FI SV

STM:n hankkeet kosteus- ja homeongelman poistamiseksi

STM osallistuu kehittämistoimiin, joiden tarkoitus on poistaa home- ja kosteusongelmia.  STM on vastuussa yhdeksästä hankkeesta, jotka se toteuttaa yhdessä hallinnonalansa kanssa.

STM:n hankkeet ovat osa hallituksen toimenpiteitä home- ja kosteusongelman poistamiseksi. Ympäristöministeriö koordinoi työtä.

Sosiaali- ja terveysministeriön osalta kehittämistoimia on toteutettu virkatyönä, kosteus- ja hometalkoiden verkostoyhteistyönä sekä erillisinä hankkeina. Hankkeita ministeriöllä ja sen hallinnonalalla on tällä hetkellä käynnissä yhdeksän. Ministeriön vastuulla olevat hankkeet toteutetaan vuosien 2014 ja 2015 aikana.

Hankkeet

Koululaisille kehitetään oirekyselyä

THL kehittää koululaisille suunnattua oirekyselyä sisäilmaongelmien selvittelyyn. THL kokoaa vertailuaineiston tutkimuksen kyselyn tulosten tulkinnan tueksi sekä laatii ohjeet kyselyn tulkitsemiseksi. Kyselyn ja sen analyysin pohjalta parannetaan myös ohjeistusta koulujen sisäilmaongelmien hoitamisesta. Samassa hankkeessa arvioidaan lisäksi koulujen sisäilmaongelmien selvittämiseen liittyviä toimintatapoja.

Lisätietoja
professori Juha Pekkanen, THL,
p. 029 524 6368,[email protected]
dosentti Anne Hyvärinen, THL,
p. 029 524 6364,[email protected]

Poikkeavasti herkkien työkykyisyyden turvaaminen-projekti

TTL kehittää poikkeuksellisen herkästi sisäilmasta oireilevien ihmisten tutkimus- ja hoitokäytäntöjä. Tarkoituksena on parantaa ympäristölle herkkien potilaiden, erityisesti kosteus- jahomevaurioihin liittyen, terveyttä ja toimintakykyä.

Lisätietoja
dosentti Markku Sainio, TTL,
p. 0 30 474 2606, [email protected]

Käypä hoito -suositus

Lääkäriseura Duodecim laatii Käypä hoito -suosituksen home- ja kosteusvaurioista oireilevalle potilaalle. Suosituksen tarkoitus on ohjata lääkäriä auttamaan kosteus- ja homevaurioista kärsivää potilasta vastaanotolla.

Lisätietoja
professori Pekka Jousilahti, THL,
p. 029 524 8623, [email protected]

Ohjeet kosteus- ja homevaurioiden tutkimiseen työpaikoilla

TTL laatii ohjeen sisäilmaongelmien tutkimista ja hallintaa varten. Ohje laaditaan työpaikoille, työterveyshuolloille ja työsuojelusta vastaaville sekä sisäympäristöä tutkiville tahoille. Erityishuomio kohdistuu kosteus- ja homevaurioihin.

Lisätietoja
professori Kari Reijula, TTL,
p. 030 474 2932, [email protected]

Mycometer-menetelmän luotettavuuden kehittäminen

THL arvioi viljelymenetelmää nopeamman Mycometer-menetelmän luotettavuutta homevaurioiden toteamiseen.

Lisätietoja
dosentti Anne Hyvärinen, THL,
p. 029 524 6364,[email protected]

Potilaiden tutkimuskäytännöt ja niiden kehittäminen

TTL on aloittanut projektin, jossa valmistellaan ohjeistusta kosteusvaurioista oireita saaneiden potilaiden tutkimiseen. Projektissa selvitetään potilastutkimuksessa tarvittavat työkalut ja diagnostiikka. Osana projektia jaetaan tietoa, toimintamalleja ja työkaluja terveydenhuollon ammattilaisille, jotta he osaisivat tunnistaa, hallita sekä arvioida sisäilmaongelmista aiheutuvia terveyshaittoja.

Lisätietoja
professori Kari Reijula,
p. 030 474 2932, [email protected]

Ohjeistusten laatiminen desinfiointi- ja otsonointikäsittelyihin

THL ja TTL ovat aloittaneet biosidi- ja otsonointikäsittelyyn liittyvän tutkimustiedon keräämisen. Kerätyn materiaalin pohjalta laaditaan ohje biosidien ja otsonoinnin käytöstä homekorjauksissa.

Lisätietoja
fil. tohtori Kyösti Louhelainen, TTL,
p. 030 474 7248, [email protected]
dosentti Anne Hyvärinen, THL,
p. 029 524 6364,[email protected]

Katsaus lääkäreille kosteus- ja homevaurioiden terveyshaitoista

THL toteuttaa katsauksen kosteus- ja homevaurioiden terveyshaitoista Suomen Lääkärilehteen.

Lisätietoja
professori Juha Pekkanen,THL,
p. 029 524 6368,[email protected]
lääketieteen lisensiaatti Jussi Lampi, THL,[email protected]

Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi

Tampereen teknillinen yliopisto toteuttaa STM:n ja OKM:n kanssa yhteishankkeen, jossa arvioidaan, kuinka hyvin valtion tuella vuosina 2013─2015 toteutettavat kuntien kiinteistöjen kosteus- ja homevauriohankkeet ovat onnistuneet. Tarkoituksena on selvittää avustusehtojen selvitys- ja laatuvaatimusten sekä avustushakemuksiin liitettyjen asiantuntija-arvioiden merkitystä korjausten onnistumiseen ja rahoituksen tehokkaaseen kohdentamiseen.

Lisätietoja
diplomi-insinööri Petri Annila, TUT,
p. 050 300 9491, [email protected]

Lisätietoja

Jari Keinänen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163311  

Ajankohtaista