Suojavarusteiden vientiluvat

Täytäntöönpanoasetuksen soveltaminen on loppunut, eikä vientilupaa edellytetä enää 26.5.2020 alkaen.

Euroopan komissio antoi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/568,  jotta asianmukaisten suojavarusteiden saatavuus pandemian oloissa olisi turvattu. 

Asetus edellytti viranomaisen myöntämää lupaa tiettyjen suojavarusteiden viennille EU:n ulkopuolelle. Se astui voimaan 26.4.2020, ja sitä sovellettiin 30 päivän ajan, 25.5.2020 saakka.

Täytäntöönpanoasetusta sovellettiin sen liitteessä I esitettyihin henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 tai neuvoston direktiivin 93/42/ETY (lääkinnällisten laitteiden I luokan osalta) säännösten mukaisiin suojavarusteisiin, mutta komissio saattoi tarvittaessa tarkistaa liitteen soveltamisalaa ja soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luetteloa.  

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/402 ja muutos (EU) 2020/426: