Henkilöt hankkeiden takana: Heli Backman – Sosiaaliturvauudistus

Heli Backman

Sosiaaliturvauudistuksessa tehdään työtä tulevaisuuden työelämää ja erilaisia elämäntilanteita varten. Uudistuksen parissa työskentelevälle Heli Backmanille tulevaisuuteen suuntaava työ näyttäytyy monipuolisena ja kiinnostavana tehtävänä.

Heli Backman toimii osastopäällikkönä sosiaaliturva- ja vakuutusosastolla. Heli on työskennellyt jo opiskeluaikoina työttömyysturvan parissa, ja valmistuttuaan juristiksi vuonna 1997 hän toimi muutaman vuoden työttömyyskassan johtajana. Tämä jälkeen Heli on työskennellyt kolmessa ministeriössä: valtionvarainministeriössä, sisäministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. 

STM:ssä Helin tehtäviin on kuulunut eläkejärjestelmien lainvalmistelua sekä johtotehtäviä eläkevakuutusyksikössä. Heli ehti työskennellä myös kolme vuotta Eläketurvakeskuksessa, kunnes hän viime keväänä siirtyi nykyiselle osastopäällikön paikalle.

– Voisi sanoa, että olen työskennellyt erityisesti eläkejärjestelmien kanssa koko työhistoriani ajan, Heli toteaa.

Ongelmakohtien tunnistaminen ja ratkaisuvaihtoehtojen valitseminen

Sosiaaliturvauudistuksessa ongelmakohtia tarkastellaan ja kartoitetaan neljältä eri osa-alueelta. Ensimmäinen keskittyy sosiaaliturvan monimutkaisuuteen, toinen ansiotyöhön ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen, kolmas viimesijaiseen turvaan, perusturvaan ja asumiseen ja neljäs palvelujen ja etuuksien yhteensovittamiseen. Tällä hetkellä kaikki osa-alueet on käyty läpi ja aihealueista on koostettu ongelmaraportteja. 

Nyt sosiaaliturvauudistuksen komitealla on edessään ratkaisuvaihtoehtojen valinta, jota seuraa työsuunnitelman valmistelu. Työsuunnitelman toimeenpano aloitetaan seuraavalla vaalikaudella.

– Ajankohtaisinta sosiaaliturvauudistuksessa on ratkaisua vaativien ongelmakohtien valinta. Kesätauko alkaa pian, mutta heti syksyllä asiaan jälleen palataan, Heli kertoo.

Ongelmakohtien tarkastelua ja valintaa on edeltänyt laaja taustakartoitus, jossa on tutkimustulosten ja lainsäädännöllisten selvitysten avulla käyty läpi eri aihealueet ja tarkastelukulmat. Näin on saatu aikaiseksi ongelmaraportteja, jotka ovat kattavia, eri sosiaaliturvan osa-alueita käsitteleviä tekstejä.

– Uudistukseen liittyen on järjestetty myös paljon kaikille avoimia seminaareja, joissa on nostettu esille erilaisia uudistukseen ja sosiaaliturvaan yleisesti liittyviä näkökulmia. Uudistustyöhön on haluttu ottaa avoin lähestymistapa eli toimintaa on avattu voimakkaasti myös julkisuuteen, Heli kertoo.

Keskeisin tavoite ja päätyö hallituskauden lopulle on toimintasuunnitelman valmistuminen, jotta suunnitelmaa voidaan lähteä toteuttamaan seuraavalla hallituskaudella.

Sosiaaliturvauudistuksen toimijoiden laaja kokoonpano

Sosiaaliturvauudistuksen komiteassa on mukana monia eri tahoja. Koska kyseessä on parlamentaarinen komitea, mukana on edustajia kaikista eduskuntapuolueista. Heidän lisäkseen komiteaan kuuluu asiantuntijajäseniä eri ministeriöistä sekä eri sosiaaliturvan osa-alueiden toimijoista ja järjestöjen edustajia esimerkiksi työmarkkinajärjestöistä ja nuoriso- ja vammaisjärjestöistä.

Komitean lisäksi sosiaaliturvauudistuksen parissa työskentelee viisi jaostoa, joissa on mukana toimijoita samoilta tahoilta. Työssä on mukana myös tutkijoita.

– Komiteatyöhön on pyritty saamaan jo tässä vaiheessa mukaan toimijoita, joita uudistus koskee ja jotka uudistusta myöhemmin toimeenpanevat. Siksi uudistusta tehdään niin isolla kokoonpanolla, Heli toteaa.

STM on uudistuksen koordinoiva taho, joka on vastuussa myös sosiaaliturvakomitean jaostoista. Komitean puheenjohtaja Pasi Moisio tulee THL:stä ja hänen roolinsa uudistuksessa on merkittävä. Taustatyötä tehdään STM:n hallinnonalan organisaatioissa, kuten Kelassa ja THL:ssä, sillä työskentelyn tueksi tarvitaan erilaisia selvityksiä.

Työtä tulevaisuutta varten

Heliä inspiroi sosiaaliturvauudistuksessa se, että työtä tehdään tulevaisuuden moninaisia elämäntilanteita ja työelämää varten. Uudistukset, joita tällä hetkellä tehdään ja pohditaan, astuvat laajasti voimaan todennäköisesti 2030-luvun vaihteessa.

– Käytännössä se tarkoittaa, että meidän täytyy ottaa huomioon, millaisia työelämä ja mahdolliset koulutuspolut siinä vaiheessa ovat. On todennäköistä, että tulevaisuudessa vaihdetaan useammin työpaikkaa ja kouluttaudutaan välissä, joten uuden järjestelmän täytyy sopia siihen maailmaan, Heli pohtii.

STM:ssä työskentelyssä Heliä kiehtoo työn laaja-alaisuus ja monipuolisuus:

– Teemme työtä, jolla on paljon vaikutusta kansalaisten hyvinvointiin ja siksi asioita täytyy tarkastella monesta näkökulmasta, Heli toteaa.

Lisätietoja

Muualla palvelussamme