WHO:n pandemiasopimus ja kansainvälinen terveyssäännöstö

Maailman terveysjärjestö WHO:n puitteissa neuvotellaan uudesta pandemiasopimuksesta sekä kansainvälisen terveyssäännöstön muutoksista. Tavoitteena on vahvistaa kansainvälistä sääntelykehystä pandemioihin ja muihin terveysuhkiin varautumiseksi.

WHO:n rooli globaalissa terveysturvallisuudessa ja nykyinen kansainvälinen sääntelykehys

Monenvälinen yhteistyö on olennaisen tärkeää torjuttaessa pandemioita ja muita laaja-alaisia terveyshätätilanteita, jotka eivät lähtökohtaisesti tunne rajoja ja edellyttävät yhteisiä toimia. Maailman terveysjärjestö WHO:lla on mandaattinsa perusteella keskeinen rooli tässä prosessissa johtavana ja koordinoivana viranomaisena maailmanlaajuisiin terveyshaasteisiin vastaamisessa. Perussääntönsä nojalla WHO voi myös avustaa jäsenvaltioitaan niiden pyynnöstä terveyshätätilanteissa. 

WHO:n kansainvälinen terveyssäännöstö (International Health Regulations, IHR, 2005) on keskeisin voimassaoleva kansainvälinen sopimus ja yhteistyön perusta, joka kattaa toimia rajat ylittäviin terveysuhkiin varautumiseksi ja vastaamiseksi. IHR:n tarkoituksena on tautien kansainvälisen leviämisen ehkäisy, torjunta ja hallinta. IHR:n perusteella sen osapuolet ovat sitoutuneet toimiin, joilla vahvistetaan maiden valmiutta ennaltaehkäistä, tunnistaa sekä torjua terveysuhkia. Osapuolten tulee myös raportoida havaituista uhkista. Suomessa IHR on saatettu voimaan lailla ja asetuksella (SopS 50 ja 51/2007). 

Tavoitteena vahvistaa varautumista pandeemisiin uhkiin

WHO:n jäsenvaltiot ovat arvioineet, että kansainvälistä sääntelykehystä pandemioihin ja muihin terveysuhkiin varautumiseksi tulee vahvistaa. WHO:n yleiskokouksen erityisistunto päätti joulukuussa 2021 perustaa hallitustenvälisen neuvotteluelimen valmistelemaan pandemiavarautumista ja -vastetta koskevaa sopimusta, ja hallitustenväliset sopimusneuvottelut käynnistyivät helmikuussa 2022. Tulevalla pandemiasopimuksella pyritään entisestään vahvistamaan pandeemisten uhkien ennaltaehkäisyä sekä niihin varautumista ja vastaamista kansainvälisesti. 

Uuden pandemiasopimuksen neuvotteluiden rinnalla WHO:n jäsenvaltiot ovat marraskuusta 2022 lähtien neuvotelleet myös IHR:n muutoksista, joiden tavoitteena on vahvistaa nykyistä sopimusta tarvittavilta osin.

Sekä pandemiasopimuksesta että IHR:n muutoksista neuvotellaan WHO:n jäsenvaltioiden välillä, eli myös Suomi on mukana neuvotteluissa. Suomi osallistuu neuvotteluihin osana Euroopan unionia, joka muodostaa yhteiset kannat neuvotteluihin. Suomen neuvotteluvaltuuskunnassa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lisäksi neuvotteluvaltuuskunta konsultoi muita hallinnonaloja ja sidosryhmiä.

Eduskunnalle on annettu tietoja neuvotteluiden eri vaiheissa molempien sopimusten neuvotteluiden etenemisestä, ja eduskunta osallistuu Suomen neuvottelukantojen muodostamiseen. Myös sidosryhmille järjestetään keskustelutilaisuuksia aiheesta. Tilaisuuksiin ovat osallistuneet mm. Amnesty International, Suomen punainen risti sekä Lääkärit ilman rajoja. Neuvottelujen etenemistä voi seurata myös WHO:n sivuilla.

Tavoiteaikatauluna toukokuu 2024

Tavoitteena on, että sekä pandemiasopimuksen että IHR:n muutosten neuvottelut saataisiin päätökseen siten, että ne voitaisiin hyväksyä WHO:n yleiskokouksessa toukokuussa 2024. Yleiskokouksen päätökset pyritään tekemään konsensuksella, eli lähtökohtaisesti päätös sekä pandemiasopimuksen että IHR:n muutosten hyväksymisestä tehtäisiin kaikkien jäsenvaltioiden hyväksynnällä. 

Jos yleiskokous ei tee päätöstä jommankumman sopimuksen osalta konsensuksella, noudatetaan WHO:n peruskirjan mukaista menettelyä äänestämisestä. Pandemiasopimuksen hyväksymiseen vaadittaneen tässä tapauksessa yleiskokouksessa 2/3 WHO:n jäsenvaltioiden enemmistö.

Kun WHO:n yleiskokous on hyväksynyt pandemiasopimuksen ja IHR:n muutokset, kukin WHO:n jäsenvaltio käsittelee ja sitoutuu niihin valtiosääntönsä mukaisesti. 

Lisätietoa

STM:n uutisia aiheesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lisätietoja

Pasi Korhonen, Kansainvälisten asiain johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163175   Sähköpostiosoite: