FI SV

OTE-kärkihankkeen alueelliset kokeiluhankkeet

Osana OTE-kärkihanketta eri alueiden toimijat kehittävät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Työterveyslaitos TTL koordinoivat alueellisia kokeiluhankkeita.

Malleja työllistymiseen ja osallisuuteen

Kokeiluhankkeissa kehitetään toimintamalleja osatyökykyisten työllistymiseksi avoimille työmarkkinoille opintojen tai työtoiminnan jälkeen. Lisäksi hankkeissa etsitään keinoja osatyökykyisten henkilöiden yhteiskunnallisen osallisuuden parantamiseen.

Kehitettävät toimintamallit ovat maakunnallisia, ja ne ovat osa maakunta- ja sote-uudistusta.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote: Yhdessä hyvä OTE! – Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson OTE-kärkihanke

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteishanke kehittää yhdessä eri toimijoiden kanssa maakunnalliset asiakaslähtöiset toimintamallit osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden tukemiseksi.

Hankkeessa kootaan hajanaista työllistymistä ja osallisuutta edistävää toimijajoukkoa maakunnallisiksi yhteistyöverkostoiksi palvelurakenteisiin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikkien osatyökykyisten lisäksi heidän kanssaan toimivat tahot, jotka haluavat osallistua maakunnallisen yhteistyöverkoston rakentamiseen asiakaslähtöisemmän toiminnan järjestämiseksi ilman organisaatioiden raja-aitoja.

Työllistymisen tukea saa siten varhemmin, tiedon kulku eri toimijoiden välillä paranee ja osatyökykyisen asiakkaan palveluprosessi selkiytyy. Tietoisuus osatyökykyisyydestä ja heidän työllistämisen tukemiseksi tarjolla olevista palveluista paranee.

Hankkeen yhteystiedot
projektipäällikkö Tea Pitkänen, Eksote, etunimi.sukunimi@eksote.fi, 040 139 0284
projektipäällikkö Timo Pesu, Carea, etunimi.sukunimi@carea.fi, p. 050 310 0362

Invalidiliitto ry / Validia Ammattiopisto: FOKUS – opinnoista tuetusti työllistymiseen 

Hankkeessa kehitetään erilaisia keinoja, joilla tuetaan osatyökykyisten opiskelijoiden työllistymistä. Näitä ovat esimerkiksi:

 • arviointimenetelmät, joilla kartoitetaan opiskelijan tuen tarvetta työllistymisessä
 • työllistymisen ja uraohjauksen toimintamalli yhdessä palveluntuottajien ja yritysten kanssa
 • toimintamalli, jonka avulla tunnistetaan ja tuetaan sellaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat työllistävien toimien sijaan osallisuutta ja toimintakykyä tukevaa toimintaa.

Hankkeessa huomioidaan ammatillisen koulutuksen reformin tuomat muutokset, ja toimintamalleja kehitetään yhdessä yritysten ja työllistymistä tukevien tahojen kanssa.

Hankkeen lopputuloksena ammatillisen opetuksen ammattilaisilla on käytössään työkaluja, joilla pystytään entistä paremmin tunnistamaan osatyökykyisten opiskelijoiden tarpeita ja tukemaan heidän pääsyään työelämään.

Hankkeen yhteystiedot
projektipäällikkö Simo Liikanen, Validia Ammattiopisto, etunimi.sukunimi@eduvalidia.fi, p. 044 5650 558

Porin kaupunki: SATAOSAA – Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen

Hankkeessa kehitetään keinovalikoimia, joiden avulla parannetaan osatyökykyisten elämänlaatua tukemalla työllistymistä ja osallisuutta. Näitä ovat esimerkiksi:

 • yhtenäinen osatyökykyisyyden tunnistamisen ja arvioinnin menetelmä
 • asiakaslähtöinen toimintamalli, joka sisältää laaja-alaisen palveluohjauksen ja varmistaa asiakkaalle palvelun oikea-aikaisen saatavuuden
 • verkostomainen ”valmennuskeskus”-toimintamalli osatyökykyisen työllistymisen ja osallisuuden tukemiseksi.

Hankkeen lopputuloksena on toimiva monialainen palveluverkosto, jonka tavoitteena on Satakunnan alueella toimivan monialaisen asiantuntijuuden, palvelujen sekä yhteistyön kehittäminen eri tekijöiden kesken niin, että asiakkaan polku työllisyyteen on selkeästi ohjattu ja tavoitteellinen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä osatyökykyisten ja heidän palvelujentuottajiensa kanssa. Erityisen tärkeää on kaikkien osapuolien osallisuus.

