Johdon tuki -yksikkö (JOT)

Johdon tuki -yksikkö avustaa ja tukee kansliapäällikön toimintaa valtioneuvoston strategiaprosessissa, ministeriön ja sen hallinnonalan tavoitteiden valmistelussa sekä laaja-alaisten asioiden kehittämisessä, toteutuksessa ja seurannassa.

Johdon tuki -yksikkö (JOT)

 • vastaa ministeriön hallinnonalan konsernistrategiatyöstä ja ennakointityöstä
 • ohjaa ja seuraa hallitusohjelman toimeenpanoa ministeriössä
 • koordinoi ministeriön konsernin ohjauksen kokonaisuutta
 • johtaa ministeriön toiminnan ja johtamisjärjestelmän kehittämistä
 • koordinoi ja kehittää yhteistyössä osastojen kanssa ministeriön säädösvalmistelua ja säädösvaikutusten arviointia
 • ohjaa ja kehittää ministeriön ja hallinnonalan tietohallintoa, tiedonhallintaa ja kyberturvallisuutta
 • ohjaa ja kehittää ministeriön hallinnonalan ja toimialan digitalisaatiota ja kokonaisarkkitehtuuria
 • tukee ja seuraa ministeriön sosiaalipoliittista päätöksentekoa tuottamalla selvityksiä ja analyysejä
 • koordinoi hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa
 • vastaa osana valtioneuvostoa ministeriön toimialan EU-asioiden ja muun kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisten sitoumusten valmistelusta

Yksikön ryhmät ja henkilöstö

Johdon tuki -yksikköön kuuluu kolme ryhmää. Johdon tuki -yksikön päällikkö on strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Strategiaryhmä (STRA)

Strategiaryhmä valmistelee ja toimeenpanee ministeriössä:

 • ministeriön hallinnonalan konsernin strategista suunnittelua, valmistelua ja toimeenpanoa
 • valtioneuvostotason tulevaisuus- ja ennakointityötä,
 • valtioneuvoston yhteistä strategiaprosessia ja hallitusohjelman toimeenpanon seurantaa ja ohjausta,
 • konserniohjauksen kokonaisuutta,
 • säädösvalmistelun koordinointia, kehittämistä sekä lainvalmistelun laadun valvontaa ja kehittämistä,
 • laaja-alaisten kehittämistehtävien ja hankkeiden koordinointia,
 • ministeriön toiminnan ja johtamisjärjestelmän kehittämistä,
 • ministeriön, konsernin ja ministerien johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä ja tukea.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Arviointiryhmä (ARVI)

 • Seuraa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, tekee politiikka-analyyseja, sekä osallistuu suunnitteluun. Ylläpitää seurantaindikaattoreita ja analyysityökaluja
 • Tukee ja koordinoi säädösvaikutusten arviointia ja osallistuu arvioinnin kehittämiseen
 • Koordinoi ja kehittää hallinnonalan tilastotietoa ja –tuotantoa, sekä osallistuu siihen liittyvään kansainväliseen toimintaan
 • Hallinnonalaa koskeva OECD -yhteistyö työllisyys- ja sosiaaliasiain komitean osalta
 • Koordinoi hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vaikuttaa tiedepolitiikkaan liittyvään poikkihallinnolliseen ja EU yhteistyöhön
 • Koordinoi ja vastaa STM:n osalta valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoiminnasta (TEAS)
 • Osallistuu hallinnonalaan liittyvään kansainvälisen talouspolitiikan seurantaan ja yhteistyöhön esimerkiksi EU:n monivuotisen rahoituskehyksen (MFF), OECD:n maa-arviointien ja Kansainvälien valuuttarahaston (IMF) osalta

Johtaja Raija Volk

Tietoryhmä (TIETO)

 • ohjaa ja kehittää toimialan, hallinnonalan ja ministeriön digitalisaatiota
 • ohjaa ja kehittää toimialan, hallinnonalan ja ministeriön kokonaisarkkitehtuuria, käsittäen toimialan osa-alueiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, sosiaaliturvan, työsuojelun ja ympäristöterveyden, sekä hallinnonalan virastojen ja laitosten kokonaisarkkitehtuurit
 • vastaa yhteistyöstä valtioneuvostotason ja julkishallinnon digitalisaation, kokonaisarkkitehtuurin sekä kyber- ja tietoturvan linjausten osalta, sekä koordinoi näihin liittyvää toimeenpanoa
 • ohjaa ja kehittää ministeriön ja hallinnonalan kyberturvallisuutta
 • ohjaa ja kehittää ministeriön ja hallinnonalan tietohallintoa ja tiedonhallintaa
 • tukee hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmien hankehallintaa hallinnonalalla ja ministeriössä
 • vastaa ministeriön omista substanssijärjestelmistä

Johtaja Minna Saario