FI SV

OTE-kärkihankkeen tavoitteet ja kuvaus

Osatyökykyisille tie työelämään eli OTE-kärkihanke tavoittelee muutosta osatyökykyisten asemassa työmarkkinoilla.

Osatyökykyisten asemaa vahvistetaan siten, että he joko pysyvät työelämässä tai työllistyvät nykyistä huomattavasti paremmin. Tätä varten OTE-kärkihankkeessa tehdään sekä alueellista että kansallista kehittämistyötä ja koulutetaan työkykykoordinaattoreita.

Alueellisesta kehittämistyöstä voit lukea kohdasta Alueelliset kokeiluhankkeet.

Esimerkkejä tavoittelemistamme muutoksista

  • Työkyvyn alenema ei johda kokonaan työelämän ulkopuolelle, ja työhön paluu on mahdollista.
  • Palveluketjut toimivat saumattomasti ja oikea-aikaisesti, päällekkäiset toiminnot ovat vähentyneet ja ihmiset saavat tarvitsemansa avun oikeaan aikaan.
  • Osatyökykyisten tueksi tarkoitettua keinovalikoimaa osataan käyttää tehokkaasti ja tuloksellisesti.
  • Asenteet ja ennakkoluulot osatyökykyisiä kohtaan ovat muuttuneet positiiviseen suuntaan.
  • Käytössä on keinoja, joilla parannetaan työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa olevien ja työelämän ulkopuolelle jääneiden mahdollisuuksia antaa oma panoksensa yhteiskunnan käyttöön.
  • Oikeus työhön ja osallisuuteen on toteutunut.
  • Työllisten määrä on kasvanut.
  • Työkyvyttömyysmenot ovat vähentyneet.
  • Työttömyyden sekä työstä poissaolojen kustannukset ovat vähentyneet.

Osatyökykyisyys numeroina

Työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla, eli yli puolella työikäisistä, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa.* Osatyökykyisillä on myös muita suurempi riski jäädä työttömäksi.

Vamma tai pitkäaikaissairaus estää liian usein työhön paluun tai kokonaan työelämään pääsyn. Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeessa etsitään ratkaisuja muun muassa näihin ongelmiin.

Mikä osatyökykyisyys?

Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin.

Osatyökykyisyyttä on monenlaista - osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia.

Osatyökykyisyyttä on monenlaista.

Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä.

Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä.

Jos terveys ja muut yksilölliset tekijät ovat tasapainossa työn vaatimusten kanssa, henkilö ei ole osatyökykyinen, vaan työkykyinen. Kaiken kaikkiaan osatyökykyiset ovat kuitenkin hyvin heterogeeninen ryhmä.

*= Työkykyyn keskittyvä kysely tehtiin Tilastokeskuksen vuoden 2011 työvoimatutkimuksen yhteydessä. Sen mukaan kaikkiaan 55 prosentilla (noin 1,9 miljoonaa henkilöä) Suomessa vakinaisesti asuvista 15−64-vuotiaista on yksi tai useampi pitkäaikainen sairaus tai terveysongelma. Luku pohjautuu vastaajien itse ilmoittamaan arvioon. Lisäksi yli 600 000 suomalaista kokee, että jokin terveysongelma rajoittaa tavalla tai toisella ansiotyöhön osallistumista tai työnsaantimahdollisuuksia. Aineistossa oli noin 18 000 vastaajaa (15-64 v.), joiden vastaukset on korotettu korotuskertoimella koko väestöä vastaavaksi. Lue lisää.

Lisätietoja

Päivi Mattila-Wiro, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163467