Hallinto- ja suunnitteluosasto (HSO)

Hallinto- ja suunnitteluosasto (HSO) hoitaa ministeriön ja hallinnonalan talous- ja yleishallintotehtäviä, suunnittelua ja tulosohjausta sekä laatii strategisia selvityksiä.

Hallinto- ja suunnitteluosasto (HSO)

 • tuottaa päätöksentekoa tukevia selvityksiä, vaikuttavuusarviointeja sekä suunnittelu- ja seuranta-asiakirjoja
 • vastaa valtion talousarvion ja ministeriön toimintasuunnitelman valmistelusta
 • koordinoi hallinnonalan tulosohjausta
 • vastaa ministeriön maksatuksista ja kirjanpidosta
 • koordinoi hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa
 • kehittää tasa-arvopolitiikkaa ja lainsäädäntöä sekä huolehtii osallistumisesta EU:n, Euroopan neuvoston, Pohjoismaiden ja YK:n tasa-arvotyöhön
 • ratkaisee STEAn avustuksiin liittyviä asioita
 • vastaa henkilöstöhallinnosta ja henkilöstön kehittämisestä
 • vastaa kirjaamo-, arkisto- ja muista tietopalveluista
 • vastaa tietohallinto- ja atk-tuotantopalveluista
 • vastaa materiaalihallinnosta.

Osaston ryhmät ja henkilöstö

Hallinto- ja suunnitteluosastoon kuuluu viisi ryhmää. Lisäksi STM:n ja osaston yhteydessä toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), joka on itsenäinen valtionapuviranomainen. Osaston päällikkö on Jaana Koski.

Suunnittelu- ja kehittämisryhmä (SUKE)

 • tukee ja seuraa ministeriön sosiaalipoliittista päätöksentekoa tuottamalla selvityksiä, analyysejä ja raportteja
 • vastaa hallinnonalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yleisestä suunnittelusta ja edistämisestä
 • hoitaa EU:n rakennerahastoasiat sosiaali- ja terveysministeriön osalta
 • vastaa aluehallinnon ohjauksesta ja hallinnonalan tulosohjauksen koordinoinnista    

Johtaja Raija Volk

Talousyksikkö (TAY)

 • vastaa hallinnonalan talous- ja toimintasuunnittelusta sekä kertomusmenettelystä
 • vastaa kirjanpitoyksikön maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja laskentatoimesta
 • hoitaa määräahojen seurantaa sekä muita tilihallintoon liittyviä tehtäviä
 • hoitaa valtionosuusjärjestelmään ja kuntalouteen liittyviä tehtäviä
 • koordinoi ja kehittää matkahallintoa

Talousjohtaja Mikko Staff

Tasa-arvoyksikkö (TASY)

 • valmistelee ja kehittää hallituksen tasa-arvopolitiikkaa
 • valmistelee ja kehittää tasa-arvolainsäädäntöä
 • edistää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista valtionhallinnossa
 • hoitaa EU:n tasa-arvojuridiikkaan ja -politiikkaan sekä kansainvälisiin asioihin liittyviä tehtäviä.

Lisäksi yksikköön on hallinnollisesti sijoitettu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, suunnittelija ja osastosihteeri.

Johtaja Tanja Auvinen

Hallintopalveluryhmä (HALPA)

 • koordinoi hallinnon kehittämishankkeita
 • huolehtii ministeriön edustuksista erilaisissa toimielimissä
 • järjestää tarvittavat tukipalvelut ministeriön johdolle
 • vastaa henkilöstöhallinnosta ja henkilöstön kehittämisestä           

Hallintojohtaja Liisa Perttula

Tietoyksikkö (TIETO)

 • vastaa hallinnonalan tietohallinnon ja tiedonhallinnan ohjauksesta ja kehittämisestä sekä valtioneuvostoyhteistyöstä
 • vastaa terveys ja hyvinvointi-kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä ja ohjauksesta
 • koordinoi JulkICT:n ja hallinnonalan tietohallintolinjausten toimeenpanoa
 • ohjaa hallinnonalan kyber- ja tietoturvallisuutta sekä ICT-varautumista
 • vastaa ministeriön tiedonhallinnasta sekä ministeriön vastuulla olevien tietojärjestelmien hankinnoista, käyttöönotosta ja ylläpidosta  
 • antaa hankehallinnan tukea

Tietojohtaja Tiina Pesonen

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 • vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävistä avustuksista
 • avustusten valmistelu
 • avustusten maksaminen
 • avustusten käytön valvonta
 • vaikutusten arviointi
 • valtionavustusten hakemiseen ja käyttöön liittyvien menettelyiden viestintä

Avustustoiminnan johtaja Tuomas Koskela