Hankkeen yhteystiedot
projektipäällikkö Elina Patana, Porin kaupunki, elina.patana@pori.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä / Verso-liikelaitos: Päijät-Hämeen OTE (PÄHEE OTE)

PÄHEE OTE -hankkeen tavoitteena on luoda maakunnalliset mallit vammaisten henkilöiden työllistymiseen, opinnoista töihin siirtymiseen ja osallisuutta tukeviin toimintoihin. 

Hankkeessa kehitetään erilaisia keinoja, joilla tuetaan päiväaikaisen toiminnan asiakkaiden osallisuutta ja vammaisten työllistymistä Päijät-Hämeen alueella. Näitä ovat esimerkiksi:

 • palkkatyöllistämisen monimuotoistaminen ja lisääminen: työosuuskunnan, yhtymän työvuokrauspalvelun ja työhönvalmennuksen vertaisvalmentajatoiminnan mallintaminen
 • opinnoista työelämään liittyvän nivelvaihetuen kehittäminen: nivelvaiheen työntekijän työnkuvan mallintaminen
 • asiakkaiden osallisuuden kehittäminen päiväaikaisessa toiminnassa: henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointi päiväaikaiseen toimintaan ja mediapajan työntekijöitä kouluttaminen hankeen tiedottamiseen.

Projektissa osallistetaan asiakkaita palkkatyöllistämällä heitä hankkeen tiedottamiseen ja media-työhön. Projektissa koulutetaan päiväaikaisen toiminnan asiakkaita ja henkilöstöä kohti ajanmukaista toimintakulttuuria.

Hankkeen yhteystiedot
projektipäällikkö Päivi Tainala, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos, etunimi.sukunimi@phsotey.fi, p. 044 729 7991
projektisuunnittelija, Enni Ruuth, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos, etunimi.sukunimi@phsotey.fi, p. 044 729 7996
projektisuunnittelija Elina Huttunen, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos, etunimi.sukunimi@phsotey.fi, p. 044 729 7995

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite: Keski-Pohjanmaan osatyökykyisille tie työelämään (KP OTE)

Hankkeessa sovitetaan yhteen eri organisaatioissa osatyökykyisille tarjolla olevia palveluita ja toimintoja.

Pirstaleisten palvelujen nykytilasta koordinoidaan selkeitä toimintamalleja esimerkiksi:

 • käynnistämällä työelämän toimintakulttuurin muutos ja vahvistamalla vastuunkantoa osatyökykyisten työelämään sijoittumisesta
 • selvittämällä nykyiset tarjolla olevat palvelumallit ja ohjauskäytännöt työtoiminnoissa, oppilaitoksissa ja osallisuutta tukevissa toiminnoissa
 • kehittämällä nykyisistä palveluista hyviksi arvioituja yhteisiä toimintamalleja
 • kokoamalla ja ottamalla käyttöön yhteinen ja kaikkien saatavilla oleva tiedotusaineisto osatyökykyisten palveluista ja ohjauksesta.

Hankkeen lopputuloksena eri toimijoilla on käytössä johdonmukaisia ja selkeitä palvelu- ja toimintamalleja parantamaan osatyökykyisten osallisuutta työelämässä ja sosiaalisissa yhteisöissä.

Hankkeen yhteystiedot
projektipäällikkö Anu Pippola, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, etunimi.sukunimi@soite.fi, p. 040 489 2145

Vaalijalan kuntayhtymä: Savon OTE

Vaalijalan kuntayhtymä pilotoi hankkeessa palveluita ja luo maakunnallisia malleja kehitysvammaisille neljällä eri paikkakunnalla:

 • Kuopiossa kehitetään jalkautuvaa päivätoimintaa
 • Varkaudessa ja Pieksämäellä kehitetään klubitoimintaa
 • Mikkelissä luodaan mallia jalkautuviin vertaistuellisiin ryhmiin.

Hankkeessa kehitettävät palvelut ovat matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevaa toimintaa niille heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille, jotka nyt jäävät palveluiden ulkopuolelle ja ovat siten syrjäytymisvaarassa.

Kokonaisuutena luodaan mallia toimintakykyarvioon, joka tähtää osatyökykyisten työllistymiseen. Myös tuetun työn kehittäminen ja malli oppilaitosyhteistyöhön kuuluvat hankkeen tavoitteisiin.

