Koti- ja omaishoidon uudistus tehdään maakunnissa ja maakuntien ehdoilla. Uudistuksen maakuntalähettiläs Harriet Finne-Soverin matkakirjeissä valotetaan asukkaiden, asiantuntijoiden ja päättäjien yhteistä muutostyötä maakunnissa.

Matkakirjeitä maakunnista

Muutosagentit vievät koti- ja omaishoidon uudistusta vauhdilla eteenpäin

Maakuntalähettiläs Harriet Finne-Soverin kootut ajatukset koti- ja omaishoidon muutostyöstä maakunnissa. Varsinkin keskitetty palveluihin ohjaaminen ja neuvonta on toteutumassa kaikissa maakunnissa.

Huhtikuun ensimmäiseen viikkoon mennessä I&O-kärkihankkeiden toiminnasta oli keskusteltu paikan päällä 17 maakunnassa, mutta kiertueeni jatkuu.

Yleiskuva on kuitenkin syntynyt jo ensimmäiseltä vuosikolmannekselta: palvelujen tuottajilla on jo nyt oleellisesti aiempaa monipuolisempia työvälineitä työkalupakissaan.

”Muutosagentit ovat maakuntien korvaamaton voimavara

I&O-muutosagenttien työpanosta hyödynnetään maakunnissa pääsääntöisesti laajasti ja melko kokonaisvaltaisesti, ja he ovat läsnä lähes kaikissa ikääntymisen kannalta merkittävissä työryhmissä.

Lisäksi I&O-muutosagenteilla on vahva yhteys kunnissa tapahtuviin kehityshankkeisiin.

Maakunnissa on oltu tyytyväisiä siihen, että valtion rahoituksella on saatu muutosagentin kaltainen merkittävä toimija valmistelemaan ikääntyneiden hoidon ja palvelujen muutosta.

Varsinaisen päätöksenteon alkamista odoteltiin jokaisessa maakunnassa jo maata kuopien. Päällä on tekemisen meininki, ja maakuntauudistuksen aikataulun viivästyminen puhuttaa.

”Eri tahdissa mutta samaan suuntaan

Toki eri maakunnat ovat edenneet eri tahtiin, eri kärjet edellä ja sovittaneet hankkeita yhteen sekä siirtäneet niitä arkitoiminnaksi kukin omalla tavallaan. Eroja löytyy sekä maakuntien väliltä että erilaisten kuntaryppäiden kesken maakuntien sisältä.

Eriarvoisuuden kaventamiseen on vielä matkaa. Kuitenkin maakuntien työntekijät ovat kyläilleet muissakin maakunnissa, kyläilyjen saalista on pidetty hyvänä ja muiden tekemisistä onopittu. Ennen kaikkea tehdään yhteistyötä.

Eniten ikääntymisen ja siihen liittyvien palvelujen osalta näyttää innostavan keskitetty alueellinen asiakas- ja palveluohjaus, KAAPO.

Se näyttää olevan toteutumassa kaikissa maakunnissa joko

  • olemalla toiminnassa jo vanhastaan
  • olemalla toiminnassa nyt hankkeiden aikana kehitettynä (riippumatta rahoituspohjasta)
  • parhaillaan tekeillä tai kokeilussa (riippumatta rahoituspohjasta)
  • jossain muodossa suunnitelmissa.

Lisäksi useassa maakunnassa oli kaavailtu geneeristä neuvonta- ja ohjausjärjestelmää vauvasta vaariin.

Vaikka ministeriön kehittämismäärärahaa ei riittänyt läheskään kaikkiin maakuntiin, I&O-hankkeiden linjaamiin toimiin on tartuttu omin voimin, ja siltautuminen arkeen on jo käynnissä.

I&O-toiminnan arkeen juurtumiseen oli kiinnitetty kaikissa maakunnissa huomiota, ja sitä oli pyritty vahvistamaan käytettävissä olevin keinoin.

”Palvelujen järjestäjän rooli vielä hahmottumaton

Huhtikuun alkuviikkoon mennessä ikääntymiseen liittyvän toiminnan kehittäminen oli pääsääntöisesti palvelujen tuottajan toimintaan liittyvää kehittämistä, mikä sisälsi maakuntatasoisen yhteisymmärryksen hakemista yhteiseksi toiminnaksi.

Sote-keskusten osuus oli vielä valtaosassa maakuntia kehitteillä, ja järjestäjän rooli vielä hahmottumaton.

Käytännön toiminnan muotoutuminen odottaa yhtäältä valinnanvapauslain hyväksymistä ja toisaalta itsemääräämisoikeuteen liittyviä lopullisia pykäliä ja/tai niiden tulkintoja.

Järjestäjän vastuulle jäänee sen miettiminen, minkälaisin pelisäännöin pidetään maakunnan koko pakka koossa silloin, kun asiakas hallinnoi itse sekä tekemisiään että kukkaroaan mukaan lukien maakunnalta tavalla tai toisella saamansa eurot.

Juna kulkee vauhdilla, ja tilanne on toukokuun lopussa todennäköisesti oleellisesti kehittyneempi kuin tilanne huhtikuun alussa 2018.

Tärkein viesti maakuntiin onkin kehotus hyödyntää muutosagenttien osaamista ja verkostoja vielä nykyistä paljon tehokkaammin, jotta saataisiin aikaan se, mistä kaikki alkoi: nykyistä asiakaskeskeisempi ja kustannusvaikuttavampi palvelujärjestelmä ikääntyvään Suomeen.

Teksti:
Harriet Finne-Soveri, I&O-kärkihankkeen maakuntalähettiläs

Matkakirjeet maakunnista ovat vapaasti eri medioiden käytettävissä ja hyödynnettävissä. Lähde (stm.fi) ja kirjoittajat mainittava.