Kansanterveyden neuvottelukunta

Kansanterveyden neuvottelukunta tukee laaja-alaisesti toimenpiteitä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Tärkeä osa neuvottelukunnan työtä on lisätä tietoisuutta siitä, että toimenpiteitä tarvitaan kaikilla hallinnonaloilla, ei vain sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Neuvottelukunnan tehtävät ja toimikausi

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

 • seurata hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kehitystä sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan toteutumista
 • kehittää kansallista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa
 • vahvistaa hyvinvointitalousajattelua sekä
 • tehdä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävää yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden tahojen kesken.

Kansanterveyden neuvottelukunnan toimikausi on 1.8.2020 - 31.7.2023, ja sen työ käynnistyi syksyllä 2020.

Neuvottelukunnan työtä linjaa valtioneuvoston periaatepäätös hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä, joka ulottuu vuoteen 2030. 

Tällä toimikaudella neuvottelukunnan tehtävänä on:

 • ohjata ja seurata Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 -valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa
 • koordinoida ja seurata pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteiden toimeenpanoa
 • toimia asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa erityisesti hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen sekä eriarvoisuuden kaventamisen näkökulmasta
 • luoda pysyvät rakenteet kansallisen tason poikkihallinnolliselle hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiselle sekä
 • tehdä ehdotus tulevaksi lakisääteiseksi poikkihallinnollisen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen yhteistyön rakenteeksi.

Neuvottelukunnalla on viisi jaostoa

Koska neuvottelukunnan tehtävät ovat laaja-alaisia ja koskettavat useaa hallinnonalaa, asioita käsitellään neuvottelukunnassa neljässä jaostossa.

Kansanterveyden neuvottelukunnan jaostot:

 • Hyvinvointi- ja terveyspolitikan arviointi- ja seurantajaosto
 • Rakenteet ja menetelmät -jaosto
 • Kansallisen tason (valtionhallinto) poikkihallinnollisen yhteistyön uudistamisen jaosto
 • Hyvinvointitalouden jaosto
 • Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaosto

Kansanterveyden neuvottelukunnasta säädetään kansanterveyslaissa (66/1972, 4 §) sekä asetuksessa kansanterveyden neuvottelukunnasta (67/1997), jossa säädetään sen kokoonpanosta, asettamisesta ja tehtävistä.

Lisätietoja

Heli Hätönen, kehittämisneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163326