Johdon tuki -yksikkö (JOT)

Johdon tuki -yksikkö avustaa ja tukee kansliapäällikön toimintaa valtioneuvoston strategiaprosessissa, ministeriön ja sen hallinnonalan tavoitteiden valmistelussa sekä laaja-alaisten asioiden kehittämisessä, toteutuksessa ja seurannassa.

Johdon tuki -yksikkö (JOT)

 • vastaa ministeriön hallinnonalan konsernistrategiatyöstä ja ennakointityöstä
 • ohjaa ja seuraa hallitusohjelman toimeenpanoa ministeriössä
 • koordinoi ministeriön konsernin ohjauksen kokonaisuutta
 • johtaa ministeriön toiminnan ja johtamisjärjestelmän kehittämistä
 • koordinoi ja kehittää yhteistyössä osastojen kanssa ministeriön säädösvalmistelua ja säädösvaikutusten arviointia
 • tukee ja seuraa ministeriön sosiaalipoliittista päätöksentekoa tuottamalla selvityksiä ja analyysejä
 • koordinoi hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa
 • vastaa osana valtioneuvostoa ministeriön toimialan EU-asioiden ja muun kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisten sitoumusten valmistelusta

Yksikön ryhmät ja henkilöstö

Johdon tuki -yksikköön kuuluu kaksi ryhmää. Johdon tuki -yksikön päällikkö on strategiajohtaja Pasi Pohjola.
(sihteeri Vuokko Mastokangas)

Strategiaryhmä (STRA)

Strategiaryhmä valmistelee ja toimeenpanee ministeriössä:

 • ministeriön hallinnonalan konsernin strategista suunnittelua, valmistelua ja toimeenpanoa
 • valtioneuvostotason tulevaisuus- ja ennakointityötä,
 • valtioneuvoston yhteistä strategiaprosessia ja hallitusohjelman toimeenpanon seurantaa ja ohjausta,
 • konserniohjauksen kokonaisuutta,
 • säädösvalmistelun koordinointia, kehittämistä sekä lainvalmistelun laadun valvontaa ja kehittämistä,
 • laaja-alaisten kehittämistehtävien ja hankkeiden koordinointia,
 • ministeriön toiminnan ja johtamisjärjestelmän kehittämistä,
 • ministeriön, konsernin ja ministerien johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä ja tukea.

Strategiajohtaja Pasi Pohjola
(sihteeri Vuokko Mastokangas)

Arviointiryhmä (ARVI)

 • Seuraa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, tekee politiikka-analyyseja, sekä osallistuu suunnitteluun. Ylläpitää seurantaindikaattoreita ja analyysityökaluja
 • Tukee ja koordinoi säädösvaikutusten arviointia ja osallistuu arvioinnin kehittämiseen
 • Koordinoi ja kehittää hallinnonalan tilastotietoa ja –tuotantoa, sekä osallistuu siihen liittyvään kansainväliseen toimintaan hallinnonalaa koskeva OECD -yhteistyö työllisyys- ja sosiaaliasiain komitean osalta
 • Koordinoi hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vaikuttaa tiedepolitiikkaan liittyvään poikkihallinnolliseen ja EU yhteistyöhön
 • Koordinoi ja vastaa STM:n osalta valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoiminnasta (TEAS)
 • Osallistuu hallinnonalaan liittyvään kansainvälisen talouspolitiikan seurantaan ja yhteistyöhön esimerkiksi EU:n monivuotisen rahoituskehyksen (MFF), OECD:n maa-arviointien ja Kansainvälien valuuttarahaston (IMF) osalta

Johtaja Faiz Alsuhail
(sihteeri Jenni Rantalainen)