Kansanterveyden neuvottelukunta: Liikunnan ja ravitsemuksen edistäminen uusissa sote-rakenteissa ja niiden yhdyspinnoilla -jaosto

Liikunnan edistämisellä ja ravitsemuksen parantamisella voidaan vähentää monien kansansairauksien riskiä ja kansantalouden kustannuksia, parantaa työ- ja toimintakykyä sekä kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja.    

Jaoston tavoitteena on parantaa liikunnan ja ravitsemuksen hyödyntämistä sosiaali- ja terveydenhuollon työvälineenä sekä siihen liittyvässä poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Tulevien hyvinvointialueiden, kuntien ja muiden toimijoiden välille tulee luoda saumaton liikuntaneuvonnan ja ravitsemusterveyden yhdyspinta, ja varmistaa uudenlaiset yhteistyön rakenteet ja toimintatavat.

Jaoston tehtävänä on

  • Koota yhteen sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelussa tehty työ elintapaohjauksen, liikuntaneuvonnan ja ravitsemusterveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä siihen liittyvissä yhdyspintapalveluissa. 
  • Laatia suunnitelma terveyttä edistävän liikunnan ja ravitsemuksen vahvistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä tähän liittyvän yhteistyön ja palveluketjujen toimivuuden parantamiseksi hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden välillä. 
  • Tehdä suunnitelma siitä, miten kartoittaa kokonaiskuva liikunnan ja ravitsemuksen hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon työvälineenä ja miten tehdä arvio henkilöstön osaamisen kehittämistarpeista. 

Toimikausi ja kokoonpano

Jaoston toimikausi on 1.9.2022-31.7.2023.

Puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio sosiaali- ja terveysministeriöstä, varapuheenjohtajana kulttuuriasianneuvos Päivi Aalto-Nevalainen.

Jaoston jäseninä on edustajia sosiaali- ja terveydenhuollosta, ministeriöistä, tutkimus- ja asiantuntijalaitoksista, järjestöistä ja kuntaliitosta.  Lisäksi jaosto kuulee tarpeen mukaan asiantuntijoita eri ministeriöistä, asiantuntija- ja koulutusorganisaatioista, kunnista, hyvinvointialueilta, järjestöistä sekä alan muista toimijoista.