Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Varsinais-Suomessa

Maakunnan ikäihmisten palveluiden järjestämisessä ja yhteensovittamisessa on ollut tarkoituksena varmistaa, että iäkkäitä neuvotaan, ohjataan ja tuetaan hyvinvoinnin itsenäisessä edistämisessä ja kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopeutumisessa.

Iäkkäät saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja oikea-aikaisesti yksilöllisen tarpeen perusteella ja he voivat osallistua itseään koskevien palvelujen suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen sekä toteutuneen palvelun ja hoidon arviointiin.

Palveluissa korostuvat asiakaslähtöisyys, asiakkaan oikeudet ja itsemääräämisoikeus. Ikäväestö osallistuu aktiivisesti asiakasraatien yms. kautta toiminnan ja palvelujen kehittämiseen.

KomPassi-hanke näytti suuntaa

Varsinais-Suomessa oli vuosina 2016-2018 käynnissä KomPassi-hanke, jossa luotiin keskitetty maakunnallinen asiakas- ja palveluohjausmalli.

Mallista on tehty video, jonka löydät täältä

Hankkeessa tehtiin myös omaishoidon käsikirja:

Kaikki hankkeen konkreettiset tuotokset on kuvattu loppuraportissa.

Hankkeen tulokset ja sisältö on koottu myös PowerPoint-esitykseen:

Kaikki hankkeen aikana tuotetut materiaalit löydät hankkeen omilta sivuilta