FI SV

Ratkaisuja työkyvyn ylläpitoon ja osatyökykyisten työllistymiseen

Tälle sivulle on koottu käynnissä oleva valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistyön kuvaukset ja tuloksia.

Koulutuksella muutokseen – työkykykoordinaattoreita kentälle

Työkykykoordinaattori on työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, jonka tehtävänä on sovittaa TE- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja yhteen niin, että osatyökykyisten henkilön työllistyminen helpottuu.

Työkykykoordinaattorikoulutuksia järjestetään kaikkialla Suomessa, jotta työkykykoordinaattoreita saataisiin mahdollisimman moneen organisaatioon ja työpaikkaan.

Koulutus on suunnattu osatyökykyisten palveluissa toimiville ammattilaisille, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntoutuksen, TE-palveluiden, koulutuksen, henkilöstöhallinnon, Kelan, työterveyshuollon ja oppilaitosten asiantuntijoille.

Koulutus tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuden päästä päivittämään tietojaan ja taitojaan sekä rakentamaan uudenlaisia yhteistyöverkostoja. Koulutus tuo tehokkuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja saumattomuutta palvelujärjestelmään ja luo pohjaa maakunta- ja sote-uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Koulutus on ollut erittäin suosittu - kaikki vuoden 2018 kurssit ovat jo täynnä, mutta syksylle 2018 on luvassa lisäkoulutuksia.

​Yhteyshenkilö 
Projektipäällikkö Raija Tiainen,
etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 610
 

Palvelut kuntoon - Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen

Osatyökykyisten tarvitsemien palveluiden toimintamalleja uudistetaan siten, että osatyökykyiset henkilöt pääsevät tarvitsemiinsa palveluihin nykyistä tehokkaammin ja yhä useampi työllistyy. Samalla selkiytetään eri toimijoiden vastuunjakoa sekä lainsäädäntöä.

Projektin kuudessa alueellisessa kokeiluhankkeessa testataan toimintamalleja, joilla parannetaan osatyökykyisten työtoiminnan ja opintojen jälkeistä työllistymistä sekä osallisuutta tukevaa toimintaa.

Projektilla valmistaudutaan vuoteen 2020, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille.

Lue lisää kokeiluista THL:n sivuilta

Yhteyshenkilö
Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen,
etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 303

Polut hoitoon ja kuntoutukseen

Projektissa luodaan asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen työkyvyn tuen toimintamalli hoitoon ja kuntoutukseen.

Toimintamallissa kuvataan ohjaamisen ja työkyvyn tuen toimenpiteet tärkeimpien toimijoiden osalta (sosiaalihuolto, terveydenhuolto, kuntoutus, työ- ja elinkeinopalvelu, työterveyshuolto, Kela, koulutustahot sekä työpaikat).

Toimintamalli koskee työssä olevia, työhön palaavia ja töihin pyrkiviä osatyökykyisiä.

Toimintamallia kehitetään kuudessa alueellisessa kokeilussa, jotka tukevat sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa.

Kokeiluissa työkyvyn tuen palveluketjut vakiinnutetaan sekä nivotaan olemassa oleviin jo toimiviin hoito- ja kuntoutuspolkuihin.

Yksittäisten ja satunnaisten palveluiden sijaan etsitään toimenpiteitä ja palveluja moniammatillisesti. Työkyvyn tuen toimijoiden kesken rakennetaan yhteistyökäytäntöjä. Työpaikkoja tuetaan työn mukauttamiseen liittyvien ratkaisujen tekemiseen.

Lue lisää kokeiluista THL:n sivuilta

Yhteyshenkilö 
Ylitarkastaja Ritva Partinen, etunimi.sukunimi@stm,fi, p. 0295 163 330

Osatyökykyisten rekrytointikynnyksen madaltaminen

Projektin ensimmäisessä vaiheessa OTE toteutti tutkimushankkeen, jossa selvitettiin työnantajien näkemyksiä osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksista ja esteistä.

Tutkimuksen tuloksista ja mahdollisista toimenpide-ehdotuksista keskustellaan järjestöjen (ml. vammais- ja potilasjärjestöt) kanssa.

