna anges i procent och det totala värdet ska vara 100.

III Preciserande urvalskriterier enligt region eller tema

I ansökan kan finansiären också fastställa egna preciserande urvalskriterier för de särskilda målen.

Urvalskriterier

I Allmänna urvalskriterier

 • Sökandens (eller stödmottagarens) genomförarorganisation och det finansierade projektets verksamhetsåtgärder ska uppfylla det särskilda målet för programmet.
 • Sökanden (eller stödmottagaren) är en privaträttslig eller offentligrättslig juridisk person.
 • Projektet har en målinriktad och konkret plan som möjliggör en granskning av hur projektet framskrider och som baserar sig på ett identifierbart behov.
 • Sökanden (eller stödmottagaren) har de finansiella och operativa förutsättningar som krävs för att genomföra projektet. Sökanden (eller stödmottagaren) är inte i konkurs och har inte väsentligt försummat skatter eller socialskyddsavgifter. Projektgenomförarens nyckelperson har inte tidigare gjort sig skyldig till brott vid bidragsansökan eller förelagts näringsförbud.
 • Resurserna för projektet är realistiska så att de mål som presenteras i projektplanen kan uppnås.
 • Sökanden (eller stödmottagaren) har förutsättningar att svara för verksamhetens kontinuitet även efter att projektet slutförts, om det inte är onödigt på grund av projektets art.
 • Sökanden (eller stödmottagaren) har inte ett sådant verkställbart återkrav i samband med ESI-fonder (t.ex. överträdelse av varaktighetsregel, pågående återkrav av tidigare beviljat statsunderstöd) som inte har betalats.
 • De som arbetar inom projektet har den utbildning eller kompetens som behövs för genomförandet.
 • Det beviljade stödet för projektet används inte som allmänt verksamhetsstöd.
 • Resultaten av utvecklingsprojektet kan utnyttjas allmänt (berör inte investeringsprojekt eller enskilda företags utvecklingsprojekt).
 • Det beviljade stödet för projektet har en avsevärd inverkan på genomförandet av projektet.

II Särskilda urvalskriterier: Särskilt mål 8.1 Minska könsdifferentieringen i arbets- och studiekarriärer  

 • Åtgärderna i projektet ska främja sysselsättning av kvinnor och män, direkt eller indirekt inom branscher eller uppgifter där de representerar könsminoriteter (20 %).
 • I projektet utvecklas nya lösningar eller ett särskilt mervärde skapas för befintliga åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen (20 %).
 • I projektet skapas konkreta resultat som främjar jämställdhet (15 %).
 • Projektet främjar samarbetet mellan aktörerna (10 %.
 • Projektet är särskilt riktat till målgrupper som har bestämda resultatindikatormål: kvinnor som är företagare eller män som löper marginaliseringsrisk (10 %).
 • Projektet tillgodoser lokala/regionala arbetskraftsbehov (5 %).
 • Projektet stöder jämlikhet (10 %).
 • Projektet stöder principerna för hållbar utveckling (5 %).
 • Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet 5 %).

III Temaspecifikt preciserande urvalskriterium 

I projektet ska riksomfattande verksamhetsmodeller tas fram och/eller resultaten av projektet kan användas som stöd vid utveckling, tillämpning och verkställande av lagstiftningen.

Lisätietoja

Irmeli Järvenpää, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163274  


Annamari Asikainen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163232