Hankkeen yhteystiedot
projektikoordinaattori Jukka Ripatti, Vaalijalan kuntayhtymä, etunimi.sukunimi@vaalijala.fi, p. 044 389 9802
asiantuntijakoordinoija Jenni Rytkönen, Vaalijalan kuntayhtymä, etunimi.sukunimi@vaalijala.fi, p. 040 352 8758

Polkuja hoitoon ja kuntoutukseen

Kokeiluhankkeiden tarkoituksena on kehittää alueen tarpeiden pohjalta malli hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamiseen sekä työkyvyn tukeen.

Samalla luodaan alueellinen yhteistyöverkosto oikea-aikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamiseen.

Pirkanmaa: Toimintakykykeskus - maakunnalliseen SOTEen osatyökykyisen polut työkykyyn, työhön ja työllisyyteen (TOIKE)

Hankkeessa perustetaan toimintakykykeskus, johon ei tarvita lääkärin lähetettä. Lisäksi kootaan osatyökykyisen työkykyä tukeva verkosto Pirkanmaalle.

Pirkanmaalaisten osatyökykyisten asiakkaiden toiminta- ja työkykyä tuetaan monialaisesti. Toimintakykykeskuksessa tarjotaan osatyökykyisille asiakkaille ja eri toimijoille konsultaatioita toiminta- ja työkyvyn arvioimiseksi ja ohjausta sopivan palvelukokonaisuuden löytämiseksi.

Toimintakykykeskuksen työntekijät tekevät verkostoyhteistyötä Pirkanmaan alueen terveydenhuollon, työllisyys- ja kuntoutustoimijoiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli osatyökykyisen tueksi, jotta sairauspäivärahakaudet lyhenevät ja työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus vähenee.

Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi vaikeuksia selviytyä nykyisessä työtehtävässä tai opiskelupaikassa ja hänellä on halu jatkaa työelämässä.  Asiakas voi olla myös työtön.

Hankkeen yhteystiedot
projektipäällikkö Tuula Haukka-Wacklin, Tays ,etunimi.sukunimi @pshp.fi, p. 050 575 6340

Porin kaupunki: Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen

Satakunnan Polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanke on suunnattu työelämässä ja työttömänä oleville osatyökykyisille. Hankkeen tavoitteena on, että asiakas saa aina tarvitsemaansa palvelua, joka on vaikuttavaan näyttöön perustuvaa.

Hankkeessa kehitetään asiakkaan koko kuntoutusprosessia ja edistetään kuntoutukseen ja perustason terveydenhuoltoon pääsyä. Lisäksi kuntoutuksen sisältöjä kehitetään vastaamaan nykyistä paremmin asiakkaiden tarpeita.

Hankkeessa autetaan perusterveydenhuoltoa ottamaan käyttöön suoravastaanottotoiminnot, mini-interventiot ja työkyvyttömyyden uhkaa ennakoiva seula.

Lisäksi hankkeessa pilotoidaan laatumittaristoa ja ICF-tarkistuslistaa muun muassa asiakkaan voimavarojen tunnistamiseen. Hanke tukee kuntoutusverkoston asiantuntijoita systemaattisen kuntoutuspalvelun tuottamiseen asiakaslähtöisesti.

​​Hankkeen yhteystiedot
projektipäällikkö Mari Sanila, Porin kaupunki, etunimi.sukunimi@pori.fi, p. 044 701 0066

Oulun kaupunki / Työllisyyspalvelut: Uusi suunta työelämään

Uusi suunta työelämään -hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli huomioimaan työttömien työllistymisen esteitä tai työ- ja toimintakykyyn liittyviä mahdollisia puutteita.

Hankkeessa tarjotaan myös vaihtoehto työsuhteisille työntekijöille, jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi pysty toimimaan aikaisemmissa työtehtävissä. Hankkeessa kehitetään erityisesti matalan kynnyksen mallia kuntouttavaan työtoimintaan.

Kohderyhmänä ovat osatyökykyiset työttömät työnhakijat ja uudelleensijoitettavat Oulun kaupungin työntekijät.

Varhainen matalan kynnyksen havainnointi ja työttömän henkilön ohjaaminen auttavat henkilöä eteenpäin oman työllistymis-, koulutus-, tai kuntoutuspolkunsa suunnittelussa. Uudelleensijoitettavat henkilöt saavat hankkeen kautta tukea työtehtävien suunnitteluun sekä mahdollisuuden oman elämän ja työtilanteen uudelleen jäsentämiseen.

Hankkeessa mallinnettavat palvelupolut sekä uudenlaiset yhteistyökäytänteet ja toimintatavat ovat hankkeen kohderyhmälle eduksi maakunnallisiin uudistuksiin siirryttäessä.

