Euroopan unioni

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Euroopan unionissa oman alansa asioiden seurannasta, valmistelusta, Suomen kannanottojen määrittelystä sekä EU-lainsäädännön valmistelusta ja toimeenpanosta Suomessa.

EU-asioista sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla ovat

  • sosiaalinen suojelu
  • sosiaaliturvan koordinaatio
  • tasa-arvo
  • työsuojelu
  • vakuutuspalvelut 
  • terveyspalvelut, kansanterveys ja ympäristöterveys
  • lääkevalvonta
  • huumausaineet.

EU:n päätöksillä ja direktiiveillä on huomattava vaikutussosiaali- ja terveyssektorin toimintaan. Esimerkiksi maahanmuuttoasiat vaikuttavat sosiaaliturvaan jatkuvasti.

Sosiaali- ja terveyspoliittiset näkökohdat on otettava samanarvoisina huomioon talous-, työllisyys- ja ympäristönäkökulmien rinnalla kehitettäessä EU:n sisämarkkinoita ja kilpailupolitiikkaa sekä arvioitaessa verotuksen ja tulonsiirtojen vaikutuksia.

EU:n vuoteen 2020 ulottuvan Eurooppa 2020 –strategian visiona on älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Jäsenmaat laativat vuosittain kansallisen toimeenpanosuunnitelman kansallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Suomen kansallisena tavoitteena on mm. vähentää köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien määrää.

Sosiaalinen suojelu

EU:ssa käytetään sosiaalipolitiikan rinnalla termiä sosiaalinen suojelu. Se kattaa sosiaaliturvan ja -palvelut.

EU-lainsäädännöllä koordinoidaan kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä, kun ne koskevat liikkuvuutta yhteisönalueella. Sosiaaliturvan ja -palveluiden organisointi on jäsenvaltioiden omalla vastuulla. EU pyrkii kuitenkin takaamaan välttämättömän palvelujen saannin.

Sosiaali- ja terveysministeriössä EU-asioita valmistelee ja koordinoi Kansainvälisten asioiden yksikön EU-koordinaatioryhmä.