Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

ESR:n hankehaut vuonna 2020

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) vuoden 2020 hankehaut ovat päättyneet.

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi valtakunnallisen avoimen jatkuvan ESR-hankehaun

 • toimintalinjassa 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 22.4.2020 alkaen ja
 • toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitteessa 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 29.4.2020 alkaen.

EU:n rakennerahastot (ohjelmakausi 2014 - 2020)

Euroopan unionin rakennerahastojen tuki ohjataan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien kautta. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Suomessa toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoittaa valtakunnallista hanketoimintaa.

Toimintalinjassa 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus STM:llä on kaksi  ESR:n valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta

Toimintalinjassa 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta STM vastaa kolmella toimenpidekokonaisuudella koko valtakunnallisesta toiminnasta.

Hankehaku 22.4.2020-15.6.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallinen avoin jatkuva ESR-hankehaku toimintalinjassa 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta avattiin 22.4.2020.

STM:n ESR-haussa haettiin hankkeita tai hankekokonaisuuksia (yhteishankkeet) kaikkiin toimintalinjan 5 toimenpidekokonaisuuksiin:

 • Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen
 • Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki
 • Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Tässä haussa pyrittiin löytämään hankkeita, jotka voivat parantaa haavoittuvien ryhmien tilannetta COVID-19-kriisin aikana ja sen päätyttyä. Poikkeustilanteesta johtuen ohjelman kohderyhmiä voidaan tarkastella joustavasti.

Hakemuksia toivottiin erityisesti näihin teemoihin:

 • osallisuutta tukevien toimintamuotojen kehittäminen poikkeusoloissa
 • mielenterveys-, päihde- ja kriisityön toteuttaminen poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen
 • asunnottomuudesta ja muusta huono-osaisuudesta kärsivien erityisryhmien tuki- ja palvelutoimenpiteiden kehittäminen poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen esim. kuntien ja järjestöjen yhteistyö
 • lastensuojelun asiakkaiden palveluiden turvaaminen ja aikuistumisen tuki poikkeusoloissa ja kriisin jälkeen.

Valintaprosessin nopeuttamiseksi haku oli jatkuva. Hakemukset otettiin käsittelyyn kahden viikon välein, kun ne oli jätetty EURA-järjestelmään. Päätöksiä tehdään niin kauan kuin määrärahat riittävät.  

Rahoittaja esittää, että toimintalinjan 5 toimenpidekokonaisuuksista rahoitettavat hankkeet tekevät yhteistyötä Osallisuus-teeman koordinaatiohankkeiden kanssa:

ESR:n hankehaku 29.4.2020 – 15.6.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallinen avoin jatkuva ESR-hankehaku toimintalinjassa 3 erityistavoitteessa 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen avattiin 29.4.2020.

Haussa haettiin hankkeita ja hankekokonaisuuksia, joilla ylläpidetään ja parannetaan työelämässä olevien henkilöiden fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä COVID-19-kriisin aikana ja sen jälkeen.

Lisäksi haettiin hankkeita, joilla jatkossa varmistetaan työpaikkojen toiminnallinen ja rakenteellinen joustavuus (resilienssi) poikkeustilanteissa. 

Hakemuksia toivottiin erityisesti näihin teemoihin:

 • mielenterveyttä tukevien voimavarojen vahvistaminen työyhteisössä
 • organisaatioiden toiminnallisen ja rakenteellisen joustavuuden (resilienssin) eli uudistumiskyvykkyyden vahvistaminen
 • poikkeustilanteesta aiheutunut työkyvyn heikentyminen ja työkyvyn tuki kriisitilanteen jälkeen
 • organisaatiomuutosten onnistunut toteuttaminen ja uusien toimintamallien omaksuminen työyhteisöissä.

Hakuun oli mahdollista sisällyttää myös muita teemoja nyt ehdotettujen teemojen lisäksi COVID-19- vaikutusten lieventämiseksi ja siitä toipumiseksi.