Hankkeen yhteystiedot
projektipäällikkö Sanna Pitkäranta, Oulun kaupunki, etunimi.sukunimi@ouka.fi, p. 040 120 9823

Kiipulasäätiö: RIVAKKA OTE!

Hankkeessa kehitetään työttömien palvelujärjestelmän eri tahojen välistä yhteistyötä ja verkostotoimintaa, työnjakoa, palveluiden tuntemusta sekä palvelutarpeen tunnistamista.

Hankkeessa mallinnetaan maakuntauudistusta varten uudenlaisia yhteystyökäytänteitä. Tavoitteena on luoda nopeasti kokeiluun ja kenttätyöhön levitettäviä työmalleja mm. verkostoagentti- ja asiakaspaneelitoiminnan kautta.

Hankkeessa pyritään mm. luomaan paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia palvelukokonaisuuksia.

Hankkeen yhteystiedot
projektipäällikkö Leila Tauriainen, Kiipula, etunimi.sukunimi@kiipula.fi, p. 050 3837263

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: OTE maakunnassa – Polut kuntoon

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamallit työttömien osatyökykyisten ja Kainuun soten osatyökykyisten työntekijöiden hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi.

Hankkeessa integroidaan kehitetyt toimintamallit ja palveluketjut maakunta- ja sote-uudistukseen.

Hankkeen tavoitteita edistetään

 • vahvistamalla osaamista mm. työkykykoordinaattorikoulutuksella
 • huomioimalla asiakasnäkökulmaa kehittämisasiakkaiden ja yhteisöreportterien avulla
 • päivittämällä palveluketjut tuki- ja liikuntaelin- sekä mielenterveyssairauksien osalta
 • selvittämällä tarvetta sähköiselle työkalulle prosessien hallinnassa
 • selvittämällä tarvetta kuntoutusyhteistyöasiakaskokouksien järjestämiselle.

Hankkeen tuloksena Kainuussa on vakiintunut osatyökykyisen työkyvyn tukemisen toimintamallit ja palveluketjut. Toiminta tapahtuu asiakaslähtöisesti, ja eri toimijoiden ja palveluntuottajien roolit ja vastuut ovat selkeät.

Osatyökykyiset palaavat työhön tai työllistyvät nykyistä useammin, työelämän houkuttelevuus on kasvanut ja motivaatio koulutuksen, valmennuksen tai kuntoutuksen kautta työelämään siirtymiseen on lisääntynyt.

Hankkeen yhteystiedot
projektipäällikkö Susanna Mikkonen, Kainuun sote, etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Saumaton hoitoketju ja kuntoutuspolku työikäisille

Keski-Suomen Saumaton hoitoketju ja kuntoutuspolku työikäiselle -hanke on suunnattu leikatuille ja konservatiivisesti hoidettaville iskias-potilaille sekä potilaille, joilla on epäspesifi selkäkipu, ja jotka ovat olleet sairauslomalla kaksi kuukautta.

Mukaan rekrytoidaan myös 30 työtöntä leikattua tai konservatiivisesti hoidettavaa, jotka saavat työterveyshuollon palvelut.

Kokeilussa pyritään potilaiden viiveettömään hoito- ja kuntoutuspolkuun sekä työterveyshuollon integroimiseen perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

Tavoitteena on luoda geneerinen toimintamalli, joka on sovellettavissa muihinkin sairauksiin ja jopa valtakunnalliseksi malliksi.

Hankkeen aikana

 • sairauslomia lyhennetään
 • työterveyshuollon case manager ottaa kokonaisvastuun potilaan hoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä ja koordinoi potilaan tarvitsemat palvelut viiveettä, mm. lääkinnällistä kuntoutusta varten on sovittu fysioterapiapalveluista Jyväskylän kaupungin järjestämänä
 • potilaiden kulkua seurataan, raportoidaan ongelmakohdat ja muutetaan prosesseja paremmiksi
 • tietojärjestelmiä kehitetään samalla, jolloin saadaan tietoa potilaiden hoitoprosesseista, läpimenoajoista, kustannuksista ja vaikuttavuudesta.

Kokeilussa on uutta se, että työttömät saavat työterveyshuollon palveluja ja että työterveyshuolto case manageroi ja tukee kokonaisvaltaisesti työllisten työkykyisyyttä.

Hankkeen yhteystiedot
projektikoordinaattori Kirsi Piitulainen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, etunimi.sukunimi@ksshp.fi, p. 050 305 7904

Lisätietoja