Försök med servicesedlar

Valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna har testats med hjälp av servicesedlar sedan 2017. Försök pågår i tio områden runt om i Finland, och de avslutas i oktober 2019.

I försöken tillämpas gällande lagstiftning (lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). Social- och hälsovårdsministeriet finansierar de regionala försöken och svarar för samordningen av projektet på riksnivå.

Vad går försöken ut på?

I många kommuner används servicesedlar, men hur de används varierar, och urvalet av tjänster som kan fås med sedeln är litet. Genom försök med servicesedlar har man velat testa en mångsidigare användning av sedlarna.

Försöken kan till innehållet omfatta ett eller flera av följande delområden:

1) Social- och hälsocentraler

Invånarna i försöksområdet har med hjälp av en servicesedel kunnat byta från en kommunal hälsovårdscentral till en privat hälsovårdsstation. På detta sätt har man observerat hur valfriheten inverkar på tillgången och kvaliteten på mottagningstjänster på basnivå. Vid sidan om läkarmottagning och sjukskötar- eller hälsovårdarmottagning har rådgivning om socialservice ingått i försöket.

2) Mun- och tandvård

Invånarna i försöksområdet har haft möjlighet att bli kunder hos en privat tandklinik (mun- och tandvårdsenhet). Kunderna har alltså kunnat välja att gå till en privat tandläkare i stället för att använda sig av de kommunala tjänsterna.

3) Personlig budget

I sju försöksområden har kunder som behöver en stor mängd tjänster kunnat ta i bruk en personlig budget. Med hjälp av budgeten kan kunden välja tjänster som utförs av privata tjänsteproducenter. Typiska användare av budgeten är till exempel kunder som behöver hemvård.

Hurdana resultat har försöken gett?

Med hjälp av försöken har utretts

 • vilka konsekvenser kundens valfrihet har för tillgången och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna
 • hur olika modeller för prissättning av och ersättning för tjänsterna inverkar på de totala kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna och vilken ersättningsmodell som fungerar bäst
 • hurdan huvudmannens, det vill säga kommunens, roll är och hurdant kunnande valfriheten kräver av kommunen
 • hurdana informationssystem valfriheten förutsätter.

I försöken har observerats att

 • kunderna har varit nöjda med sina påverkningsmöjligheter
 • de kunder som har övergått till en privat producent upplever att tillgången till tjänster förbättrats
 • valfriheten har sporrat både kommunala och privata aktörer att utveckla mer kundorienterade tjänster och tjänsternas kostnadsnyttoeffekt
 • kommunernas förståelse av den egna produktionens innehåll och kostnader har förbättrats.

Mer om de observationer och lärdomar som fåtts hittills kan läsas på finska på den sida där alla utvärderingsrapporter samlats. En sammanfattning av resultaten av försöken publiceras efter att försöken har avslutats hösten 2019.

Försöksprojekt

Försöksområdena har beviljats statsunderstöd två gånger: cirka 9 miljoner euro i december 2016 och cirka 14,5 miljoner euro i december 2017. Tio regionala försök pågår för närvarande.

Södra Karelen

 • eOhjat-projektet
 • Försöket omfattar: personlig budget
 • Befolkningsunderlag: 132 000
 • Kontaktperson: Anna Behm, fornamn.efternamn(snabel-a)eksote.fi

Tavastehus

 • Försöket med valfrihet i Tavastehus
 • Försöket omfattar: social- och hälsocentraler
 • Befolkningsunderlag: 18 300
 • Kontaktperson: Hanni Joronen, fornamn.efternamn(snabel-a)hameenlinna.fi
 • Webbplats: Tavastehus 

Jyväskylä

 • Försöket med valfrihet i Jyväskylä
 • Försöket omfattar: social- och hälsocentraler
 • Befolkningsunderlag: 133 000
 • Kontaktperson: Riitta Pylvänen, fornamn.efternamn(snabel-a)jkl.fi
 • Webbplats: Jyväskylä stad

Kajanaland

 • Försöket med servicesedlar i Kajanaland – personlig budget
 • Försöket omfattar: personlig budget
 • Befolkningsunderlag: 75 000
 • Kontaktperson: Pirjo Kyyrönen, fornamn.efternamn(snabel-a)kainuu.fi
 • Webbplats: Samkommunen för Kajanalands social- och hälsovård

Mellersta Nyland

 • Regionalt försök med valfrihet i Nyland
 • Försöket omfattar: social- och hälsocentraler, personlig budget, mun- och tandvård
 • Befolkningsunderlag: 150 000–313 000
 • Kontaktperson: Frank Ryhänen, fornamn.efternamn(snabel-a)kuudensote.fi
 • Webbplats: Samkommunen för Mellersta Nylands social- och hälsovård 

Päijänne-Tavastland

Norra Karelen

Tammerfors

 • Försöket med valfrihet i Tammerfors
 • Försöket omfattar: social- och hälsocentraler, personlig budget, mun- och tandvård
 • Befolkningsunderlag: 23 000–270 000
 • Kontaktperson: Eeva Mäkinen, fornamn.efternamn(snabel-a)tampere.fi
 • Webbplats: Tammerfors stad

Vasa

 • Försöket med personlig budget i Österbotten
 • Försöket omfattar: personlig budget
 • Befolkningsunderlag: 24 400
 • Kontaktperson: Pirjo Wadén, fornamn.efternamn(snabel-a)vaasa.fi
 • Webbplats: Vasa stad

Övre Savolax

 • Försöket med valfrihet (Ihminen edellä)
 • Försöket omfattar: social- och hälsocentraler och personlig budget
 • Befolkningsunderlag: 80 000
 • Kontaktperson: Pia Aikio, fornamn.efternamn(snabel-a)ylasavonsote.fi
 • Webbplats: Samkommunen för social- och hälsovård i Övre Savolax

Lisätietoja

Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163256