Kärjessä-blogi - Näkökulmia koti- ja omaishoidon uudistukseen

Blogissa on julkaistu I&O-kärkihankkeen (2016-2018) alueellisten toimijoiden kirjoituksia.


Blogit (Kärjessä-blogi)

Viedään etäpalveluja rohkeasti yhteistyöllä eteenpäin

Johanna Lohtander Julkaisupäivä 16.10.2018 14.34 Blogit STM

Eine kuntoutuu jumppaamalla etänä kotoaan, kirjoitti Lapin Kansa (5.10.2018) ja kertoi, kuinka MS-tauti vei häneltä kävelykyvyn noin vuosi sitten. Kuvapuhelimen avulla hän osallistuu nyt kuutena päivänä viikossa aamuvoimisteluun ja iltapäivällä tuolijumppaan. Takana on myös osallistuminen etäkuntoutusryhmään. Hänellä on selvä tavoite kuntoutumiselleen: päästä keväällä haravoimaan pihaa.

Tämä on yksi onnistunut esimerkki siitä, miten helppokäyttöiset etäpalvelut tuovat uusia mahdollisuuksia viedä palveluja asiakkaan lähelle ja tukevat kotona elämistä kuntoutuksen keinoin.

Lappi on harvaan asutuin maakunta, jossa pitkät välimatkat ovat tosiasia. Tämä luo tarpeen kehittää erityisesti etäpalveluja sekä löytää uusia ratkaisuja ja toimintamalleja kotona asumisen tueksi. Miten tarjotaan näissä olosuhteissa iäkkäille mahdollisuus asua turvallisin ja luottavaisin mielin kotonaan? 

Teknologia-avusteisten palvelujen ja etäpalvelujen käyttöedellytysten vahvistaminen on aivan keskeistä, mikäli haluamme oikeasti tukea iäkkäiden kotona asumista teknologiaa hyödyntäen ja iäkkäille turvallisuuden tunnetta luoden. Tarvitaan tietoa eri vaihtoehdoista niin palveluohjuksessa kuin kotihoidossa tai sairaalasta kotiuttavalla osastollakin.

Miten tarjotaan iäkkäille mahdollisuus asua turvallisin ja luottavaisin mielin kotonaan?

Etäpalvelujen sovittaminen osaksi palveluketjua vaatiikin henkilöstön teknologisen osaamisen lisäämistä ja varmistamista sekä riittävää ikäihmisten ja myös omaisten ohjaamista, laitteiden helppokäyttöisyyden ja tietoverkkojen toimivuuden lisäksi.

Etäpalvelut teknologiaa hyödyntäen ovat yksi keino tarjota yhdenvertaisempia palveluja iäkkäille. Tarvitaan rohkeutta lähteä viemään etäpalveluja eteenpäin suunnitellusti ja maakunnallisena yhteistyönä. Meidän omat ennakkoasenteemme – ja edelleen välillä tietoverkkojen toimintavarmuuden puutteet – ovat usein rajana etäpalvelujen ja muiden teknologia-avusteisten palvelujen käyttöönotossa.

Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa haettiin uusia teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja lähes kaikissa Lapin kunnissa. Hankkeessa toteutettiin yhdessä kuntien kanssa etäpalveluina mm. etäkuntoutusta, etäkotihoitoa, sosiaalista kanssakäymistä vapaaehtoistyöntekijän avulla, turvapalveluratkaisuja ja ammattilaisten välisiä konsultaatioita.

Teknologisia ratkaisuja kokeiltaessa erittäin tärkeäksi nousi ymmärrys asiakkaan tilanteesta ja tarpeista, jotta voitiin ehdottaa oikeanlaista teknologista ratkaisua. Asiakkaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä, mikäli asiakkaalle oli onnistuttu löytämään juuri hänen elämäntilanteeseensa ja tarpeisiinsa sopiva ratkaisu. 

Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa saatiin kokemuksia hyvinkin räätälöidyistä palvelusta. Tästä esimerkkinä pienen kunnan terveyskeskus, jossa kuvayhteydellä voitiin tarjota omaishoitoperheelle 24/7 tuki tarvittaessa.

Meidän omat ennakkoasenteemme ovat usein rajana etäpalvelujen käyttöönotossa.

Iäkkäiden palveluissa korostuvat lähipalvelut ja tarve erityisosaamisen jalkautumiseksi osaksi lähipalveluja. Erityisosaajista on Lapissa pulaa ja etäpalvelut ovat jo nyt käytössä mm. geriatripalvelujen osalta.

Iäkkäiden palveluissa tarvitaan lisäksi gerontologisen sosiaalityön, ravitsemuksen, farmasian, kuntoutuksen, muistihoitajien- ja koordinaattoreiden osaamista. Etäyhteydet mahdollistavat näiden osaajien palvelun yhdistämisen vastaanottokäynteihin, hoitokokouksiin ja ammattilaisten välisiin konsultaatioihin tarvittaessa nopeasti ja joustavasti.

Myös yhteiset työkokoukset ja tapaamiset tapahtuvat Lapissa yhä enemmän etäyhteyksien kautta ja myös Lapin vanhusneuvostot ovat tottuneet kokoontumaan virtuaalisesti yhteisiin tapaamisiin. Etäyhteyksien käyttö niin kokouksissa kuin asiakaskontakteissa haastaa uutena toimintatapana ottamaan teknologian haltuun.

Tarvitaan myös uudenlaisia kyvykkyyksiä kuten kykyä osallistaa, välittää läsnäoloa ja ylläpitää hyvää energiatasoa etätilanteessakin.

 

Johanna Lohtander
I&O-kärkihankkeen muutosagentti, Lappi
[email protected]