Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Lapissa

Lapin maakunnan alueella väestö on ikääntynyttä: 75 vuotta täyttäneiden osuus on 10,4 prosenttia väestöstä.

Lapissa iäkkäiden palvelujen yhteensovittamisessa on pohdittu erityisesti sitä, miten palvelujen painopistettä voidaan siirtää enemmän terveyttä ja hyvinvointia edistävään ja kuntoutumista tukevaan työhön ja viedä palvelut lähelle asiakkaan kotia. Myös palvelulupaus on määritelty.

Pitkien välimatkojen maakunnassa on välttämättä otettava käyttöön uusia ja uutta teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja.

Kotihoito kuntoon

Vuosien 2016-2018 Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa keskityttiin erityisesti kotona asumista tukeviin, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoaviin ja teknologiaa hyödyntäviin palveluihin. Niitä tuotettiin yhteistyössä eri toimijoiden kesken, ja niissä otettiin huomioon myös saamenkieliset ikäihmiset ja heidän palvelutarpeensa.

Kehittämistyö tuotti käsikirjan, joka on tarkoitettu muun muassa Lapin kuntien ja kuntayhtymien ikäihmisten palveluista vastaaville, yrityksille ja ikäihmisille itselleen.

Käsikirja toimii myös suunnittelun ja käyttöönoton tukena. Kotihoidon periaatteet on tiivistetty myös erilliseen huoneentauluun.

Hankkeen tulokset on koottu ja jäsennetty PowerPoint-esitykseen:

Kaikki hankkeen aineistot ovat hankkeen omilla sivuilla: