Henkilöt STM:n hankkeiden takana: Juhana Valo – Toivo-ohjelma

Juhana Valo Tiedolla johtaminen on yksi sote-uudistuksen teemoista, joka kokoaa yhteen kansallisia ja alueellisia toimijoita. Toivo-ohjelman kautta pyritään tietotuotannon uudistamiseen ja tiedon yhteentoimivuuteen, yhteistyön vahvistamiseen sekä hyvinvointialueiden ohjaamiseen tiedolla johtaen.

Juhana Valo työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen valmistelun parissa. Projektipäällikkönä hänen ensisijainen tehtävänsä on Toivo-ohjelman eli sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelman vetäminen. Toivo-ohjelman lisäksi hänen työnkuvaansa kuuluu digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI:n tiedonhallintaan, kansallisten viranomaisten ohjaukseen, lainsäädännön valmisteluun ja tietoturvaan liittyviä tehtäviä.

Juhanan tausta on kaupallis-tekninen, ja varhaisimmat vuodet työelämästään hän vietti teknologiateollisuudessa matkapuhelimien tietojärjestelmien parissa. 2010-luvulla suunta vaihtui kohti sosiaali- ja terveysalaa. Tehtyään pro gradu –tutkielmansa Satakunnan sairaanhoitopiirille, Juhana aloitti työskentelyn Satakunnan sairaanhoitopiirin tietopalveluyksikössä. Työskentely tietopalveluyksikössä sekä julkisomisteisessa sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-yhtiössä ovat pätevöittäneet hänet nykyiseen tehtävään. Toivo-ohjelman projektipäällikkönä Juhana aloitti syksyllä 2019.

Katse tiukasti hankekauden tuloksissa ja tavoitteissa

Toivo-ohjelmaa toteutetaan Virta- ja Valtava-hankkeissa. Virta-hankkeessa kehitetään tulevien hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen valmiuksia. Valtava-hanke tähtää kansallisen sote-tietotuotannon uudistamiseen.

Kansallista tietotuotantoa uudistetaan tällä hetkellä laaja-alaisesti, sillä ohjelman hankesalkussa on yhteensä 23 projektia. Ensimmäisen hankekauden osalta puoliväli on ylitetty ja katse on hankekauden tulosten ja tavoitteiden saavuttamisessa.

– Samaan aikaan valmistellaan jo kovasti jälkimmäistä hankekautta vuosille 2022-23, jolloin tehtävät liittyvät kiinteästi hyvinvointialueiden toiminnan aloitukseen ja tiedolla johtamisen kysymysten haltuun ottamiseen. Tässä keskeisenä ohjaavana tekijänä on sote-järjestämislaki, jossa säädetään vähimmäistiedosta, jolla hyvinvointialueita tultaisiin johtamaan, kertoo Juhana ohjelman ajankohtaisista kysymyksistä.

Toivo-ohjelmassa vallitsee projektikulttuuri, jossa seurataan tiukasti toteumia, tehdään ennusteita ja peilataan niiden avulla ohjelman, hankkeiden ja projektien toteutumista.

Toiminnan taustalla suunnitelmallinen valmistelu

Suuren, tietonäkökulman ympärille järjestäytyneen ohjelman käynnistäminen on vaatinut suunnitelmallista ja päämäärätietoista valmistelua. Mennyt vuosi kului nyt olemassa olevien rakenteiden pystyttämiseen sekä keskinäisen työnjaon sopimiseen eri osapuolten kesken. Myös kaikki aikaisemmilla vaalikausilla tehty valmistelu kerättiin Toivo-ohjelman alaisuuteen. 

Kansallisella tasolla on kehitetty ensihoidon tietovarantoa ja sen avulla tapahtuvan tietojohtamisen käynnistymistä valituilla pilottialueilla. Lisäksi sosiaalihuollon rekisteriuudistus on edistynyt ja Kelan Kanta-alustan tietosisältö vahvistunut. Myös THL:n menetelmällistä valmiutta hallita kansallista tiedonhallinnan tietotuotantoa on kehitetty. Alueilla valmistelutyö on liittynyt hankeorganisaatioiden pystyttämiseen, hankesuunnitelmien tekemiseen ja alueiden nykytilan arvioimiseen.

– Paljon jouduttiin käyttämään priorisointia siinä, mitä tekemistä voidaan ottaa mukaan, sillä budjetti, tekijät ja hankkeen kesto ovat rajallisia, toteaa Juhana.

Vuoropuhelua viranomaisten ja alueiden välillä

Priorisoinnille ja intressien yhteensovittamiselle on tarvetta, sillä Toivo-ohjelmassa ovat mukana kaikki STM:n hallinnonalan laitokset ja virastot. Niiden kautta myös alueet ovat edustettuina. Ohjelma toteutetaan Kelan, THL:n ja Valviran yhteistyönä, ja jokaisella sopijaosapuolella on heille määritetyt tehtävät. Verkottuneessa toiminnassa työnjaon vastuut läpäisevät eri tasot.

Kansallisella tasolla Toivo-ohjelmaa toteuttaa kymmenhenkinen ohjelmatoimisto, joka on koko ohjelman operatiivinen pumppu. Ohjelmatoimiston lisäksi mukana ovat operatiivinen ja strateginen ohjausryhmä, joissa alueiden edustajat ovat mukana.

Juhana vastaa projektipäällikkönä ministeriötehtävistä, mutta hanketasolla ohjaus jakautuu Valtava-hankkeen hankepäällikkö Maarit Rötsälle (THL) ja Virta-hankkeen hankepäällikkö Elina Välikankaalle (DigiFinland Oy).

– Yksi ohjelman tavoitteista on parantaa vuoropuhelua kansallisten viranomaisten välillä sekä alueiden ja kansallisten viranomaisten välillä. Vaikka projekteja ja sopijaosapuolia on paljon, olemme mielestäni onnistuneet tässä tehtävässä vähintäänkin kohtuullisesti. Eli ei kangertelematta, mutta kuitenkin siten, että toimivat rutiinit on saatu aikaiseksi, kertoo Juhana.

Oman työn merkityksellisyys

Työssään Juhanaa inspiroi käytännönläheisyys, sillä omalla työpanoksella voi saada aikaan tuloksia, kun ihmiset ponnistelevat yhteisten asioiden valmiiksi saattamiseksi.

– Jos ensihoidon tietovarannon tietosisältö auttaa ensihoitopalvelun johtamista tai tukee päivittäistoimintaa alueilla, niin se on tietysti suurin kiitos, ja siitä huomaa, että omalla työllä on merkitys, toteaa Juhana.

Juhanalta kiitokset saa myös työyhteisö.

– Vaikka korona-aika on tietysti verottanut työyhteisön kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta, sellainen positiivinen vire on säilynyt ja asioita tehdään tosissaan, mutta ei liian vakavissaan.

Lisätietoja

Muualla verkossa