FI SV EN

Rahoitetut hankkeet

Hyviä käytäntöjä on levitetty ja juurrutettu heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden ja heidän oman vastuunottonsa parantamiseksi. Valtionavustuksia jaettiin hankkeille seuraavissa sisältökokonaisuuksissa:

 1. Elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa
 2. Perheiden ravitsemus- ja liikuntatottumusten muutoksen tukeminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa
 3. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien fyysisen terveyden edistäminen
 4. Väestön mielenterveystaidot ja eri alojen ammattihenkilöiden mielenterveysosaaminen mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten syventävä osaaminen itsemurhien ehkäisemiseksi
 5. Yhteinen keittiö
 6. Ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen

Valtionavustusta jaettiin yhdeksälle hankkeelle yhteensä 7 miljoonaa euroa vuosiksi 2017−2018. 

Valtionavustusta saaneet hankkeet

Elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa

 • UKK-instituutti: Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE), 2 970 000 euroa
 • Vitalmed Oy, Helsingin Uniklinikka: Uneton Suomessa − Unettomuuden lääkkeettömän hoidon kehittäminen, 69 000 euroa

UKK-instituutin kokoama konsortio ja Helsingin Uniklinikka levittävät ja juurruttavat
yhteistyössä kymmenen sairaanhoitopiirin ja muiden hanketoimijoiden kanssa ohjaus- ja seurantamenetelmiä liikuntaan, ravitsemukseen ja univaikeuksien lääkkeettömään hoitoon sosiaali- ja terveydenhuollossa. Samalla ne kehittävät monitoimijaisia palveluketjuja.

Perheiden ravitsemus- ja liikuntatottumusten muutoksen tukeminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

 • Suomen Sydänliitto ry: Neuvokas perhe − liikunta- ja ravitsemusohjauksen tuki neuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon, 580 000 euroa

Suomen Sydänliitto levittää jo 107 kunnassa käytössä olleen Neuvokas perhe
-menetelmän koko maahan. Se myös mallintaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa menetelmän juurtumista uuteen maakuntarakenteeseen. Menetelmä on tarkoitettu erityisesti neuvola- ja kouluterveydenhoitajille, kun he tukevat lapsiperheitä tekemään muutoksia ravitsemus- ja liikuntatottumuksissaan.

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien fyysisen terveyden edistäminen

 • Filha ry: Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen, 580 000 euroa

Filha ry, A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ja Kuntoutussäätiö mallintavat ja juurruttavat yhteistyössä 11 sairaanhoitopiirin kanssa näiden sairaanhoitopiirien alueelle menetelmät tupakoinnin lopettamisen tueksi mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille.

Väestön mielenterveystaidot ja eri alojen ammattihenkilöiden mielenterveysosaaminen

 • Suomen Mielenterveysseura ry: Mielenterveys kuuluu kaikille − Mielenterveyden ensiapu terveyden ja hyvinvoinnin vahvistajana, 846 000 €

Suomen Mielenterveysseura kouluttaa koko maassa ammattilaisia toteuttamaan tavallisille ihmisille tarkoitettuja Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia sekä eri alojen ammattilaisille suunnattuja syventäviä Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia. Koulutus vahvistaa ihmisten mielenterveystaitoja ja ammattilaisten mielenterveysosaamista.

 • Ehyt ry, ”Päihdeilmiö ja ryhmäilmiö (PIRI) -hanke”, 340 000 €

Ehyt ry kouluttaa koko maassa henkilöitä toteuttamaan ammattikouluissa Päihdeilmiö -koulutuksia opiskelijoille ja Ryhmäilmiö -koulutuksia ammattikoulujen henkilökunnalle. Näillä vaikutetaan ammattikoululaisten päihdekäsityksiin ja -käyttäytymiseen sekä tuetaan heidän ryhmäytymistään ja mielenterveystaitojaan.

 • Utsjoen kunta: Ensiapu itsemurhavaarassa olevalle − ELÄMÄ, 133 000 €

Utsjoen kunta hankkii itsemurhien ehkäisemiseksi laajasti maailmalla käytettyä ASIST-koulutusta Ylä-Lapin alueen eri toimijoille itsemurhien ehkäisyosaamisen vahvistamiseksi.

Yhteinen keittiö

 • Kirkkohallitus: Yhteinen keittiö, 1 000 000 €

Yhteinen keittiö on kaikille tarkoitettu matalan kynnyksen tila, jossa yhdessä eri tavoin toi-mimalla luodaan yhteisöllisyyttä. Yhteisessä keittiössä tehdään erilaisia asioita yhdessä ruoanlaiton ja aterioimisen lisäksi. Yhteisessä keittiössä paikalliset tahot tekevät yhteistyötä. Kirkkohallituksen kokoama konsortio mallintaa viiden pilotin avulla ja olemassa olevien hyvien käytäntöjen pohjalta Yhteinen keittiö -toimintamallin peruselementit.

Mallinnusvaiheen jälkeen Yhteinen keittiö -toimintamalli otetaan käyttöön 36 paikkakunnalla 18 maakunnassa. Yhteinen keittiö -toimintamalli rakentuu seurakuntien diakoniatyön, kuntien rakenteellisen sosiaalityön ja eri järjestöjen toiminnan pohjalle. Yhteisen keittiön avulla lisätään ihmisten osallisuutta ja vähennetään yksinäisyyttä.

Ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen

 • Ikäinstituutin säätiö: Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi, 485 000 €

Ikäinstituutti levittää ja juurruttaa 130 kunnassa käytössä olevan Voimaa vanhuuteen -toimintamallia kuntiin, joissa se ei vielä ole käytössä. Voimaa vanhuuteen -malli kokoaa kunnan eri toimijat yhteen tarjoamaan ikääntyneille mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen. 

Itsemurhien ehkäisytaitoja perusterveydenhuollossa työskenteleville

 • Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa hankkeen, jossa syvennetään perusterveydenhuollossa työskentelevien lääkäreiden ja terveydenhoitajien taitoja ehkäistä itsemurhia (250 000 €).

Hanke perustuu aikaisemmin toteutetussa EU-hankkeessa kehitettyihin menetelmiin. THL myös tukee koulutukseen osallistuneita levittämään menetelmiä ja ottamaan niitä käyttöön työyhteisöissä.