Kansanterveyden neuvottelukunta: Hyvinvointi- ja terveyspolitiikan arviointi- ja seurantajaosto 

Jaoston tavoitteena on arvioida ja seurata hyvinvoinnin, terveyden ja eriarvoisuuden kehitystä sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan toteutumista. Lisäksi tavoitteena on parantaa hyvinvointi- ja terveyspolitiikan valmistelun ja päätöksenteon laatua.

Jaoston tehtävä on myös virittää hyvinvointi- ja terveyspoliittista keskustelua, joka pohjautuu riippumattomaan tutkimustietoon.

Jaoston tehtävät

Jaosto

  • tekee ehdotuksen riippumattomaksi hyvinvointi- ja terveyspolitiikan arviointi- ja seurantaelimeksi
  • kokoaa ajankohtaista tietoa väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta ja eriarvoisuudesta sekä tekee johtopäätöksiä toteutettujen politiikkatoimien vaikutuksista niihin (vuosittain selvitys kehityksestä)
  • tekee ehdotuksen Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 -linjausten seurantaindikaattoreiksi 
  • tekee ehdotuksia ja toimenpidesuosituksia kulloinkin ajankohtaiseen tilanteeseen 
  • viestii aktiivisesti ja ymmärrettävästi siten, että tieto on käytettävissä päätöksenteon ja kehittämistyön prosesseissa.

Toimikausi ja kokoonpano

Jaoston toimikausi on 1.9.2020-31.7.2023.

Puheenjohtajana toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta,  varapuheenjohtajana Työterveyslaitoksen johtaja Päivi Husman.

Jaoston jäseninä on edustajia yliopistoista, tutkimus- ja asiantuntijalaitoksista, järjestöistä, kunnista, ja lisäksi eri hallinnonalojen asiantuntijoita kutsutaan mukaan jaoston työskentelyyn.