Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

ESR:n hankehaku vuonna 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi valtakunnallisen avoimen jatkuvan ESR-hankehaun toimintalinjassa 5 ”Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" 22.4.2020 alkaen ja toimintalinjan 3 ” Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus” erityistavoitteessa 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 29.4.2020 alkaen.

EU:n rakennerahastot (ohjelmakausi 2014 - 2020)

Euroopan unionin rakennerahastojen tuki ohjataan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien kautta. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Suomessa toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoittaa valtakunnallista hanketoimintaa.

STM:llä on kaksi ESR:n valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta toimintalinjassa 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus". Toimintalinjassa 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" STM vastaa kolmella toimenpidekokonaisuudella koko valtakunnallisesta toiminnasta.

Hankehaku 22.4.2020-15.6.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi valtakunnallisen avoimen jatkuvan ESR-hankehaun toimintalinjassa 5 ”Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" 22.4.2020 alkaen.

STM:n ESR-haussa haetaan hankkeita tai hankekokonaisuuksia (yhteishankkeet) kaikkiin toimintalinjan 5 toimenpidekokonaisuuksiin: Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen, Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki ja Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Tässä haussa pyritään löytämään hankkeita, jotka voivat parantaa haavoittuvien ryhmien tilannetta COVID-19 -kriisin aikana ja sen päätyttyä. Poikkeustilanteesta johtuen ohjelman kohderyhmiä voidaan tarkastella joustavasti.

Hakemuksia toivotaan erityisesti alla lueteltuihin teemoihin:

  • osallisuutta tukevien toimintamuotojen kehittäminen poikkeusoloissa
  • mielenterveys-, päihde- ja kriisityön toteuttaminen poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen
  • asunnottomuudesta ja muusta huono-osaisuudesta kärsivien erityisryhmien tuki- ja palvelutoimenpiteiden kehittäminen poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen esim. kuntien ja järjestöjen yhteistyö
  • lastensuojelun asiakkaiden palveluiden turvaaminen ja aikuistumisen tuki poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen

Valintaprosessin nopeuttamiseksi haku on jatkuva. Hakemukset otetaan käsittelyyn kahden viikon välein, kun ne on jätetty EURA -järjestelmään. Päätöksiä tehdään niin kauan kuin määrärahat riittävät.  

Rahoittaja esittää, että toimintalinjan 5 toimenpidekokonaisuuksista rahoitettavat hankkeet tekevät yhteistyötä Osallisuus-teeman koordinaatiohankkeiden kanssa:

ESR:n hankehaku 29.4.2020 – 15.6.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa valtakunnallisen avoimen jatkuvan ESR-hankehaun toimintalinjassa 3 erityistavoitteessa 7.1 ”tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen” 29.4.2020 alkaen.

Haussa haetaan hankkeita ja hankekokonaisuuksia, joilla ylläpidetään ja parannetaan työelämässä olevien henkilöiden fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä COVID-19-kriisin aikana ja sen jälkeen. Lisäksi haetaan hankkeita, joilla jatkossa varmistetaan työpaikkojen toiminnallinen ja rakenteellinen joustavuus (resilienssi) poikkeustilanteissa. 

Hakemuksia toivotaan erityisesti alla lueteltuihin teemoihin:

  • mielenterveyttä tukevien voimavarojen vahvistaminen työyhteisössä
  • organisaatioiden toiminnallisen ja rakenteellisen joustavuuden (resilienssin) eli uudistumiskyvykkyyden vahvistaminen
  • poikkeustilanteesta aiheutunut työkyvyn heikentyminen ja työkyvyn tuki kriisitilanteen jälkeen
  • organisaatiomuutosten onnistunut toteuttaminen ja uusien toimintamallien omaksuminen työyhteisöissä.

Hakuun on mahdollista sisällyttää myös muita teemoja nyt ehdotettujen teemojen lisäksi COVID-19 vaikutusten lieventämiseksi ja siitä toipumiseksi.