Kansanterveyden neuvottelukunta: Liikunnan ja ravitsemuksen edistäminen uusissa sote-rakenteissa ja niiden yhdyspinnoilla -jaosto

Liikunnan edistämisellä ja ravitsemuksen parantamisella voidaan vähentää monien kansansairauksien riskiä ja kansantalouden kustannuksia, parantaa työ- ja toimintakykyä sekä kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja.    

Jaoston tavoitteena on parantaa liikunnan ja ravitsemuksen hyödyntämistä sosiaali- ja terveydenhuollon työvälineenä sekä siihen liittyvässä poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Hyvinvointialueiden, kuntien ja muiden toimijoiden välille tulee luoda saumaton liikuntaneuvonnan ja ravitsemusterveyden yhdyspinta, ja varmistaa uudenlaiset yhteistyön rakenteet ja toimintatavat.

Jaoston tehtävänä on

  • Koota yhteen sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelussa tehty työ elintapaohjauksen, liikuntaneuvonnan ja ravitsemusterveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä siihen liittyvissä yhdyspintapalveluissa. 
  • Laatia suunnitelma terveyttä edistävän liikunnan ja ravitsemuksen vahvistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä tähän liittyvän yhteistyön ja palveluketjujen toimivuuden parantamiseksi hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden välillä. 
  • Tehdä suunnitelma siitä, miten kartoittaa kokonaiskuva liikunnan ja ravitsemuksen hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon työvälineenä ja miten tehdä arvio henkilöstön osaamisen kehittämistarpeista. 

Toimikausi ja kokoonpano

Jaoston toimikausi on 1.9.2022-31.7.2023.

Puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio sosiaali- ja terveysministeriöstä, varapuheenjohtajana kulttuuriasianneuvos Päivi Aalto-Nevalainen.

Jaoston jäseninä on edustajia sosiaali- ja terveydenhuollosta, ministeriöistä, tutkimus- ja asiantuntijalaitoksista, järjestöistä ja kuntaliitosta.  Lisäksi jaosto kuulee tarpeen mukaan asiantuntijoita eri ministeriöistä, asiantuntija- ja koulutusorganisaatioista, kunnista, hyvinvointialueilta, järjestöistä sekä alan muista toimijoista.