Hallinnollinen tiekartta

Suositus on laatia lapsistrategia, tavoitteet ja mittarit sekä seurannan välineet vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tavoitteena on luoda systeeminen pitkän ajan lapsistrategia, joka perustuu tutkittuun tietoon ja lapsen ihmisoikeuksiin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Poikkihallinnollisen strategian pitää kantaa yli hallituskausien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin tähtäävänä strategiana, joka kattaa kokonaisvaltaisesti lasten, nuorten ja perheiden elämään liittyvät asiat.

Kulloinenkin hallitus toteuttaa lapsistrategiaa toimeenpano-ohjelmalla, joka pohjautuu strategiassa esitettyihin tavoitteisiin. Strategiset tavoitteet määritellään toimenpiteiksi, jotka resursoidaan valtion talouden kehyksissä.

 

 

Lapsistrategian valmistelun vaiheet

Lisätietoja