FI SV EN RU

Servicekvalitet och utveckling

Iloinen pariskuntaSocial- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har utfärdat en kvalitetsrekommendation om vård och tjänster för äldre att fungera som ett verktyg för utveckling och utvärdering.

Rekommendationen är en sammanställning av riktlinjerna för utveckling av servicestrukturen, boende- och vårdmiljöerna samt dimensionering av, kompetens hos och ledning av personalen.

Alla kommuner bör ha äldrepolitiska strategier

Äldrepolitiken bedrivs i praktiken av kommunerna som tillhandahåller de social- och hälsotjänster som den äldre befolkningen behöver. Målet är att alla kommuner har en äldrepolitisk strategi.

Den äldrepolitiska strategin uppgörs i samråd med förvaltningskommunerna samt med invånare, organisationer, näringsliv och andra aktörer. I strategin fastslås de åtgärder som vidtas för att främja de äldres välmående och hälsa samt hur ansvaret fördelas mellan olika aktörer. Äldrepolitiska strategin godkänns av kommunfullmäktige och efterföljs i beslutsfattandet som gäller den äldre befolkningen.

Mer information om tjänster för de äldre finns på Kommunförbundets webbplats.

Kvalitetsrekommendation

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet har gett en kvalitetsrekommendation vars mål är att trygga ett bra åldrande och effektiva tjänster för de äldre människor som behöver dem.

Den förnyade kvalitetsrekommendationen ersätter den tidigare kvalitetsrekommendationen om utveckling av tjänster för äldre från 2008. Syftet är att den ska stöda verkställandet av den så kallade äldreomsorgslagen.

Rekommendationen är främst avsedd som ett stöd för kommunernas beslutsfattare och ledare i utvecklingen och utvärderingen av service för äldre. Även de som producerar social- och hälsovårdstjänster, yrkesfolk inom branschen och aktörer inom tredje sektorn kan dra nytta av den i sin egen verksamhet.

Kvalitetsrekommendationens centrala innehåll är:

  • Tillsammans tryggar vi en så funktionsduglig ålderdom som möjligt
  • Klient- och servicehandledningen i centrum
  • Kvalitet skapas av utförare
  • Åldersvänlig servicestruktur
  • Dra full nytta av tekniken.

Varje innehållsområde har sina egna rekommendationer. Rekommendationerna riktar sig både till befolknings- och individnivå. Genomförandet av rekommendationerna följs med lokalt och regionalt.

Spetsprojekt

Servicestrukturen för tjänster för äldre personer reformeras. Inom spetsprojektet Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras utvecklas tjänsterna för äldre och närstående- och familjevårdare så att de blir jämlikare och bättre samordnade. Tjänsterna reformeras inom ramen för åtta olika försöksprojekt som är stora helheter på landskapsnivå. I varje försöksprojekt deltar flera olika aktörer, bland annat kommuner och organisationer.

Lisätietoja

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163549  

Ammattilaisille suunnattuja verkkopalveluja