FI SV

SHM:s projekt för att avlägsna problem med fukt och mögel

SHM deltar i utvecklingsåtgärder med syfte att avlägsna mögel- och fuktproblem.  SHM ansvarar för nio projekt som det genomför tillsammans med sitt förvaltningsområde.

SHM:s projekt ingår i regeringens åtgärder för att avlägsna problemet med mögel och fukt. Arbetet koordineras av miljöministeriet.

För social- och hälsovårdsministeriets del har utvecklingsåtgärderna genomförts som tjänstearbete, som samarbete inom nätverket för fukt- och mögeltalkot och som separata projekt. För närvarande pågår nio projekt inom ministeriet och dess förvaltningsområde. De projekt som ministeriet ansvarar för genomförs under 2014 och 2015.

Projekt

Symtomenkät för skolelever

THL utvecklar en symtomenkät för skolelever för att utreda problemen med inomhusluften.  THL samlar ett referensmaterial till stöd för tolkningen av undersökningens resultat och gör anvisningar för en tolkning av enkäten. Utifrån enkäten och analysen av den förbättrar man också anvisningarna för hur problemen med inomhusluften i skolorna ska åtgärdas. I samma projekt bedöms också förfaringssätten i utredningen av problemen med inomhusluften.

Ytterligare information
professor Juha Pekkanen, THL, tfn 029 524 6368, [email protected]
docent Anne Hyvärinen, THL, tfn 029 524 6364, [email protected]

Projekt för tryggande av exceptionellt känsliga personers arbetsförmåga

TTL utvecklar praxis för undersökning och vård av personer som exceptionellt lätt får symtom av inomhusluft. Avsikten är att förbättra hälsan och arbetsförmågan hos patienter som är känsliga för miljön, särskilt i samband med fukt- och mögelskador.

Ytterligare information
docent Markku Sainio, TTL, tfn 030 474 2606, [email protected]

Riktlinjer för god medicinsk praxis

Läkarsällskapet Duodecim sammanställer riktlinjer för god medicinsk praxis i fråga om patienter som får symtom av mögel- och fuktskador. Syftet är att ge läkaren vägledning för att på mottagningen kunna hjälpa patienter som lider av symtom på grund av fukt- och mögelskador.

Ytterligare information
professor Pekka Jousilahti, THL, tfn 029 524 8623, [email protected]

Anvisningar för undersökning av fukt- och mögelskador på arbetsplatserna

TTL gör en anvisning för undersökning och hantering av problem med inomhusluft. Anvisningen görs för arbetsplatserna, för företagshälsovården och för dem som ansvarar för arbetarskyddet samt för de instanser som undersöker inomhusmiljön. Fukt- och mögelskador ägnas särskild uppmärksamhet.

Ytterligare information
professor Kari Reijula, TTL, tfn 030 474 2932, [email protected]

Utveckling av Mycometer-metodens tillförlitlighet

THL bedömer tillförlitligheten hos Mycometer-metoden, som är snabbare än odlingsmetoden, när det gäller att konstatera mögelskador.

Ytterligare information
docent Anne Hyvärinen, THL, tfn 029 524 6364, [email protected]

Praxis för undersökning av patienter och utveckling av den

TTL har inlett ett projekt där man förbereder anvisningar för hur patienter som fått symtom av fuktskador ska undersökas. Inom projektet utreds vilka verktyg och diagnostik som behövs för undersökningen av patienter. I projektet ingår att dela ut information, koncept och verktyg till hälsovårdspersonal för att de ska kunna identifiera, hantera och bedöma negativa hälsoeffekter av inomhusluft.

Ytterligare information
professor Kari Reijula, TTL, tfn 030 474 2932, [email protected]

Anvisningar för desinfektion och ozonering

THL och TTL har inlett en insamling av forskningsrön förknippade med biocid- och ozonbehandling. Utifrån det insamlade materialet görs en anvisning för användning av biocider och ozon i mögelreparationer.

Ytterligare information
fil.dr. Kyösti Louhelainen, TTL, tfn 030 474 7248, [email protected]
docent Anne Hyvärinen, THL, tfn 029 524 6364, [email protected]

Översikt för läkare om hälsoproblem av fukt- och mögelskador

THL skriver en översikt över hälsoproblemen av fukt- och mögelskador till Finlands läkartidning.

Ytterligare information
professor Juha Pekkanen, THL, tfn 029 524 6368, [email protected]
med.lic. Jussi Lampi, THL, [email protected]

Utvärdering av de mögelreparationsprojekt som staten stöder

Tammerfors tekniska universitet genomför tillsammans med SHM och UKM ett gemensamt projekt där man utvärderar hur väl de kommunala fukt- och mögelskadeprojekten i fastigheter som utförs 2013─2015 med statligt stöd har lyckats. Syftet är att utreda betydelsen av krav på utredning och kvalitet i bidragsvillkoren och av expertutlåtanden som bifogats bidragsansökningarna för att reparationerna ska lyckas och finansieringen allokeras effektivt.

Ytterligare information
dipl.ing. Petri Annila, TUT, tfn 050 300 9491, [email protected]

Lisätietoja

Jari Keinänen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163311  

Ajankohtaista