FI SV

Näin koti- ja omaishoito uudistuu

Valtakunnallinen koti- ja omaishoidon uudistus muuttaa sekä palvelujen sisältöä että rakennetta.

Uudistus on välttämätön, sillä iäkkäiden palvelujärjestelmä on pirstaleinen, sen rakenne ei ole uudistunut aiemmin asetettujen tavoitteiden mukaiseksi, hyvät käytännöt ovat levinneet hitaasti ja alueelliset erot pysyneet suurina.

Omaishoito puolestaan toteutuu alueellisesti vaihtelevasti, ja omaishoitoa tukevia palveluja tarjotaan liian vähän tai ne ovat yksipuolisia.

Uudistus pähkinänkuoressa

Uudistuksessa luodaan malleja iäkkäiden alueelliselle palvelukokonaisuudelle, jossa sovitetaan yhteen kaikki heille suunnatut palvelut. Kotihoito ja kotiin tuotavat palvelut ovat aina ensisijaista.

Uudistuksen tavoitteena on, että palvelut saa nykyistä yhdenvertaisemmin maan eri alueilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueellisissa hankkeissa kokeillaan ja juurrutetaan iäkkäiden palvelukokonaisuuden toimeenpanoa sekä omais- ja perhehoidon toimintamalleja. Lue lisää kokeiluhankkeista kohdasta Rahoitettavat kokeiluhankkeet.

Koti- ja omaishoidon uudistusta siivittävät muutosagentit, joita on yksi jokaisessa maakunnassa ja yksi pääkaupunkiseudulla.

Tutustu agentteihimme kohdasta Muutosagentit.

Neljä kehittämiskokonaisuutta

Kärkihanke sisältää neljä kehittämiskokonaisuutta:

Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus käyttöön kaikissa maakunnissa

Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus on keskeinen osa ikääntyneiden maakunnallista palvelukokonaisuutta. Se tukee iäkkäiden kotona asumista ja arjessa selviytymistä tarjoamalla tarpeenmukaista ohjausta ja palveluja sekä neuvoja.

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen avulla voidaan ohjata asiakasvirtoja ja kohdentaa palvelut palvelutarpeen arvioinnin perusteella eri asiakasryhmille. Samalla on mahdollista tehdä läpinäkyväksi tuet ja palvelut sekä kriteerit, joilla palveluja myönnetään, sekä  varmistaa ja seurata näitä palveluita.

Olennaista tässä mallissa on verkostomainen työskentelytapa ja yhteistyö eri tahojen sekä omaisten kanssa.

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen mallia kehitetään kolmessa maakunnassa.

Toimiva kotihoito iäkkään turvana

Koti- ja omaishoidon uudistuksessa luodaan konkreettinen kotihoidon sisältöä kehittävä toimintamalli, joka avulla iäkäs voi asua kotona myös sairaana ja toimintakyvyn heikennyttyä.

Toimivan  kotihoidon pääperiaatteet ovat:  

  • kotihoitoa on tarjolla vuorokauden ympäri
  • kotihoidon henkilöstö on osallisena oman työnsä kehittämisessä
  • sekä kuntouttava että akuuttitilanteiden toimintamalli on kehitetty ja käytössä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimivan kotihoidon malleja kehitetään kolmella alueella:

Omaishoito uudistuu - yhteistyö vahvistuu

Iäkkäiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vammaisten lasten laadukas omaishoito ja huolenpito kotona turvataan luomalla uusia toimintamalleja sekä juurruttamalla uusille alueille aiemmin muualla hyväksi todettuja toimintatapoja.

Tavoitteena on myös lisätä kaikenikäisten tuettua omaishoitoa ja iäkkäiden perhehoitoa ja samalla huolehtia siitä, omaishoitajat saavat riittävästi tukea tehtävässään.

Toimintatavat perustuvat avoimeen yhteistyöhön, jossa omaishoitoperhe saa räätälöityjä palveluja ja tukea.

Kaikkialle Suomeen sovellettavaa mallia kehitetään parhaillaan Etelä-Savossa:

Asuminen, hoiva ja palvelut yhdessä ikäystävälliseksi

Tehostetun palveluasumisen rinnalle tarvitaan uusia ratkaisuja asumisen, hoivan ja palvelujen ikäystävälliseksi yhteensovittamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi palvelukorttelit, muistisairaiden kylät ja perhehoitokylä.  

Ikäystävällisessä ympäristössä voi ikääntyä tutuilla asuinalueilla ja säilyttää osallisuutensa yhteisössä.

Palvelualueilla voi olla tavallisia asuntoja, senioritaloja, asumisyhteisöjä  ja palveluasumista sekä asumiseen ja hoivaan liittyviä palveluja sekä muita hyvinvointia ja  terveyttä edistäviä palveluja. 

Ikäystävällinen asuinalue ja palvelualue muodostuvat kunnan, järjestöjen ja yritysten yhteistoiminnan sekä verkostoituneen vapaaehtoistoiminnan pohjalle.

Asumisen, hoivan ja palveluiden yhteensovittamista kokeillaan ja kehitetään yhdessä I&O-kärkihankkeen Täydentäen toimivaa -kokeilussa. Kokeilussa rahoitetaan kehittämistyötä, mutta ei rakennusinvestointeja.

Digitalisaation hyödyt käyttöön

Julkisten palvelujen digitalisointi on kaikkia kehittämiskokonaisuuksia läpileikkaava teema.

Digitalisaatio ja hyvinvointiteknologian kehittyminen mahdollistavat uudentyyppisten sähköisten palveluiden käyttöönoton sekä palveluprosessien uudistamisessa että kansalaisen omahoidossa ja tietojen hyödyntämisessä.