ESF-utlysning för projektfinansiering 14.1.2019–29.3.2019

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020Social- och hälsovårdsministeriet öppnade projektutlysning med temat ”Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020”. Temat hör till det särskilda målet 8.1 ”Minska könsdifferentieringen i arbets- och studiekarriärer” inom ESF:s prioriteringsområde 3 ”Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet” i Finlands strukturfondsprogram (åtgärdshelheten ”Jämställdhet i arbetslivet”).  

I ansökan önskades särskilt ansökningar om projekt som syftar till att motverka könsstereotyper i arbetslivet, utbildningen och medierna, främja könsminoriteternas ställning i arbetslivet och ge invandrarkvinnor stöd för att sysselsätta sig.

Social- och hälsovårdsministeriet öppnade en utlysning av projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF) som gäller åtgärdshelheten ”Arbete, arbetsförmåga och innovationer” inom det särskilda riksomfattande målet 7.1. Förbättra produktiviteten och arbetshälsan.

I utlysningen är det önskvärt med ansökningar för projekt som förbättrar arbetarskyddet och arbetshälsan i företagen och organisationerna, inverkar positivt på arbetets innehåll och arbetssätt, de anställdas arbetsförmåga samt företagets och organisationens ledning, ledarskap och de anställdas inflytande.

Även projekt där samarbete mellan arbetarskyddet och företagshälsovården utvecklas som en del av utvecklandet av arbetstagarnas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga på arbetsplatserna är välkomna.
Social- och hälsovårdsministeriet hoppas även få projektansökningar där man utreder och gör pilotförsök med nya arbetsformer och deras konsekvenser för arbetshälsan.

Nya former av arbete är till exempel lättföretagande och samhälleligt företagande samt övriga former av företagande och lönearbete.
Projekten ska vara riksomfattande.

Ansökningstiden var 14.1.2019–29.3.2019.  

 

Lisätietoja

Päivi ( STM ) Hämäläinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163590  


Ritva Partinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163330