Keskustelun ja tutkimuksen suositusten pohjalta toteutetaan toimenpiteet rekrytointikynnyksen madaltamiseksi. Lisäksi jaetaan työnantajille tietoa ja esimerkkejä toimivista ratkaisuista ja malleista mm. alueellisten koulutusten muodossa.

Yhteyshenkilö 
Erityisasiantuntija Patrik Tötterman, etunimi.sukunimi@tem.fi, p. 0295 049 034

 

Tieto helposti verkosta – tietyoelamaan.fi

OSKU-verkkopalvelu sisältää ajantasaista tietoa osatyökykyisyyteen liittyvistä palveluista ja etuuksista, keinojen vaikuttavuudesta sekä tutkimuksesta ja ajantasaisesta lainsäädännöstä. Verkkopalvelua kehitetään ja täydennetään palautteen perusteella.

Verkkopalvelun kohderyhmiä ovat osatyökykyiset, työkykykoordinaattorit sekä kaikki ammattilaiset ja työnantajat, jotka tarvitsevat tietoa osatyökykyisyydestä ja osatyökykyisten työllistymisestä.

Palvelun ylläpidosta vastaa Kuntoutussäätiö.

Yhteyshenkilö
Viestintäpäällikkö Timo Korpela, etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi, p. 044 781 3128

 

Kannustinloukkujen purkaminen

Projektin ensimmäisessä vaiheessa kolmikantainen työryhmä laati selvityksen osatyökykyisyyteen liittyvien kannustinloukkujen purkamisesta.

Työryhmä esitti ns. lineaarista mallia, joka tarkoittaa työansion ja eläkkeen yhteensovittamisen tapaa, jossa työansio pienentää maksussa olevaa eläkettä portaattomasti.

Nyt on tarkoitus aloittaa hallituksen esityksen valmistelu valitun esityksen pohjalta. Lakimuutokset tulisivat voimaan aikaisintaan vuonna 2021, jolloin tulorekisteristä saadaan tarvittavat ansiotiedot.

Lineaarisen mallin myötä työtulon lisäys kasvattaa kokonaistulon määrää, eikä johda kannustinloukkuihin. Tulokset vaikuttavat siten, että työnteko työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla on aina kannattavaa ja parantaa toimeentuloa, työnantajilla on aiempaa enemmän ja joustavammin työvoimaa tarjolla ja yhteiskunnassa työtulon kokonaismäärä lisääntyy.

Yhteyshenkilö
Neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 183
 

Vammaisten yrittäjyyden tukeminen

Vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä estävistä ja edistävistä tekijöistä tehtiin selvitys, jonka pohjalta on avattu keskustelu työmarkkinajärjestöjen, yrittäjäjärjestöjen ja vammaisjärjestöjen kanssa.

Järjestöjen kanssa yhdessä pohditaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä voidaan lisätä ja yrittäjyyden esteitä poistaa.

Tällä hetkellä vammaisilla ei ole riittävästi tietoa yrittäjyyteen liittyvistä palveluista ja taloudellisista tuista. Toisaalta TE-toimistolla ja muilla yrityspalveluiden tarjoajilla ei ole riittävästi tietoutta vammaisten yrittäjyyden erityispiirteistä.

Yhteyshenkilö 
Erityisasiantuntija Patrik Tötterman,
etunimi.sukunimi@tem.fi, p. 0295 049 034

Työkykyä tukevat hyvät toimintamallit  

OTE-kärkihankkeessa levitetään osatyökykyisten työllistymistä tukevia malleja, joita kehitettiin Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa eli Oskussa (2013-2015).

Työtä ja työolosuhteita voidaan muokata niin, että vamma tai sairaus ei millään tavalla vaikuta työntekoon. OTE-kärkihankkeessa on tuotettu videoita, joissa ihmiset työnsä ääressä kertovat ratkaisuista, joilla työkyky saadaan täyteen käyttöön. Videot ja niitä täydentävät podcastit ja blogit löydät OSKU - Tie työelämään -verkkopalvelusta:

​Yhteyshenkilö 
Projektipäällikkö Raija Tiainen, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 610