FI SV

LAPE-ohjelma tekee laajaa kansallista kehittämistyötä

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma sisältää maakunnallisissa hankkeissa tehtävän uudistamistyön lisäksi kansallista kehittämistyötä. Siihen kuuluu muun muassa tiedon keskitettyä keräämistä ja jakamista, selvityksiä sekä säädöstyötä.

Kansallista kehittämistyötä tekevät sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, oikeusministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Opetushallitus.

Välineitä vanhemmuuden tukeen

Vanhemmuussuunnitelma on tuki ja apuväline eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Sen avulla vanhemmat voivat sovinnollisesti keskustella lapsen arjen sujumisesta eron jälkeen. Vanhemmuussuunnitelman luonnosta voi kommentoida toukokuun 2018 loppuun saakka.

Lasten parissa toimivien ammattilaisten käyttöön levitetään vanhemmuuden tuen menetelmiä, jotka perustuvat tieteelliseen näyttöön. Menetelmät kootaan Kasvun tuki -verkkopalveluun.

Lapsi- ja perhelähtöisyyden sekä verkostojohtamisen varmistaminen

Palveluiden lapsi- ja perhelähtöisyyden varmistamiseksi sekä verkostojohtamisen tueksi luodaan ammattilaisille yhteiset asiakastiedon jakamisen sähköiset välineet.  

Lapsi- ja perhelähtöisen tuen edellyttämiä yhteistyömuotoja sekä verkostojohtamista uudessa toimintaympäristössä on selvittänyt työryhmä, joka luovutti luovutti raporttinsa helmikuussa.

Ministerit Saarikko ja Grahn-Laasonen ovat lähettäneet yhteisen kirjeen maakuntien muutosjohtajille ja kuntien perusturva- ja sivistystoimen johtajille, jossa he kehottavat yhteistyöhön lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen edistämiseksi.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan tietopohja uudistuu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) uudistaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan tietopohjaa.  

Kuntien ja maakuntien päättäjät saavat välineitä erilaisten ja eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja raportointiin aiempaa kattavammin.

Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeen tehokkaita keinoja eri koulutusasteilla

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä selvittää kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa.

Työryhmän tehtävä kattaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja tavoitteena on löytää keinoja kiusaamiseen puuttumiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön on tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ja lapsen kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama erityisen tuen työryhmä on tehnyt ehdotuksia sairaalaopetusyksiköiden, kuntien ja kuntayhtymien ja yksityisten laitos- ja erityiskoulujen tarjoaman opetuksen ja koulukäynnin kehittämisestä.

Lasten valtakunnallinen kuuleminen harrastetuntien sisällöstä on osa taiteen ja kulttuurin kärkihanketta. Hankkeessa avustettavat harrastetunnit järjestetään lasten valtakunnallisessa tai paikallisessa kuulemisessa ilmaiseman kiinnostuksen mukaisesti.

Toimintakulttuurin muutos lapsi- ja perhelähtöiseksi

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamistarpeita kartoitetaan yhteistyössä  Osaamisella Soteen -hankkeen sekä Opettajankoulutusfoorumin kanssa.

LAPE-ohjelma on avannut keskustelun eri alojen ammattilaisten kesken Kohti yhteistä lapsikäsitystä -teemasta. Valmisteluvastuu on LAPEn tieteellisellä neuvostolla.

Luo luottamusta – Suojele lasta -opas ja -verkkokoulutus lapsen tuen ja avun saantia turvaavasta yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta on suunnattu lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville.

Lapsenhuoltolain uudistus

Oikeusministeriössä on valmisteilla lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslainsäädännön uudistus, joka saattaa ajan tasalle lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön.

Lakiuudistuksen tueksi kasvatus- ja perheneuvonnan, olosuhdeselvittäjien sekä lastenvalvojien työtä kehitetään THL:n tuella.

Lisätietoja

Maria Kaisa Aula, hankejohtaja 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163658