Kärjessä-blogi - Näkökulmia koti- ja omaishoidon uudistukseen

Blogissa on julkaistu I&O-kärkihankkeen (2016-2018) alueellisten toimijoiden kirjoituksia.


Toteutuuko järkevä lääkehoito ikäihmisten omaishoidossa? ILMA-mallin avulla toteutuu

Elsi Similä Irma Ahokas-Kukkonen Julkaisupäivä 24.4.2018 12.03 Blogit STM

Omaishoitaja tekee vaativaa hoitotyötä huolehtiessaan hoidettavastaan. Omaishoidettavien hoivan tarve on todettu olevan selvästi korkeampi kuin muiden kotihoitoa saavien, mutta samalla he saavat liian vähän omaishoitoa tukevia palveluja, kuten muun muassa kotihoidon palveluja*.

Omaishoitajan tarjoama huolenpito, hoito ja muun muassa lääkehoidon toteuttaminen voivat olla täysin omaishoitajan vastuulla. Lääkehoito on olennainen osa ikäihmisten hoidon kokonaisuutta, jonka onnistuminen vaatii lääkehoidon kokonaisuuden huolellista suunnittelua ja seurantaa säännöllisin väliajoin.

Erityisesti paljon lääkkeitä tarvitsevien lääkehoidon kokonaisuus tulee olla hoitoprosessiin osallistuvien tiedossa ja sen vaikuttavuutta tulee arvioida säännöllisesti.

Lääkehoidon kokonaisuuden hallinta onnistuu parhaiten, kun omaishoidettava on kotihoidon lääkärin seurannassa.

Ongelmia lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa voi syntyä, jos omaishoidettavan hoidosta vastaa usea lääkäri eri sektoreilla (pth, esh, yksityinen). Lääkehoidon kokonaisuuden hallinta onnistuu parhaiten, kun omaishoidettava on kotihoidon lääkärin seurannassa.

Kotihoidon palveluja ei kuitenkaan ole aina tarkoituksenmukaista lisätä, mutta tuki lääkehoidon seurantaan ja arviointiin tulee järjestää lääkitysturvallisuuden takaamiseksi.

ILMA-mallilla ehkäistään lääkitysongelmien syntymistä. 

Etelä-Savon I&O-kärkihankkessa on otettu käyttöön iäkkäiden lääkehoidon moniammatillinen arviointi (ILMA) pysyväksi osaksi omaishoidon tuen prosessia. ILMA-tutkimuksessa** havaittiin, että moniammatillisella lääkehoidon arvioinnilla voidaan edistää järkevän lääkehoidon toteutumista kotihoidossa. Tällä taataan turvallinen, tehokas, tarkoituksenmukainen ja haittavaikutuksiltaan minimoitu lääkitys.

Omaishoidettavan lääkehoidon arviointiin osallistuvat palveluohjaajan lisäksi moniammatillinen tiimi: sairaanhoitaja, farmaseutti ja lääkäri kotihoidosta. Omaishoidon tukikäynnillä saadaan tärkeää tietoa hoidettavan terveydentilasta, toimintakyvystä (RAI) ja lääkehoidosta muun muassa haastattelemalla, havainnoimalla ja tietojärjestelmistä. Näiden avulla tunnistetaan arvioinnista hyötyvälle henkilölle aiheutuvat lääkehoidon riskit tai niihin johtavat tekijät.

Ikääntyvän omaishoidettavan on havaittu hyötyvän lääkehoidon arvioinnista.

Käytännössä on havaittu ikääntyvän omaishoidettavan hyötyvän lääkehoidon arvioinnista. Lääkehoidon ongelmat ovat moninaisia ja heikentävät omaishoidettavan lääkitysturvallisuutta, hoitoon sitoutumista, toimintakykyä ja siten hänen elämänlaatuaan. Nämä voivat lisätä terveyspalvelujen käyttöä muun muassa lisääntyvinä päivystyskäynteinä.

ILMA-mallilla voidaan ennaltaehkäistä lääkitysongelmien syntymistä, vähentää hoidon pirstaleisuutta sekä tukea omaishoitoa ja sen jatkumista.

*THL 1/2018 Kotihoito omaishoidon tukipalveluna

**STM 2017:34 Iäkkäiden lääkehoidon moniammatillinen arviointi (ILMA). Vaikutukset kotihoidon asiakkaiden lääkitykseen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun sekä terveys- ja hoivapalveluiden käyttöön.

 

Elsi Similä, hankekoordinaattori, elsi.simila@sosteri.fi

Irma Ahokas-Kukkonen, muutosagentti, Etelä-Savo, irma.ahokas-kukkonen@essote.fi

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita