Lagstiftningsändringar gynnar sysselsättningen bland partiellt arbetsföra

Genom programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet ges förslag på lagstiftningsändringar som underlättar för partiellt arbetsföra att fortsätta i arbetslivet eller få sysselsättning.

Den arbetsgrupp som utvärderat både lagstiftningen och tjänsternas funktionsduglighet, betonar i sin slutrapport rehabiliteringens betydelse i sysselsättningen av partiellt arbetsföra. Möjligheterna till rehabilitering borde alltid utredas när en person ansöker om sjukpension.

Lagarna som trädde i kraft 1.1.2015

Arbetspensionsanstalterna ska i fortsättningen på eget initiativ utreda den sökandes rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Om villkoren för beviljande av rehabilitering uppfylls, ges personen utöver avgörandet om invalidpensionen också förhandsbeslutet om rehabiliteringen. I fortsättningen betonas också FPA:s skyldighet att utreda möjligheterna till rehabilitering innan beslutet om invalidpension meddelas.

Rehabiliteringsklienten kan i fortsättningen få partiell rehabiliteringspenning för de rehabiliteringsdagar som han eller hon arbetar deltid vid sidan om rehabiliteringen. Den partiella rehabiliteringspenningens belopp är hälften av den penning som fås för rehabilitering på heltid.

Studerande har i fortsättningen rätt att studera i liten utsträckning under sjukledighet, det vill säga när de får sjukdagpenning i stället för studiestöd. Som studier i liten utsträckning räknas då högst 40 procent av det riktgivande målet för en termin eller ett läsår.

Lagarna som trädde i kraft 1.1.2014

Möjligheten att få yrkesinriktad rehabilitering underlättas genom att man när man beviljar rehabilitering i större utsträckning än tidigare  beaktar, inte bara sjukdomar, utan även andra saker som påverkar personens livssituation. Tanken är att förebygga sjukpensionering genom att ordna rehabilitering i ett tillräckligt tidigt skede.

Man stöder partiellt arbetsföra att återgå till arbete och också stanna kvar i arbetet längre genom att förlänga perioden med partiell sjukdagpenning till 120 dagar.

Dessutom kan man även i fortsättningen lämna sjukpensionen vilande i minst tre månader och högst två år på grund av arbete. Att lämna pensionen vilande innebär att man avbryter utbetalningen av sjukpensionen under den tid personen arbetar. Genom att ge möjlighet att låta sjukpensionen vila vill man stöda möjligheten att prova på att arbeta utan att behöva vara rädd för att förlora pensionen.

Förslagen ingår i mellanrapporten från arbetsgruppen som arbetar med programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet.

Lisätietoja