Pohjois-Karjalassa ikäihmisten perhehoidossa on tekemisen meininkiä

Ikäihmisten perhehoitoa on vanhastaan vähän vieroksuttu. Kommentit ovat olleet tyyliä: Ei sovi suomalaisille vanhuksille, kuka nyt perhehoitajaksi ryhtyisi, ihan marginaalitouhua.

Puhetapa ja asenteet ovat nyt kuitenkin nopeasti muuttumassa. Perhehoito on osa yhteisöllisyyden vahvistuvaa virtaa, mistä yhtenä osoituksena Pohjois-Karjalassa on outokumpulaisen ”mummokommuunin” jo suunnitteluvaiheessa saama valtava mediajulkisuus.  

Mikä ikäihmisten perhehoitoa puoltaa?

On huomattu, että perhehoito voi tarjota ikäihmisille yhden uuden, inhimillisen ja yksilöllisen asumisen muodon. Kaikille se ei sovi, mutta mikä kaikille samanlaisena sopisikaan.

Tärkeään rooliin nouseekin palveluohjauksen ammattitaito, jotta kuhunkin perhehoitopaikkaan löydetään oikeat ikäihmiset. Huomioon kun on otettava myös, miten porukka hitsautuu yhteen.

Kun perhehoitajuudesta puhutaan työnä ja toimeentulon lähteenä, se alkaa kiinnostaa useampia. Pohjois-Karjala on korkean työttömyyden aluetta, ja uusia työpaikkoja on harvoin tarjolla. Perhehoito voi tällöin varsinkin maaseudulla olla uusi työllistymisen mahdollisuus.

Valmennusta, koulutusta ja elokuvaa

Perhehoidon mahdollisuuksia esitellään Pohjois-Karjalassa muun muassa ikäihmisten messuilla. AVOT-tiimistä oik. edessä Sini Ikonen ja taustalla Katri Tuulensola.

AVOT-hanke jalkautuu maakuntaan ja tuo perhehoidon mahdollisuuksia näkyväksi niin kansalaisille kuin virkamiehillekin. Työn kohteena ovat kaikki perhehoidon osa-alueet: lastensuojelun ja kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien perhehoito.

Eri toimialojen perhehoitoa yhtenäistetään muun muassa toimintaohjetta uudistamalla. Ikäihmisten perhehoidon edistäminen on hankkeessa kuitenkin ensisijaista.  

Ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennukset ja täydennyskoulutukset järjestetään yhteistyössä Kiteen Evankelisen Kansanopiston kanssa, jolla on asiasta jo vankka kokemus. Yhteistyössä on aloitettu myös vuosittaiset Siun soten perhehoitopäivät.

Ikäihmisten perhehoitoa tekee tunnetuksi myös tuore elokuva, jossa seurataan ikäihmisten ja perhehoitajien arkea elämänmakuisesti ja herkästi. Elokuvassa päästään kurkistamaan kolmeen kiteeläisen perhekotiin. Elokuvasta on valmistumassa lyhytversio, jota voidaan käyttää esittelyaineistona.

Kuvapuhelin työn tueksi  

Tuhannen taalan kysymys on se, miten saadaan valmennetut perhehoitajat kiinnittymään perhehoitajiksi. Kyselyn perusteella perhehoitajat korostavat yhteistyön merkitystä. Oman tutun vastuutyöntekijän tuki ja tavoitettavuus koetaan arjessa kaikkein tärkeimmiksi.

Työnohjauksen ja mentoroinnin merkitystä ei voi ohittaa. Useimmiten perhehoitajaa auttaa työssään jo tieto siitä, että tukea on tarpeen tulleen saatavissa.

Pohjois-Karjalassa on satsattu ikäihmisten perhehoitajien tukeen kuvapuhelimilla, joista on saatu hyvä kokemus. Kuvapuhelimen kautta löytyy yksin tai puolison kanssa kaksin työskentelevälle työyhteisö, vastuutyöntekijän tuki ja toisten perhehoitajien vertaistuki.

Kuvapuhelin on myös perhehoidon asukkaiden ja kaukana asuvien omaisten vuorovaikutuksen mahdollistaja. Kuvapuhelin tuo myös iloa ja virikettä, kun ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestävät sitä kautta jumppatuokioita ja muuta ohjelmaa.

Yhteisöstä voimaa

Kaiken takana on naiset eli AVOT-hanketiimi. Vas.  Kati Nygren, Satu Pölönen, muutosagentti Tuula Kiviniemi, Jaana Nykänen, projektipäällikkö Soile Syrjäläinen ja edessä vas. Sini Ikonen ja Katri Tuulensola.

Pienellä toimivalla perhehoitoyhteisöllä on huomattu olevana yllättävän monia myönteisiä vaikutuksia kaikenikäisten ihmisten hyvinvointiin. Yhteiskunnan näkökulmasta on merkitystä sillä, että perhehoito työllistää ja on myös kustannuksiltaan taloudellinen vaihtoehto.

Pohjoiskarjalainen kokemustieto vahvistaa sen, että perhehoito sopii ikäihmiselle, jonka toimintakykyä heikentävät iän tuoma hauraus, turvattomuuden tunne tai muistiin vaikuttava sairaus. Silloin kun ikäihminen kaipaa sosiaalisia suhteita ja tarvitsee turvallista ja yksilöllistä kuntouttavaa hoivaa sekä kodinomaisia arjen rutiineja, voi perhehoito olla paras vaihtoehto.

Pohjois-Karjalassa perhehoidon laajuus on valtakunnallisesti merkittävä. Perhehoidossa on tällä hetkellä 102 ikäihmistä. Perhehoitajia maakunnassa on yhteensä 230, joista 31 toimii ikäihmisten perhehoitajana.

Uusia perhehoitajia on tänä vuonna koulutettu ja valmennettu yhteensä 30, joista kahdeksan on aloittanut lyhyt- tai pitkäaikaisen perhehoitajuuden.

Arvokasta Ikääntymistä Omatoimisuutta Tukemalla -
Siun sote/AVOT-hanke


AVOT-hankkeessa luodaan Siun soten alueelle yhteen sovitettu ikäihmisten palvelujen kokonaisuus, jonka tarkoitus on turvata alueen ikäihmisille yhdenvertaiset palvelut. Tähän pyritään vahvistamalla kotona asumisen tukea, arjen hallintaa, turvallisuuden tunnetta sekä elämisen mielekkyyttä. Ikäihmisten palvelukokonaisuuden sisällöllinen uudistaminen on kehittämisen ytimessä.

Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisen ja kotona asumisen tukimuotoihin haetaan monimuotoisuutta tavoitteena siirtää raskaampien palvelujen tarvetta nykyistä merkittävästi myöhemmäksi.

Toimiva kotihoito -kokonaisuudessa keskitytään kotihoidon saatavuuteen 24/7, henkilöstön osallistumisen vahvistamiseen, akuuttitilanteiden uudistuvien toimintamallien arkeen kiinnittämiseen sekä kuntouttaviin toimintamalleihin ja -käytänteisiin.

Toinen kehittämiskokonaisuus on omais- ja perhehoito, joissa nähdään mahdollisuuksia lisätä palvelujen vaihtoehtoja ja valinnanvapautta.

Projektipäällikkönä toimii Soile Syrjäläinen ja I&O-muutosagenttina Tuula Kiviniemi. Hankkeessa työskentelee viiden päätoimisen kehittämisasiantuntijan lisäksi kehittämiskumppaneita koulutusorganisaatioista ja järjestöistä.
Lue lisää Siun soten AVOT-hankkeesta täältä.

Lisäksi Siun soten työntekijöitä työskentelee määräajoin hankkeessa. Hankekonsortio koostuu Siun sotesta, Karelia-ammattikorkeakoulusta ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä sekä järjestöjen, kuntien, seurakuntien ja tutkimus- ja kehittämislaitosten verkostosta.

AVOT on yksi koti- ja omaishoidon uudistuksen alueellisista kehittämishankkeista.
Lue lisää koti- ja omaishoidon uudistuksesta (I&O-kärkihanke) täältä.

Teksti ja kuvat: Arja Jämsén